Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

[2015] Edukacja – Praca – Mieszkanie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku od lipca 2013 r. do grudnia 2015 r. realizuje projekt „Edukacja – Praca – Mieszkanie”, w ramach Gminnych Programów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej na Rzecz Budownictwa Socjalnego – Edycja 2013 i 2014, dofinansowanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem projektów jest aktywizacja społeczno-zawodowa klientów pomocy społecznej, poprzez udzielanie wsparcia przy wchodzeniu na rynek pracy, prowadząca do ich ekonomicznego i mieszkaniowego usamodzielnienia.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Gdańska, korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej. W projekcie zaplanowano udział 19 osób (8 osób w edycji 2013, 11 w edycji 2014). Beneficjenci projektu (osoby bezrobotne, usamodzielniani mieszkańcy z „Osiedla Sitowie”, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi, bezdomne matki z dziećmi) wezmą udział w szkoleniu z zakresu prac remontowo – budowlanych oraz objęci zostaną wsparciem animatora pracy.

Nabyte umiejętności wykorzystają przy adaptacji lokalów wchodzących w skład gminnych zasobów mieszkaniowych, które przeznaczone zostaną na lokalne socjalne dla usamodzielnianych beneficjentów „Osiedla Sitowie”.

Zadanie realizowane jest we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, poprzez który beneficjenci zatrudnieni zostaną w ramach robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych.

Wartość projektu wyniosła:
Edycja 2013 – 121 696,00 zł
Edycja 2014 – 133 427,50 zł

logo MOPR      logo Ministaerstwo Pracy i Polityki Socjalnej    logo UP Gdańsk

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Podsumowanie projektu – usamodzielnienia

W ramach projektu 6 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi korzystających z pomocy społecznej będących mieszkańcami Osiedla Sitowie objęto wsparciem animatora pracy. W wyniku realizacji projektu uzyskano dofinansowanie na podniesienie standardu 1 mieszkania z gminnego zasobu (remont i wyposażenie w sprzęt niezbędny do codziennego funkcjonowania). Obecnie w mieszkaniu zamieszkuje 6 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi (beneficjentów Osiedla Sitowie), którzy ukończyli 2-letni pobyt na Osiedlu.

W 2014 roku MOPR w Gdańsku otrzymał z MPiPS kolejne dofinansowanie w wysokości 106 000 zł na realizację kolejnej edycji projektu „Edukacja – Praca – Mieszkanie”. Pozyskanie tych środków pozwoli na wyremontowanie i wyposażenie kolejnego mieszkania z zasobów komunalnych dla beneficjentów z Osiedla Sitowie, wraz ze wsparciem w aktywizacji tych beneficjentów prowadzącym do ich usamodzielnienia.