Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.

Wspomnienia z ferii na Wyspie Sobieszewskiej

Centrum Pracy Socjalnej 5 wspólnie z Gdańskim Archipelagiem Kultury „Wyspa Skarbów” zorganizowali ferie zimowe dla dzieci mieszkających na Wyspie Sobieszowskiej. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 -15.00. W ramach spotkań prowadzone były zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne oraz gry i zabawy. Dzieci miały okazję spotkać się z ciekawymi osobami mającymi różne pasje. - Podczas spotkania z panią Justyną Rusak dzieci mogły przenieść się w magiczny świat chemii

Czytaj więcej...

Kompleksowe wsparcie rodzin

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie do odwiedzenia naszej strony internetowej, ponieważ po zakończeniu uzgodnień/konsultacji z Urzędem Miejskim i Radą Pożytku Publicznego w najbliższych dniach ogłosimy otwarty konkurs ofert na realizację zadania kompleksowego wspierania rodziny w 2014 r. Tematyka konkursu związana będzie z rozwojem systemowego, kompleksowego wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w szczególności rodzin z problemami alkoholowymi.

Czytaj więcej...

Rekrutacja osób z niepełnosprawnością do projektu

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informuje o naborze do projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału  w projekcie zapraszamy osoby: w wieku 15-64 lata, zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, podlaskiego i pomorskiego; bezrobotne, nieaktywne zawodowo; posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (lub o lekkim stopniu niepełnosprawności wydanym z uwagi na upośledzenie umysłowe, spektrum autyzmu) lub tożsame obowiązujące; potrzebujące wsparcia trenera pracy na wszystkich etapach zatrudnienia wspomaganego.

Czytaj więcej...

Przywrócenie świadczenia pielęgnacyjnego

Cieszy nas fakt, że rząd podjął decyzję o przywróceniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Mamy nadzieję, że wdrożone przez rząd zmiany pozwolą zakończyć długi etap oczekiwania Państwa na możliwość odzyskania utraconych świadczeń. Wielu z Państwa, przepisy przejściowe pozbawiły środków finansowych niezbędnych na utrzymanie, co niewątpliwie miało swoje negatywne odzwierciedlenie w codziennym życiu i tak utrudnionym poprzez koniczność sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Czytaj więcej...

Gry planszowe dla dzieci w CPS 2

Centrum Pracy Socjalnej 2, jak co roku, zorganizowało podczas ferii dzień gier planszowych dla 20 dzieci i ich opiekunów. Zaproszono dzieci, których rodzice korzystają ze wsparcia MOPR oraz dzieci z pobliskiej świetlicy środowiskowej im. Marka Lisickiego „Dziadka”. Pracownicy socjalni chcieli w ten sposób urozmaicić dzieciom ferie, szczególnie podczas silnych mrozów, które uniemożliwiały aktywne spędzanie czasu na powietrzu.

W Sali konferencyjnej odbył się konkurs układania gry logicznej, do którego przystąpiło wiele dzieci. Zwyciężył Dawid, który otrzymał torbę pełną prezentów. Wspólny czas umilił słodki poczęstunek przygotowany przez pracowników socjalnych z Zespołu ds. Rodziny i Dziecka CPS 2.

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak