Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.

Wojewoda Pomorski pozytywnie rozpatrzył wniosek MOPR

Informujemy, że Wojewoda Pomorski pozytywnie rozpatrzył wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku o kontrolę w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nad którymi wyłączny nadzór sprawuje Wojewoda. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie przewiduje bowiem nadzoru MOPR w odniesieniu do placówek opiekuńczo- wychowawczych, a jedynie ich prowadzenie.

Powyższy wniosek został złożony przez Ośrodek już w dniu 23 grudnia 2013 roku.

Wojewoda Pomorski, w ramach posiadanych kompetencji sprawdzi realizację zadań w zakresie organizacji i wspierania pieczy zastępczej w Gdańsku i zbada, czy Ośrodek podejmuje właściwe działania po otrzymywaniu niepokojących sygnałów.

W nawiązaniu do komunikatu Wojewody w sprawie powiadamiania przez ośrodki województwa pomorskiego o każdym podejrzeniu nieprawidłowości, informujemy, że MOPR w Gdańsku zawsze zawiadamia jednocześnie Wojewodę i prokuraturę.

Więcej informacji: http://www.gdansk.uw.gov.pl/pomorski-urzad-wojewodzki-w-gdansku/aktualnosci/item/955-wojewoda-przyjrzy-sie-dzialaniom-mopr-w-gdansku

Apel

Zachęcamy do zapoznania się z apelem organizacji pozarządowych i instytucji w sprawie ochrony praw dziecka.

Dobro dziecka jest najważniejsze

Anna Sobota – zastępca dyrektora ds. rodziny i dziecka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Rozmowa z Anną Sobotą – zastępcą dyrektora ds. rodziny i dziecka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Do mediów trafił anonim, w którym nagromadzono rozmaite informacje, mogące rodzić niepokój, że opieka nad dziećmi w pieczy zastępczej nie jest należycie sprawowana.

Ten anonim jest zmiksowaną opowieścią, przedstawiony w nim obraz pieczy zastępczej jest ponury i – przede wszystkim – nieprawdziwy. Nagromadzenie tak różnych, pojedyńczych zdarzeń to najzwyklejsze nadużycie i manipulacja. W każdej z tych sytuacji natychmiast uruchamialiśmy działania, które jako standardowa procedura zostały wcześniej przygotowane. Procedury te są tak opracowane, żeby w maksymalny sposób chronić dziecko, zarówno przed zdarzeniami jak i konsekwencjami tych zdarzeń. Po przeczytaniu tego anonimu można też odnieść wrażenie, że są to zdarzenia „codzienne”, a to po prostu nieprawda. Zdarzenia opisane w anonimie dotyczą spraw, które już dawno zostały rozwiązane, a przedstawione są w sposób wyolbrzymiony i nieobiektywny. Przypomnę, że w pieczy zastępczej w Gdańsku jest 929 dzieci pozbawionych opieki własnej rodziców.

Czytaj więcej...

Komunikat dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Dział Świadczeń Rodzinnych po raz kolejny przystąpił do realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Rozporządzenie przewiduje dodatkową pomoc finansową w wysokości 200 zł miesięcznie dla wszystkich osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie styczeń, luty i marzec 2014 r.

Pomoc przyznawana jest z urzędu i nie wymaga złożenia formalnego wniosku.

Treść rozporządzenia dostępna na stronie internetowej MPiPS:

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2014 r. [LINK]

podziel się domem! Zostań rodziną zastępczą.

Prowadzimy nabór kandydatów na szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i zapraszamy do współpracy osoby, którym leży na sercu dobro dzieci potrzebujących opieki ze strony dorosłych. Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci w różnym wieku, o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, dla małoletnich matek i ich dzieci oraz dla licznych rodzeństw.

Czytaj więcej...

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak