Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

Definicje barier

BARIERY ARCHITEKTONICZNE – wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

BARIERY TECHNICZNE – wszelkie przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ – ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej  swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Kwoty dofinansowania

 •  do 95% kosztów przedsięwzięcia,
 •  nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Warunki otrzymania dofinansowania

Bariery architektoniczne:

 • dla osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się,
 • konieczne prawo własności nieruchomości lub prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości albo zgoda właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego,

Bariery techniczne i w komunikowaniu się:

 • dla osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi
  z niepełnosprawności,
 • dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, jeżeli w ciągu trzech ostatnich lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON,

Wszystkie bariery:

 • brak zaległości wobec PFRON,
 • wcześniej zawarta umowa z PFRON nie została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku,
 • wniosek nie dotyczy dofinansowania kosztów poniesionych przed przyznaniem środków i zawarciem umowy.

Zobacz również:

 • Więcej informacji oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie BIP.