Rodzinne domy pomocy

Rodzinne domy pomocy są nowoczesną formą całodobowych usług opiekuńczych i bytowych, świadczonych przez osoby lub rodziny w ich miejscu zamieszkania.

Zadaniem rodzinnych domów pomocy jest zapewnienie całodobowej opieki nie mniej niż trzem i nie więcej niż ośmiu seniorom. Służyć mają one pomocą szczególnie osobom wymagającym wzmożonej opieki ze względu na znaczne ograniczenie w codziennym funkcjonowaniu, wynikające z podeszłego wieku i niepełnosprawności. Osoby, rodziny lub inne podmioty niepubliczne, które zdecydują się placówkę taką stworzyć, muszą zapewnić podopiecznym godne warunki egzystencji. Sposób świadczenia usług opiekuńczych oraz bytowych winien uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną seniora oraz jego indywidualne potrzeby. Istotne, by przestrzegane było jego prawo do godności, wolności, intymności oraz w zakresie poczucia bezpieczeństwa.

Osoby przebywające w rodzinnym domu pomocy mogą liczyć na:

 • ­pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
 • ­pielęgnację, również w czasie choroby,
 • ­opiekę higieniczną,
 • ­pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz w zakupie niezbędnych leków zleconych przez lekarza,
 • ­niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 • ­kontakty z otoczeniem i organizacje czasu wolnego,
 • ­pomoc w zakupie odzieży i obuwia oraz niezbędnych artykułów osobistego użytku.

Osoby lub podmioty zainteresowane prowadzenie rodzinnych domów pomocy powinny dysponować własnym dużym domem lub mieszkaniem, które pozbawione jest barier architektonicznych. Oczywiście równie ważne są predyspozycje do pracy z osobami starszymi, najlepiej potwierdzone jakąś praktyką lub doświadczeniem.

Gdański MOPR płaci prowadzącemu określone umową kwoty na utrzymanie każdego seniora w rodzinnym domu pomocy – środki te pochodzą z gminy, przy czym osoba kierowana do tego typu placówki ponosi odpłatność w wysokości 70% własnego dochodu.

Aktualnie w Gdańsku funkcjonuje jedna tego typu placówka, dla 6  osób.

Ważne pytania i odpowiedzi dotyczące rodzinnych domów pomocy:

Co to jest rodzinny dom pomocy ?

 1. Jest formą całodobowych usług opiekuńczych i bytowych świadczonych przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego.
 2. Stwarza mieszkańcom Gdańska możliwość korzystania z usług w domowych warunkach.
 3. Służy pomocą osobom wymagającym wzmożonego wsparcia ze względu na ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu wynikające z podeszłego wieku lub niepełnosprawności.

Kto może być umieszczony w rodzinnym domu pomocy?

 1. Osoba wymagająca pomocy innych osób z powodu wieku lub niepełnosprawności.
 2. Osoba, której nie można zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Świadczenie usług w rodzinnym domu pomocy powinno uwzględniać:

 1. Stan zdrowia.
 2. Sprawność fizyczną i intelektualną.
 3. Indywidualne potrzeby i możliwości.
 4. Prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do poszanowania i ochrony godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa oraz ochronę dóbr osobistych.

Kto może prowadzić rodzinny dom pomocy?

 1. Osoba fizyczna – prowadząca dom.
 2. Organizacja pożytku publicznego – kierująca tym domem.

Co zapewnia rodzinny dom pomocy?

 • całodobową opiekę 3-8 osobom, które mają ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu wynikające z podeszłego wieku i niepełnosprawności,
 • prawo do godności, wolności, intymności oraz poczucie bezpieczeństwa osób korzystających z usług rodzinnego domu pomocy,
 • zamieszkanie w jedno lub dwuosobowych pokojach,
 • pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach (np. przygotowanie i podanie posiłków, pranie odzieży, porządkowanie pomieszczeń),
 • opiekę higieniczną i pielęgnację w czasie choroby,
 • pomoc w: korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, załatwianiu spraw osobistych, zakupach, kontakty z otoczeniem oraz organizację czasu wolnego.

Jaka jest odpłatność za rodzinny dom pomocy?

Odpłatność za pobyt w rodzinnym domu pomocy wynosi 70% miesięcznego dochodu mieszkańca, nie może jednak przekroczyć wysokości pełnej kwoty miesięcznego utrzymania w rodzinnym domu określonej w umowie zawartej między MOPR w Gdańsku a osobą/ organizacją prowadzącą. Na terenie Gdańska działają obecnie trzy Rodzinne Domy Pomocy, osoby zainteresowane ubieganiem się o miejsce powinny zgłosić się do Centrum Pracy Socjalnej w swoim miejscu zamieszkania.

Podstawy prawne działania Rodzinnych Domów Pomocy:

 1. Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r.
  • art. 52 ust. 1: w przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, osoba wymagająca z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy innych osób może korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy;
  • art. 52 ust. 2: rodzinny dom pomocy stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy określa:
  • standardy, rodzaj i zakres usług bytowych i opiekuńczych świadczonych przez rodzinny dom pomocy;
  • warunki kierowania, odpłatności i nadzoru nad rodzinnymi domami pomocy.

Rodzinne Domy Pomocy w Gdańsku:

 1. „Norida” przy ul. Maszynowej 2c