Domy pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej to placówki przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Domy pomocy społecznej pełnią rolę substytucyjną w stosunku do naturalnych ogniw oparcia społecznego. Zastępują rodzinę w jej funkcjach opiekuńczych w stosunku do wymagającego całodobowej opieki starego, chorego lub niepełnosprawnego członka rodziny w sytuacji, w której tej rodziny brak lub nie jest ona w stanie z tej funkcji się wywiązać.

Typy domów

Domy pomocy społecznej, dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku;
 • osób przewlekle somatycznie chorych;
 • osób przewlekle psychicznie chorych;
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 • osób niepełnosprawnych fizycznie.

Na co może liczyć osoba przebywająca w domu pomocy społecznej?

Domy pomocy społecznej, niezależnie od typu, świadczą m.in. usługi:

 1. w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
  1. miejsce zamieszkania,
  2. wyżywienie,
  3. odzież, obuwie,
  4. utrzymanie czystości;
 2. opiekuńcze, polegające na:
  1. udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  2. pielęgnacji,
  3. niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
 3. wspomagające, polegające na:
  1. umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
  2. podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
  3. umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
  4. zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
  5. stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
  6. działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
  7. pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,
  8. zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

Obowiązani do opłaty za pobyt osoby w dps są w kolejności:

 1. osoba – mieszkaniec dps-u,
 2. małżonek, zstępni (dorosłe dzieci) przed wstępnymi (rodzice),
 3. gmina, z której osoba została skierowana do dps-u.

Opłatę za pobyt w dps wnoszą:

 1. mieszkaniec dps jednak nie więcej niż 70% swojego dochodu,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi pod warunkiem, że:
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do dps w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.

Lista dps w Gdańsku:

Aktualnie w Gdańsku funkcjonuje 7 domów pomocy społecznej. Są one placówkami publicznymi bądź niepublicznymi, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe:

 • Dom Pomocy Społecznej „Polanki” przy ul. Polanki 121 (placówka publiczna) – dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych,
 • Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” przy ul. Hożej 4 (placówka publiczna) – dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych,
 • Dom Pomocy Społecznej „Starogardzka” przy ul. Starogardzkiej 20 (placówka publiczna) – dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (chłopcy, mężczyźni),
 • Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” przy ul. Hynka 12 (placówka niepubliczna) – dla osób przewlekle somatycznie chorych,
 • Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Fromborskiej 24 (placówka niepubliczna) – dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych,
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Turystycznej 23 (placówka niepubliczna) – dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (dziewczęta, kobiety),
 • Centrum Opieki „Serenus” Dom Opieki Społecznej przy ul. Przemyskiej 19 (placówka niepubliczna) – dla osób w podeszłym wieku ze specjalistycznym programem dla osób z chorobą Alzheimera i demencją.