Cała Naprzód II

„I” z pożądanym efektem

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w partnerstwie z gminami: Pszczółki i Suchy Dąb zakończył realizację projektu „Cała Naprzód I”. Był on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT. W ramach projektu wsparciem objęto 60 osób powyżej 30 r.ż. pozostających bez pracy – mieszkańców Gdańska oraz gmin partnerskich. Uczestnicy korzystali z pomocy specjalistów, m.in. doradcy zawodowego, psychologa, pedagoga oraz pośrednika pracy. W realizacji oferowano szeroki wachlarz kursów i szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb i kompetencji uczestników. Dzięki udziałowi w projekcie 22 osoby uzyskały kwalifikacje zawodowe, 9 osób odbyło staże zawodowe, a 30 podjęło zatrudnienie. Największą popularnością wśród panów cieszyły się kursy prawa jazdy kat. C, C+E i D wraz z uprawnieniami do przewozu rzeczy lub osób, natomiast wśród pań – kursy komputerowe poświadczone Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych wraz z kursem pracownika administracyjno-biurowego. Najbardziej nietypowe szkolenia, jakie zrealizowano w ramach projektu to kurs groomerski (fryzjer zwierząt) oraz kurs operatora bezzałogowego systemu latającego (tj. drona), zakończony egzaminem państwowym i uzyskaniem certyfikatu wydawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Trwa projektowa „II”

Od lipca 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje kolejną edycję projektu pt. „Cała Naprzód II”. Tym razem do projektu mogą się zgłaszać nie tylko mieszkańcy Gdańska i gmin partnerskich. Zapraszamy też mieszkańców Gdyni i Sopotu oraz całego powiatu gdańskiego i tczewskiego (tj. gmin: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Trąbki Wielkie, Kolbudy, Przywidz, Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy). W tej odsłonie ze wsparcia mogą skorzystać nie tylko osoby pozostające bez pracy. Także pracujące i mimo to znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku zawodowym, tj. m.in. zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) oraz osoby tzw. „ubogie pracujące”. Oprócz całej gamy szkoleń i kursów zawodowych w „Całej Naprzód II” przewidziano nowe wsparcie w formie zatrudnienia subsydiowanego, umożliwiające pracodawcom chcącym zatrudnić uczestników projektu uzyskanie refundacji kosztów ich wynagrodzenia, w okresie nawet do 12 miesięcy.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,  Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa, 5.2.1. Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT.

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 30.09.2021 r.

Wartość projektu: 2 088 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 1 774 800 zł.

Lider: Gmina Miasta Gdańska/MOPR w Gdańsku, partnerzy: Gmina Pszczółki/GOPS w Pszczółkach, Gmina Suchy Dąb/GOPS w Suchym Dębie.

Osoby chętne do udziału w projekcie, jak również pracodawców zapraszamy do kontaktu: ul. Lęborska 3B (STARTER), lok. 1.32, 80-386 Gdańsk, tel. 58 347 82 99 lub 502 986 387, e-mail: calanaprzod@gdansk.gda.pl.