Rodzinne domy pomocy

Rodzinne domy pomocy są nowoczesną formą całodobowych usług opiekuńczych i bytowych, świadczonych przez osoby lub rodziny w ich miejscu zamieszkania.

Zadaniem rodzinnych domów pomocy jest zapewnienie całodobowej opieki nie mniej niż trzem i nie więcej niż ośmiu seniorom. Służyć mają one pomocą szczególnie osobom wymagającym wzmożonej opieki ze względu na znaczne ograniczenie w codziennym funkcjonowaniu, wynikające z podeszłego wieku i niepełnosprawności. Osoby, rodziny lub inne podmioty niepubliczne, które zdecydują się placówkę taką stworzyć, muszą zapewnić podopiecznym godne warunki egzystencji. Sposób świadczenia usług opiekuńczych oraz bytowych winien uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną seniora oraz jego indywidualne potrzeby. Istotne, by przestrzegane było jego prawo do godności, wolności, intymności oraz w zakresie poczucia bezpieczeństwa.

Osoby przebywające w rodzinnym domu pomocy mogą liczyć na:

 • ­pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
 • ­pielęgnację, również w czasie choroby,
 • ­opiekę higieniczną,
 • ­pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz w zakupie niezbędnych leków zleconych przez lekarza,
 • ­niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 • ­kontakty z otoczeniem i organizacje czasu wolnego,
 • ­pomoc w zakupie odzieży i obuwia oraz niezbędnych artykułów osobistego użytku.

Osoby lub podmioty zainteresowane prowadzenie rodzinnych domów pomocy powinny dysponować własnym dużym domem lub mieszkaniem, które pozbawione jest barier architektonicznych. Oczywiście równie ważne są predyspozycje do pracy z osobami starszymi, najlepiej potwierdzone jakąś praktyką lub doświadczeniem.

Gdański MOPR płaci prowadzącemu określone umową kwoty na utrzymanie każdego seniora w rodzinnym domu pomocy – środki te pochodzą z gminy, przy czym osoba kierowana do tego typu placówki ponosi odpłatność w wysokości 70% własnego dochodu.

Aktualnie w Gdańsku funkcjonuje jedna tego typu placówka, dla 6  osób.

Ważne pytania i odpowiedzi dotyczące rodzinnych domów pomocy

Co to jest rodzinny dom pomocy ?

 1. Jest formą całodobowych usług opiekuńczych i bytowych świadczonych przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego.
 2. Stwarza mieszkańcom Gdańska możliwość korzystania z usług w domowych warunkach.
 3. Służy pomocą osobom wymagającym wzmożonego wsparcia ze względu na ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu wynikające z podeszłego wieku lub niepełnosprawności.

Kto może być umieszczony w rodzinnym domu pomocy?

 1. Osoba wymagająca pomocy innych osób z powodu wieku lub niepełnosprawności.
 2. Osoba, której nie można zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Świadczenie usług w rodzinnym domu pomocy powinno uwzględniać:

 1. stan zdrowia,
 2. sprawność fizyczną i intelektualną,
 3. indywidualne potrzeby i możliwości,
 4. prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do poszanowania i ochrony godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa oraz ochronę dóbr osobistych.

Kto może prowadzić rodzinny dom pomocy?

 1. Osoba fizyczna – prowadząca dom.
 2. Organizacja pożytku publicznego – kierująca tym domem.

 

Rodzinne domy pomocy w Gdańsku:

„Norida” przy ul. Maszynowej 2c