Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

[2014] Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej

Celem głównym projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów instytucji i usług pomocy oraz integracji społecznej.

Jednym z 6 zadań realizowanych w ramach Projektu jest opracowanie projektu standardu środowiskowej pracy socjalnej. Działania mające na celu wypracowanie innowacyjnego standardu środowiskowej pracy socjalnej/organizowania środowiska lokalnego, zorientowanego na aktywizujące wsparcie grup społecznych, środowisk i społeczności lokalnych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Zakłada on wykorzystanie trzech nowych ról zawodowych pracowników socjalnych: animatora, mediatora i lokalnego polityka społecznego, które stworzą nową specjalność: pracownik socjalny – organizator społeczności lokalnej. Za realizację zadania odpowiadają wspólnie Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Fundacja Instytut Spraw Publicznych.

Projekt zakłada wyposażenie do kwietnia 2014 r. ok. 3000 pracowników socjalnych z obszaru całej Polski, zatrudnionych w różnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, a także w niepublicznych podmiotach pomocy społecznej lub ugruntowanie w tej grupie osób wiedzy nt. nowoczesnych metod pracy socjalnej zorientowanych przede wszystkim na upodmiotawiające wspieranie osób, grup społecznych i społeczności lokalnych zagrożonych ubóstwem, marginalizacją lub wykluczeniem społecznym sprzyjające między innymi ich aktywizacji społecznej i zawodowej.

W Projekcie udział bierze 2 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest realizowany od 01.03.2009 r. do 30.04.2014 r. w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji integracji i pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Loga Kapitał Ludzki i UE Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.