Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

[2014] Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja Letnicy, w ramach której przeprowadzone zostaną prace budowlane, remont przestrzeni półpublicznych, przebudowa i modernizacja lokali do działań społecznych, a także przeprowadzone zostaną działania społeczne. Jedną z jednostek realizujących projekt w imieniu Miasta Gdańska jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Projekt „Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku” pozwoli na rozwiązanie problemów związanych z nieodpowiednią infrastrukturą oraz problemów społecznych, dzięki czemu doprowadzi do aktywizacji społecznej i gospodarczej zdegradowanego obszaru Gdańska, jakim jest Letnica i podniesie atrakcyjność tej strefy o dużym potencjale rozwojowym.

„Klub Aktywnych Kobiet”

Zadanie realizowane jest przez MOPR w okresie od 2011 do 2014 r. Liczba uczestniczek wyniesie 60. Zadanie ma na celu aktywizację bezrobotnych kobiet, poprzez rozwój ich indywidualnych talentów i umiejętności, edukację oraz dokształcanie zawodowe, a także zwiększenie ich zaangażowania w życie społeczne dzielnicy i podniesienie samooceny.

Przeprowadzenie działań skierowanych głównie do kobiet umożliwi wzrost ich aktywności społecznej i aktywnej, dzięki czemu staną się bardziej niezależne i przedsiębiorcze.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowane będą warsztaty florystyczne, antystresowe, wyrobu biżuterii, dotyczące profilaktyki zdrowotnej, aerobik. Uczestniczki skorzystają także z usług fryzjerskich i kosmetycznych.

Wartość: 158 120,00 zł

„NUDO – warsztaty lingwistyczno-taneczne”

Zadanie realizowane jest przez MOPR w okresie od 2011 – 2013 r., a zakładana liczba użytkowników wyniesie 21 osób. Celem zadania jest stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do rozwoju twórczości, podniesienia ich samooceny oraz rozwinięcia ich zdolności lingwistycznych, co pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych. Realizacja zadania przyczyni się także do większej integracji społecznej.

Przeprowadzenie działań społecznych umożliwi przełamanie widocznego obecnie zniechęcenia i bierności mieszkańców. Realizacja działań kulturalno-edukacyjnych dla najmłodszych wpłynie na rozwój ich umiejętności i pozwoli na zapoznanie z innymi, niż do tej pory, wzorcami zachowań.

Zadanie będzie realizowane w formie zajęć z języków obcych, warsztatów tanecznych i aktorskich oraz chodzenia na szczudłach.

Projekt „Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku” jest realizowany w ramach Priorytetu 3 „Funkcje miejskie i metropolitalne”, Działanie 3.2 „Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Logo Program Regionalny NSS Pomorskie w Unii i UE EFRR

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013