Sport, kultura, rekreacja i turystyka

Sport, kultura, rekreacja i turystyka jest zorganizowaną formą zbiorowej aktywności mającą na celu doskonalenie sił psychofizycznych, stosowana w celu odpoczynku i rozrywki lub poprzez wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania. Przyczynia się do rozwoju zainteresowań, podwyższenia aktywności fizycznej, rozładowania napięcia nerwowego połączonej z elementami wypoczynku, a także uczestniczenie w spektaklach, koncertach, wystawach, muzeach, recitalach, pogadankach, seansach filmowych, itp. oraz rozwijanie kontaktów społecznych.

Kwoty dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 60% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • 40% kosztów ponosi wnioskodawca

Warunki otrzymania dofinansowania

Organizacja będąca wnioskodawcą może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem że:

 • wniosek zostanie złożony w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania;
 • prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej
  2 lat przed dniem złożenia wniosku;
 • aktualny wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej /ważny 3 miesiące/;
 • statut;
 • sposób reprezentacji (pełnomocnictwo);
 • oświadczenia pełnomocników o zgodzie na wykorzystanie danych osobowych, koniecznych do realizacji zadania zgodnie z ustawą  o  ochronie danych osobowych
  (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 • udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach; Oświadczenie wnioskodawcy, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON i nie był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej
  z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie;
 • dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280):

a)   zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,

b)   informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis,

c)   oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej;

 • nazwa, szczegółowy zakres i miejsce realizacji zadania – program merytoryczny przedsięwzięcia oraz listę osób niepełnosprawnych biorących udział
  w przedsięwzięciu wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności oraz miejsca zamieszkania uczestników;
 • udokumentowanie informacji o innych źródłach finansowania realizacji przedsięwzięcia objętego wnioskiem;
 • kosztorys wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia;
 • dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.

Zobacz również:

 • Więcej informacji oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie BIP.