Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

[2019] Cała naprzód I

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pszczółkach i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Dębie realizuje projekt pt. „Cała naprzód I”,  skierowany do osób pozostających bez pracy, które ukończyły 30 r.ż.

Niniejszy projekt jest kolejnym przedsięwzięciem finansowanym ze środków Unii Europejskiej i ma na celu przyczynić się do ułatwienia jego uczestnikom wejścia lub powrotu na rynek pracy. Skierowany jest głównie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Oferta projektu obejmuje przede wszystkim:

  • diagnozę potrzeb i kompetencji,
  • opracowanie indywidualnego planu działania,
  • zajęcia warsztatowe mające na celu wydobycie ukrytych talentów,
  • szeroką ofertę kursów i szkoleń dostosowanych do indywidualnych predyspozycji,
  • pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej,
  • wsparcie ze strony specjalistów (doradca zawodowy, pośrednik pracy),
  • finansowanie staży zawodowych.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,  Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT. 

Projekt realizowany jest od 01.04.2017 r.

Wartość projektu wynosi 1 037 500 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 881 875 zł.

Regulamin uczestnictwa; Oświadczenie_Uczestnicy_Zbiór1; Oświadczenie_Uczestnicy_Zbiór2; Oświadczenie_zbiory  MOPR  i partnerzy; Deklaracja uczestnictwa;  Ankieta rekrutacyjna