Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

Pakiet pomocowy przyjęty przez Radę Miasta Gdańska

Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, pomoc finansowa dla osób z niepełnosprawnością oraz wyższy dodatek na utrzymanie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinnej pieczy zastępczej. To trzy uchwały, które zostały przyjęte podczas marcowej sesji Rady Miasta Gdańska.

„Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok adresowany jest do mieszkanek i mieszkańców w wieku 65 i więcej lat, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu np. z powodu samotności i złego stanu zdrowia. Program osłonowy powstał na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Jego przygotowanie wynika z ogłoszonego w styczniu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – moduł I. Program osłonowy zakłada wsparcie w szczególności samotnych seniorek i seniorów, często schorowanych i z niepełnosprawnością, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Pomocą objęte będą też mieszkanki i mieszkańcy 65+, którzy choć mają rodzinę, to nie jest ona w stanie zapewnić im wystarczającej opieki i uwagi. Koordynatorem programu jest gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W działania na rzecz potrzebujących zaangażowani będą m.in. wolontariusze i osoby z najbliższego otoczenia seniora np. jego sąsiedzi, lokalna społeczność.

Program przewiduje świadczenie wsparcia m.in. w zakresie społecznym i psychologicznym. Chodzi też o ułatwienie potrzebującym osobom dostępu do m.in. opieki zdrowotnej, specjalistycznego poradnictwa oraz usług opiekuńczych. Wolontariusz m.in. pomoże osobie starszej umówić wizyty u lekarza lub w urzędzie i zadba, by się one odbyły (kwestia załatwienia transportu czy asystowania podczas wizyty). Uruchomiony zostanie wolontariat dotyczący wspólnego spędzania czasu z seniorem – dotyczy np. wspólnych spacerów, wyjścia na zakupy czy rozmów. Osoba wspierająca w razie potrzeby ułatwi podopiecznemu kontakt z psychologiem czy innym specjalistą. Jeśli zajdzie konieczność, dostarczy seniorce i seniorowi artykuły pierwszej potrzeby np. spożywcze oraz higieniczne, wyprowadzi psa. Pomoże osobie starszej w sprawach dotyczących utrzymania porządku w domu. Ważne, by seniorki i seniorzy objęci osłonowym programem otrzymali realną pomoc i czuli, że mają wokół życzliwych ludzi. Kompleksowe wspieranie osób starszych jest jednym z priorytetów polityki Gdańska, ukierunkowanej na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i deinstytucjonalizację.

Dodajmy, że w 2021 roku miasto przystąpiło do realizacji programu „Wspieraj seniora”, ogłoszonego wówczas przez MRiPS. W jego ramach pomoc w zaspokojeniu doraźnych potrzeb życiowych otrzymało 788 osób starszych w Gdańsku.

Pomoc finansowa dla osób z niepełnosprawnością w Gdańsku

Rada Miasta Gdańska przyjęła także uchwałę o określeniu zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. Zaplanowano m.in. kwoty na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych oraz na działanie warsztatów terapii zajęciowej. RMG posiada wyłączną kompetencję do określenia zadań, na które przeznacza środki z PFRON. Kwestię reguluje ustawa z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Podział środków na 2022 rok opiniowała Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego. W planie np. na rzecz osób indywidualnych przeznaczono kwoty m.in.:

  • na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – łącznie 1 285 679 zł,
  • na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – łącznie 60 000 zł,
  • na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – łącznie 1 380 000 zł,
  • na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – łącznie 1 100 000 zł,
  • na szkolenia osób z niepełnosprawnością – łącznie 20 000 zł.

Z kolei dofinansowanie z PFRON np. działalności warsztatów terapii zajęciowej ma wynieść w br. 5 783 052 zł, zaś sportu, kultury i turystyki osób z niepełnosprawnością – łącznie 43 470 zł.

Wyższy dodatek na utrzymanie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinach zastępczych w Gdańsku

Z 400 do 500 złotych podniesiono kwotę dodatku na utrzymanie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinnej pieczy zastępczej. To świadczenie wypłacane co miesiąc. Dodatek przysługuje rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z orzeczeniem o umiarkowanym tudzież znacznym stopniu niepełnosprawności. Środki na wypłaty zabezpieczył w budżecie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

 

Miasto stara się wspierać osoby starsze w różnych aspektach życia, m.in. realizując pomocowe programy dla tej grupy społecznej/fot. symboliczna z Pixabay
Środki z PFRON są przeznaczone w br. m.in. na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny/fot. wózka inwalidzkiego z Pixabay