Usamodzielniani wychowankowie

Jaka pomoc przysługuje usamodzielnianym osobom?

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 01.01.2012 r. obowiązują poniższe zasady pomocy przysługującej osobom usamodzielnianym, które rozpoczynają proces usamodzielnienia po 01.01.2012 r.

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną, w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się pomoc na:

 • kontynuowanie nauki,
 • usamodzielnienie,
 • zagospodarowanie.

Ponadto udziela się pomocy w uzyskaniu oraz zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną:

 • odpowiednich warunków mieszkaniowych,
 • zatrudnienia.

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywa w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 1. 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewniona,
 2. 1 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej, opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.

Uwaga! Pomoc  na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie  jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza  kwoty 1 200 zł. W przypadku przekraczania powyższej kwoty dochodu można przyznać pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie,  jeśli jest to uzasadnione sytuacja mieszkaniową, dochodową, majątkową, lub osobistą

Zasady przyznawania świadczeń

Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest:

 • wskazanie przez osobę usamodzielnianą, co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletniości, danych osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz pisemnej zgody tej osoby,
 • złożenie przez osobę usamodzielnianą indywidualnego programu usamodzielnienia najpóźniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności,
 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

Indywidualny program usamodzielnienia  przygotowuje osoba usamodzielniana wraz  z opiekunem usamodzielnienia przy współpracy pracownika Wydziału Pieczy Zastępczej MOPR. Indywidualny program usamodzielnienia staje się podstawą przyznania świadczeń na usamodzielnienie.

Do zadań opiekuna usamodzielnienia należy:

 • zaznajomienie się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielnianej,
 • opracowanie, wspólnie z osobą usamodzielnianą, indywidualnego programu usamodzielnienia,
 • ocena realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz jego modyfikowanie,
 • współpraca z rodziną osoby usamodzielnianej oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze szkołą oraz pracownikami Działu Pieczy Zastępczej MOPR,
 • opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki.

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz na udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu ma miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

W przypadku cudzoziemców wniosek składa się w powiecie właściwym ze względu  na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

 • w szkole,
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 • w uczelni,
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
 • u pracodawcy, w celu przygotowania zawodowego.

Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki, wynosi nie mniej niż 500 zł.

Osoba usamodzielniana  otrzymująca pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki  jest obowiązana przedłożyć nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy zaświadczenie stwierdzające kontynuowanie nauki.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3 300 zł, jeżeli przebywa w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat.
 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – wychowawczą:
 1. nie mniej niż 6 600 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
 2. nie mniej niż 3 300 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
 3. nie mniej niż 1 650 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona jednorazowo lub w ratach, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnienia 26 roku życia.

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż 1 500 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości 3 000 zł.

Ponadto usamodzielniany wychowanek może się ubiegać o pomoc na zagospodarowanie (pomoc rzeczową), w skład której mogą wchodzić:

 • materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania,
 • niezbędne urządzenia domowe,
 • pomoce naukowe,
 • sprzęt rehabilitacyjny,
 • sprzęt, który może posłużyć do podjęcia zatrudnienia.

Przyznanie lub odmowa przyznania pomocy dla osoby usamodzielnianej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie następuje w drodze decyzji.