Pomorskie dzieciom

Projekt „Pomorskie dzieciom” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Jest realizowany przez samorząd województwa pomorskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje projekt na mocy przyznanego grantu w wysokości 1 255 500 zł. Tę kwestię reguluje umowa nr 5/U-ROPS-EFS/2021 o udzielenie grantu z projektu „Pomorskie dzieciom”, zawarta 13 sierpnia 2021 r. w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim (z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk) a Miastem Gdańsk (z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk).  

  1. Termin realizacji – od 13.08.2021 r. do 31.03.2023 r.
  2. Grant w wysokości 1 225 500,00 zł, w tym:

1)   ze środków UE: 1 157 416,67 zł,

2)   ze środków budżetu państwa: 68 083,33 zł.

Cele projektowe

Głównym celem projektu „Pomorskie dzieciom” jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej. Środki z grantu, które przyznano MOPR w Gdańsku zostaną wykorzystane na wsparcie uczestników projektu w walce z epidemią tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – tj. dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto pieniądze te zostaną wykorzystane na pomoc rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka oraz pracownikom organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracującym bezpośrednio z rodzinami. Dzięki wsparciu osób z otoczenia dziecka (rodziny zastępcze, pracownicy organizatora), również ono będzie chronione przed negatywnymi skutkami epidemii.

W ramach grantu zaplanowano m.in. następujące działania:

udzielanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka (również w formie zdalnej). W tym celu MOPR zatrudnił 5 psychologów do prowadzenia poradnictwa rodzinnego dla dzieci i rodzin zastępczych/ rodzinnych domów dziecka, u których pandemia COVID-19 uwydatniła problemy opiekuńczo–wychowawcze. Dla psychologów zakupiono komputery będące w zestawie z laptopami ułatwiającymi pracę podczas wizyt w środowisku zamieszkania dziecka/rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka, ale także kamerkę i mikrofon do spotkań online z dziećmi i opiekunami zastępczymi,

organizację indywidualnej terapii długoterminowej dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej (w przypadku obostrzeń sanitarnych, także w formie zdalnej). Rozstrzygnięto konkurs dla organizacji pozarządowych na prowadzenie indywidualnej terapii długoterminowej dla 50 dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej,

organizację warsztatów edukacyjnych dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz dla kadry pracującej bezpośrednio z rodzinami. Planowane jest zakupienie co najmniej 14 warsztatów edukacyjnych/szkoleń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, m.in. z zakresu uzależnień, ryzykownych zachowań oraz ich profilaktyki, uzależnień behawioralnych, cyberprzemocy, stawiania granic, kryzysów w rodzinie zastępczej, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie oraz innych, dostosowanych do potrzeb uczestników projektu,

organizację superwizji dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz dla kadry pracującej bezpośrednio z rodzinami. 

Więcej wiadomości o projekcie dostępnych jest na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Informacji udziela też:

Wydział Pieczy Zastępczej MOPR w Gdańsku

Joanna Radzimowska tel. 58 347 82 72, 500 424 184,

Kamila Trejman-Grzelak tel. 58 347 82 68, 500 216 179.