Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

[2013] Wektor zmian

Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu wspierania osób bezdomnych i wychodzących z bezdomności, który oparty będzie na rzetelnej diagnozie i analizie grupy docelowej oraz wykorzystywać będzie wszelkie dostępne zasoby, narzędzia, a także dobre praktyki w tym obszarze, wypracowane m. in. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie badań socjodemograficznych mających na celu identyfikację genezy i skali bezdomności na terenie Koszalina, a także badań współpracy instytucjonalnej oraz obszarów niedoboru i zjawisk problemowych w świadczeniu pomocy osobom bezdomnym. Dzięki temu możliwe będzie rzetelne określenie skali bezdomności oraz jej głównych przyczyn na terenie Koszalina oraz zidentyfikowanie współpracy międzysektorowej i jej ograniczeń. Przeprowadzone badania posłużą do opracowania modelu współpracy i wymiany informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami wykorzystującego narzędzia zmierzające do minimalizacji zjawisk problemowych. W kolejnych etapach projektu planowane są m.in. wizyty studyjne, szkolenia z zakresu streetworkingu i asystentury rodzinnej (Asystent Osoby Bezdomnej), pilotażowe zatrudnienie przeszkolonych osób na stanowiskach streetworker oraz asystent osoby bezdomnej, a także seminaria i konferencje dotyczące metod pracy z osobami bezdomnymi.

Celem głównym projektu jest poszerzenie oferty instytucji i organizacji z terenu Koszalina w pracy z osobami bezdomnymi poprzez, stworzenie i upowszechnienie kompleksowego systemu wspierania osób bezdomnych i wychodzących z bezdomności, opartego na rzetelnej diagnozie i analizie, wykorzystującego dostępne zasoby oraz dysponującego skutecznymi narzędziami i wykorzystanie dobrych praktyk.

Projekt „Wektor zmian – Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności” jest realizowany w latach 2011 – 2013 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jako projekt innowacyjny testujący.

Wartość projektu wynosi 997 785,00 zł.

Loga Kapitał Ludzki i UE Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.