Upoważnienia

Wykaz pracowników MOPR w Gdańsku upoważnionych do występowania do sądów, organów i jednostek organizacyjnych o informacje które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości świadczeń z pomocy społecznej

Wykaz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku występujących w trybie art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) do jednostek sektora finansów publicznych, w tym sądów, Policji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organów administracji publicznej, a także kuratorów sądowych, pracodawców, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przedszkoli, szkół, placówek, poradni i ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – o udostępnienie informacji, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości świadczeń z pomocy społecznej, dla ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej lub dla weryfikacji uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, wysokości tych świadczeń lub odpłatności za te świadczenia

Lp. Imię i nazwisko pracownika Stanowisko służbowe Komórka MOPR
1 Agata Rugień Kierownik Centrum Pracy Socjalnej CPS 1
2 Agnieszka Pawłowska Koordynator Zespołu Informacji i Obsługi – specjalista pracy socjalnej
3 Joanna Lipska Koordynator Zespołu Pracy Socjalnej – specjalista pracy socjalnej
4 Iwona Markowska Koordynator Zespołu Usług i Świadczeń – specjalista pracy socjalnej
5 Danuta Czapla-Kierbel Kierownik Centrum Pracy Socjalnej CPS 2
6 Maria Kowalska Koordynator Zespołu Pracy Socjalnej – specjalista pracy socjalnej
7 Małgorzata Gołębiewska Koordynator Zespołu Usłu i Świadczeń – specjalista pracy socjalnej
8 Dorota Bukowska Kierownik Centrum Pracy Socjalnej CPS 3
9 Elżbieta Woźniewska Koordynator Zespołu Informacji i Obsługi – starszy pracownik socjalny
10 Justyna Podjaska Koordynator Zespołu Pracy Socjalnej – specjalista pracy socjalnej
11 Hanna Sigda Koordynator Zespołu Usług i Świadczeń – specjalista pracy socjalnej
12 Katarzyna Jasińska Kierownik Centrum Pracy Socjalnej CPS 4
13 Iwona Janiszyn Koordynator Zespołu Pracy Socjalnej-specjalista pracy socjalnej
14 Elżbieta Żyłka Koordynator Zespołu Usług i Świadczeń-starszy pracownik socjalny
15 Anna Chober Koordynator Zespołu Informacji i Obsługi
16 Jarosław Banaszewski Kierownik Centrum Pracy Socjalnej CPS 5
17 Jolanta Cięszczyk – Jaworska Koordynator Zespołu Usług i Świadczeń – specjalista pracy socjalnej
18 Zofia Sawicka Koordynator Zespołu Pracy Socjalnej – specjalista pracy socjalnej
19 Urszula Borowska Kierownik Centrum Pracy Socjalnej CPS 6
20 Maciej Dziedzic Koordynator Zespołu Usług i Świadczeń – starszy pracownik socjalny
21 Anna Fabiszewska Koordynator Zespołu Pracy Socjalnej – specjalista pracy socjalnej
22 Renata Oleksy Koordynator Zespołu Informacji i Obsługi
23 Ewa Szczepaniak Kierownik Centrum Pracy Socjalnej CPS 7
24 Barbara Samól Koordynator Zespołu Infromacji i Obsługi – starszy specjalista pracy socjalnej
25 Małgorzata Górska Koordynator Zespołu Pracy Socjalnej – specjalista pracy socjalnej
26 Marek Rycharski Kierownik Centrum Pracy Socjalnej CPS 8
27 Henryka Szumska Koordynator Zespołu Informacji i Obsługi – starszy specjalista pracy socjalnej
28 Marzena Mianowska Koordynator Zespołu Pracy Socjalnej – specjalista pracy socjalnej
29 Teresa Sikora Koordynator Zespołu Usług i Świadczeń – specjalista pracy socjalnej
30 Małgorzata Sacharczuk Kierownik Centrum Pracy Socjalnej CPS 9
31 Małgorzata Sacharczuk Koordynator Zespołu Usług i Świadczeń – specjalista pracy socjalnej
32 Izabela Sudoł Koordynator Zespołu Pracy Socjalnej - starszy pracownik socjalny
33 Dominika Rzyska Koordynator Zespołu Informacji i Obsługi - pracownk socjalny