Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.

Stypendium szkolne 2014/2015

Zapraszamy mieszkańców Gdańska do składania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015.

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.; przykład: jeżeli rodzic składa wniosek we wrześniu przedstawia dochody rodziny ucznia za sierpień. W przypadku utraty dochodu, dochód jest ustalany na podstawie dokumentów z miesiąca, złożenia wniosku. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 456 zł na osobę w rodzinie.

Wnioskodawca może otrzymać stypendium szkolne jako częściową lub całkowitą refundację kosztów udokumentowanych i uznanych zakupów i opłat na cele edukacyjne dla ucznia. Refundacja dokonywana będzie na podstawie oryginałów rachunków lub faktur dołączanych do wniosku niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż do końca okresu, na który przyznano stypendium w danym roku szkolnym. Razem z dowodami zakupów trzeba złożyć zestawienie składanych faktur i rachunków na przygotowanym druku.

Ważną informacją dla wnioskodawców jest to, iż w bieżącym roku szkolnym refundowane będą tylko wydatki poniesione na cele edukacyjne dokonane w okresie roku szkolnego, na który uczeń ubiega się o stypendium, czyli od 1 września 2014 r., za wyjątkiem wydatków dotyczących podręczników szkolnych.

Przyznanie i wypłata wyprawki szkolnej na refundację podręczników uniemożliwia rozliczenie przyznanego stypendium szkolnego na podstawie tych samych rachunków, faktur VAT lub oświadczeń złożonych w szkole.

Wnioski o stypendium szkolne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2014 r. W przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich języków obcych oraz pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2014 r.

Wnioski prosimy składać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Powstańców Warszawskich 25 w następujących dniach:

- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8:00 - 15:00

- środa w godzinach 8:00 – 16:45

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny w związku z tym wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku. Osoby ubiegające się o stypendia szkolne prosimy o składanie kompletnych wniosków.

Więcej informacji: http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=172&x=25&y=19

Dział Świadczeń Rodzinnych, tel. 58 326 50 18

Nabór wniosków na dofinansowanie z PFRON

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” – dofinansowanie ze środków PFRON

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą Uchwała nr 5/2014 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 9 czerwca 2014 r. zmieniono termin składania wniosków w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”.

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:

  1. w przypadku modułu I - do dnia 30 sierpnia,
  2. w przypadku modułu II - do dnia 30 września,

danego roku realizacji programu. Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku.

30 sierpnia br. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I (Obszary: A-D). Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II (koszty nauki na poziomie wyższym) można składać do 30 września 2014 r.

Mieszkańcy Gdańska mogą składać wnioski o dofinansowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Dział ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Dyrekcyjna 5, IV piętro, pok. 407 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 ( tel. 58 320 53 48/47 ) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie PFRON
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html

oraz MOPR w Gdańsku:
https://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=184&x=25&y=7.

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dofinansowania w programie dostępny jest na stronie MOPR w Gdańsku.

http://www.gdansk.pl/plik,55760.html Aktywny Samorząd

Zaplanuj wydarzenie kulturalne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) rozpoczyna rekrutację na bezpłatne warsztaty organizowania wydarzeń kulturalnych. Efektem końcowym cyklu spotkań będzie zorganizowanie dwóch imprez o charakterze kulturalnym w rewitalizowanej części Wrzeszcza. Pierwsze zajęcia odbędą się 25 sierpnia.

- Jak zaplanować imprezę kulturalną? Od czego zacząć? Jak planować promocję, rozliczać wydatki? No i w końcu – jak sprawić, żeby samodzielnie zrealizowane wydarzenie było zastrzykiem energii zarówno dla widzów, jak i organizatorów? Odpowiedzi na te pytania poznamy niebawem, mówi Marcin Męczykowski, kierownik Zespołu Programów i Projektów MOPR. Do udziału w warsztatach zapraszamy młodzież w wieku 16 - 25 lat z Wrzeszcza Dolnego, która chce aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalno - rozrywkowym dzielnicy. Podczas warsztatów omówione zostaną zagadnienia związane z planowaniem wydarzenia, tworzeniem scenariusza imprezy, wyborem tematu i formuły planowanych działań. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję pracować pod okiem doświadczonych producentów wydarzeń kulturalnych architektów, grafików i antropologów. Najbliższe warsztaty odbędą się 25 sierpnia w Klubie Młodego Wrzeszczaka, ul. Wajdeloty 14/2

Zajęcia poprowadzą Natalia Cyrzan i Aleksandra Halicka animatorki kultury specjalizujące się w realizowaniu projektów artystycznych w przestrzeni publicznej (między innymi: Streetwaves; Narracje; Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury "Odnalezione w Tłumaczeniu").

Więcej informacji: Natalia Cyrzan e-mail: natalia.cyrzan@ikm.gda.pl tel. +48 664 976 235

Zajęcia organizowane są w nieodpłatnie w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

BRAWO LOTOS!

Autor: Mikołaj Szlagowski, Stażysta w Biurze Komunikacji

Grupa LOTOS S.A.

Osiedle z LOTOSEM w tle

Mało kto wie, że na gdańskich Rudnikach, w bezpośrednim sąsiedztwie spółki LOTOS Kolej, od lata 2011 roku funkcjonuje wyjątkowo niestandardowe osiedle. Niektórzy jego mieszkańcy pracują w firmie Ambra.

Kilka słów wstępu

Wszystko zaczęło się w 2011 roku, kiedy w zasobach lokalowych Urzędu Miasta Gdańska znalazło się siedem domów jednorodzinnych położonych przy ul. Sitowie. W czasie budowy trasy Sucharskiego część osób zamieszkujących te tereny wyprowadziła się i sprzedała magistratowi swoje posesje. Zwrócono się wówczas do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku z propozycją przeznaczenia nieruchomości na cele społeczne. Po przeanalizowaniu potrzeb okazało się, że w Gdańsku brakuje miejsca, w którym osoby znajdujące się od lat pod opieką systemu pomocy społecznej i od niej zależne, mogłyby uczyć się samodzielności i jednocześnie przygotowywać do aktywizacji zawodowej. – Osiedle Sitowie to projekt innowacyjny, nigdzie indziej w Polsce nie ma takiego miejsca – podkreśla Wojciech Żak, koordynator z ramienia MOPR-u, zaangażowany w projekt od kwietnia 2013 roku. – Jest to platforma kompleksowego wsparcia, która bazuje na trzech filarach: aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na zapewnieniu im hostelowych miejsc całodobowego pobytu. W ramach tej inicjatywy działa z nami sześć organizacji pozarządowych, które tu, na miejscu, pracują z grupami wykluczenia społecznego.

Mieszkańcy osiedla

Co roku ogłaszany jest konkurs na wykorzystanie sześciu budynków. Obecnie działa tu m.in. Stowarzyszenie Prometeusz, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA”, Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”, oraz Fundacja Wspólnota Serc. W efekcie trzy posesje zajmują osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz upośledzeniem i zaburzeniami psychicznymi. Kolejne dwa budynki przeznaczone są dla matek samotnie wychowujących dzieci. Ostatnią nieruchomość zamieszkują usamodzielniający się wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze (głównie domy dziecka), którzy ukończyli już 18 lat. Dodatkowo, jeden obiekt przeznaczony jest na potrzeby administracyjne. – Ten domek koordynujący spaja cały projekt. Tutaj odbywają się zajęcia i spotkania organizacyjne. Mamy tutaj salę komputerową, pracownię pedagogiczną oraz pokój konsultacji indywidualnych. Każdy budynek ma swojego koordynatora, a ponadto każda organizacja zatrudnia specjalistów: psychologa, terapeutę zajęciowego, doradcę zawodowego, pracownika socjalnego, asystenta osoby niepełnosprawnej i pedagoga – tłumaczy Wojciech Żak.

Chociaż pracownicy MOPR-u pomagają w rekrutacji, to tak naprawdę potencjalnych mieszkańców Osiedla Sitowie poszukują organizacje pozarządowe. Przedstawiciele miasta – w ramach działań komisji zajmującej się mieszkalnictwem wspomaganym – kwalifikują daną osobę. Każdy mieszkaniec zobowiązuje się do wypełniania pewnych działań aktywizacyjnych oraz opłacania quasi-czynszu (50-100 zł miesięcznie, w zależności od dochodu) przez całe 2 lata udziału w programie. Wszystkie zasady tego uczestnictwa zawarte są w regulaminie Osiedla Sitowie oraz regulaminach poszczególnych domków. Obecnie mieszka tu 39 osób.

– Głównym celem projektu jest usamodzielnianie się jego mieszkańców. MOPR razem z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UM stara się znaleźć potem dla każdego z nich lokal socjalny. Zdarza się, że matki mają taki dochód, że po tych dwóch latach są w stanie wynająć mieszkanie na otwartym rynku. Ważna jest też aktywizacja zawodowa. Żeby mieszkać na osiedlu, trzeba wykazywać dochód. Jest to jedna z zasad tego projektu. Oczywiście, jeśli ktoś w trakcie pobytu straci pracę, to nie musi od razu opuszczać osiedla. Pomagamy mu wtedy znaleźć coś nowego – opowiada Wojciech Żak.

Ambra w Sitowiu

Większość mieszkańców coraz lepiej radzi sobie na rynku pracy. Część z nich znalazło zatrudnienie w firmie Ambra.

– Kiedy dowiedziałam się o istnieniu i założeniach Osiedla Sitowie, pomyślałam, że nasza firma mogłaby aktywnie zaangażować się w ten projekt – wspomina Aleksandra Leszczyńska, kierownik ds. Strategii i Rozwoju w spółce Ambra. – Zaczęło się od spotkania z p. Wojciechem Żakiem, który opowiedział, na czym polega projekt, oprowadził po osiedlu i przedstawił podopiecznym. Od samego początku ujęła mnie wielka otwartość tych ludzi oraz kompleksowość wsparcia, jakie otrzymują. Sposób prowadzenia rekrutacji do projektu pozwalał sądzić, że jego uczestnicy naprawdę chcą poprawić swoją sytuację życiową. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że oferując im pracę, pozyskamy stałych, zmotywowanych pracowników. To było w grudniu 2013 roku, a już w styczniu tego roku zatrudniliśmy pierwszego mieszkańca Sitowia.

Firma Ambra przeprowadza spotkania rekrutacyjne na terenie osiedla. Daje to większy komfort podopiecznym i jest sporym ułatwieniem dla matek samotnie wychowujących dzieci. Zainteresowani określają, w jakich godzinach i w jakim wymiarze czasu pracy chcą pracować. Nie każdy bowiem może pracować na pełen etat, z różnych względów: czy to z powodu stopnia niepełnosprawności, czy ze względu na opiekę nad dziećmi. Po określeniu predyspozycji wybranych kandydatów oraz szczególnych uwarunkowań, zaczynają się oni wdrażać do pracy na stworzonych dla nich stanowiskach. W szkolenia wstępne mieszkańców Sitowia aktywnie włączają się pracownicy spółki.

– Cały proces wymaga sporego wysiłku organizacyjnego, ale w dłuższej perspektywie warto – opowiada pani kierownik. – Do tej pory zatrudniliśmy czterech mieszkańców Osiedla Sitowie. Część z nich pracuje na terenie Grupy LOTOS. Choć LOTOS jest naszym głównym, ale nie jedynym klientem, to właśnie tutaj staramy się delegować pracowników mieszkających na Sitowiu. Jest to dla nich duże ułatwienie logistyczne – dodaje.

Wsparcie LOTOSU

Grupa LOTOS wspiera projekt już od ponad roku. W wyniku tej współpracy sfinansowano m.in. dwa wyjazdy letnie dla dzieci mieszkających na Osiedlu Sitowie: do Szymbarka oraz do Łeba Parku. – Podczas powrotu z wycieczki zorganizowanej pod koniec sierpnia usłyszałem w autokarze fragment rozmowy jednej z dziewczynek z mamą. Córka cieszyła się, że po raz pierwszy będzie miała o czym powiedzieć w szkole, kiedy zapytają ją gdzie była na wakacjach – wspomina Wojciech Żak. Kolejne środki będą przeznaczone na doposażenie pracowni komputerowej oraz rozbudowę małej architektury krajobrazu, co pozwoli na rozwój psychoruchowy dzieci uczestniczących w projekcie. Zaplanowano także kolejne dwa wyjazdy letnie, tym razem do Malborka oraz na Hel. Będą też zorganizowane warsztaty np. z treningu interpersonalnego oraz zajęcia kulinarne.

Znajomość języków obcych – dobry kurs

Od czerwca gdański MOPR organizuje naukę języka angielskiego i hiszpańskiego dla dzieci i młodzieży z Dolnego Wrzeszcza. Z inicjatywą wyszli sami mieszkańcy. Wspólny wysiłek naprawdę się opłaca!

Dla jednych przyjemność, dla drugich obowiązek, dla innych konieczność. Pomysł na zorganizowanie kursów z języków obcych podsunęli mieszkańcy Dolnego Wrzeszcza. – W dzisiejszych czasach w każdym zawodzie wymagana jest znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Chcąc znaleźć atrakcyjną pracę mile widziana jest znajomość większej liczby języków. Moja córka uczy się w szkole języka angielskiego, ale od dłuższego czasu interesuje się kulturą hiszpańską, mówi pani Joanna, mama jednej z kursantek. Zdecydowałam się rozwijać pasję córki i dać jej szansę na jeszcze lepszą przyszłość.

- Warto uczyć się języków obcych ponieważ znając język łatwiej jest zrozumieć film czy teksty piosenek. Nie mówiąc już o tym jaką frajdą jest czytanie książki w języku, w którym zastała napisana, przekonuje Michał.

Bezpłatne zajęcia organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 7 - 20 lat. - Grupa anglojęzyczna na poziomie zaawansowanym liczy 15 osób. Grupa hiszpańska prowadzona jest na poziomie podstawowym i liczy także 15 osób. Spotkania odbywają się trzy razy w tygodniu. Niebawem rozpocznie się nabór do drugiej grupy języka angielskiego, która wystartuje we wrześniu. W planach na ten rok jest jeszcze kurs języka niemieckiego, informuje Monika Kownacka – Plenzler, koordynator projektu.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Klubu Młodego Wrzeszczaka przy ul. Wajdeloty 14/2.

Kursy z języków obcych organizowane są w nieodpłatnie w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak