Cała Naprzód I

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pszczółkach i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Dębie rozpoczął realizację Projektu pt. „Cała Naprzód I”,  skierowanego do 55 osób pozostających bez pracy, które ukończyły 30 r.ż.

Niniejszy Projekt jest kolejnym przedsięwzięciem finansowanym ze środków Unii Europejskiej i ma na celu przyczynić się do ułatwienia jego uczestnikom wejścia lub powrotu na rynek pracy. Skierowany jest głównie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Oferta Projektu obejmuje przede wszystkim:

  • diagnozę potrzeb i kompetencji,
  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
  • zajęcia warsztatowe mające na celu wydobycie ukrytych talentów,
  • szeroką ofertę kursów i szkoleń dostosowanych do indywidualnych predyspozycji,
  • pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej,
  • wsparcie ze strony specjalistów (doradca zawodowy, pośrednik pracy),
  • finansowanie staży zawodowych.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,  Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT. 

Projekt realizowany jest od 01.04.2017 r. do 31.12.2018 r.

Wartość projektu wynosi 1 037 500 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 881 875 zł.

ulotka_CAŁA_NAPRZOD_I; Regulamin uczestnictwa;  Oświadczenie_zbiory RPO;   WP Oświadczenie_zbiory MOPR; Oświadczenie_zbiory  MOPR  i partnerzy;  Oświadczenie_zbiory CST;  Deklaracja uczestnictwa;  Ankieta rekrutacyjna