Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

[2018] GPS – Gotowość Praca Samodzielność

Gotowość Praca Samodzielność -loga

Celem projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność” jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej. Zakłada się, że min. 30% uczestników projektu podejmie zatrudnienie.

Wsparciem zostaną objęte 543 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 67 osób stanowiących otoczenie tych osób – np. członkowie rodzin.

Pomoc osadzona jest przede wszystkim na pracy socjalnej, świadczonej przez 20 pracowników socjalnych zatrudnionych do realizacji tego zadania oraz wyposażeniu ich w dodatkowe narzędzia (instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej), pozwalające na skierowanie pomocy do osób, w tym osób z niepełnosprawnościami, które bez udziału w projekcie mają najmniejszą szansę na rozwiązanie dotykających je problemów.

Wachlarz oferowanego wsparcia jest bardzo szeroki. Uczestnicy projektu mogą liczyć na pomoc pracownika socjalnego, trenera pracy, wsparcie specjalistyczne, np. psychologa, czy też specjalisty ds. uzależnień. Pomysłodawcy projektu dużą wagę przykładają do aktywizacji zawodowej uczestników projektu. W związku z powyższym podejmowanych jest szereg działań, które docelowo mają doprowadzić do pozyskania zatrudnienia, w tym m. in. doradztwo i pośrednictwo zawodowe, staże i szkolenia zawodowe, realizowany we współpracy z PUP Program Aktywizacja i Integracja, czy też zajęcia w ramach Centrum Integracji Społecznej. Projekt „GPS – Gotowość Praca Samodzielność” realizowany jest w Partnerstwie, w skład którego wchodzą: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku – Lider Partnerstwa, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

Telefon kontaktowy: 58 342 31 39

Projekt jest realizowany od 01.03.2016 r. do 31.10.2018 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 8 969 919,88 zł, z czego 7 624 431,90 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.