Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

[2013] Daj szansę sobie – pomóż innym

Projekt „Daj szansę sobie – pomóż innym” realizowany jest przez Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem „Pokolenia” Wybrzeża Gdańskiego.

Wsparciem w ramach Projektu zostanie objętych 28 osób (26 kobiet i 2 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo) w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie bezrobociu oraz integracja społeczna osób zamieszkałych w dzielnicach Gdańska objętych programem rewitalizacji: Letnicy, Nowym Porcie, Dolnym Wrzeszczu  i Dolnym Mieście.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość zdobycia uprawnień „opiekuna domowego”. Zawód opiekuna domowego jest zawodem z dużymi perspektywami. Prognozy demograficzne jednoznacznie potwierdzają, że proces starzenia się populacji będzie się nasilać. W związku z tym, że coraz bardziej widoczne jest zjawisko słabnięcia zaangażowania rodziny w sferze opieki i włączania innych podmiotów, usługi opiekuńcze mają szansę stać się jednym z najbardziej dynamicznych sektorów polskiego i europejskiego rynku pracy.

Zdobycie nowych kwalifikacji poprzedzą zajęcia z psychologiem poprawiające samoocenę i motywację uczestników, doradztwo zawodowe przygotowujące do skutecznego poszukiwania zatrudnienia oraz warsztaty społeczne, obywatelskie i rodzinne uczące godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Każdy z uczestników Projektu weźmie także udział w szkoleniu zawodowym „opiekun domowy” oraz przejdzie 3 miesięczny staż u pracodawcy.

Projekt „Daj szansę sobie – pomóż innym” jest realizowany od 01.01.2012 r. do 30.06.2013 r. w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wartość projektu wynosi 499 137,81 zł.

Loga Kapitał Ludzki i UE Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.