Turnus rehabilitacyjny

Turnus rehabilitacyjny jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Kwoty dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 • 27 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% powyższych kwot, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Warunki otrzymania dofinansowania

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem że:

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
 • o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • o całkowitej niezdolności do pracy,
 • o częściowej niezdolności do pracy,
 • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osoba niepełnosprawna w wieku do 16 lat może pojechać na turnus z opiekunem (wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna  musi być zawarte we  wniosku lekarza)

Opiekunem osoby niepełnosprawnej może być osoba, która:

 • nie jest członkiem kadry na turnusie
 • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki  innych osób
 • ukończyła 18 lat lub
 • ukończyła 16 lat i jest wspólnie  zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody, dostępne są pod adresem  www.empatia.mpips.gov.pl

Dofinansowanie do turnusu można dostać tylko raz w roku kalendarzowym.

Zobacz również:

 • Więcej informacji oraz wymagane dokumenty dotyczące turnusów rehabilitacyjnych znajdują się na stronie BIP.