Cała Naprzód III

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pszczółkach i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Dębie realizuje projekt pt. „Cała Naprzód III” skierowany do osób, które ukończyły 30 lat.

Projekt ukierunkowany jest na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy oraz na poprawę sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Oferta projektu obejmuje przede wszystkim:

  • diagnozę potrzeb i kompetencji,
  • opracowanie indywidualnego planu działania,
  • zajęcia warsztatowe mające na celu wydobycie ukrytych talentów,
  • szeroką ofertę kursów i szkoleń dostosowanych do indywidualnych predyspozycji,
  • pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej,
  • wsparcie ze strony specjalistów (doradca zawodowy, pośrednik pracy),
  • finansowanie staży zawodowych.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,  Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT. 

Obszar realizacji: Gdańsk, Sopot, Gdynia, powiat gdański, powiat tczewski

Projekt realizowany jest od 01.09.2021 r. do 30.06.2023 r.

Wartość projektu wynosi 2 088 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 1 983 600,00 zł.

Szczegółowe informacje:

Biuro Projektu „Cała Naprzód III”

Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk

IV piętro, lokal nr 4.19.4

tel. 58 347 82 99

Formularz zgłoszeniowy CN III

Klauzula informacyjna

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa CN III