Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze są formą pomocy, której celem jest zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osoby, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania. Przyczyną jest np. zaawansowany wiek lub choroba. Usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym a także osobie, której rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek zainteresowanego, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunki i wysokość odpłatności. Wymiar i zakres usług Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ustala indywidualnie dla każdej osoby wymagającej pomocy. Zakres usług obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Mieszkańcy Gdańska mogą również korzystać ze specjalistycznych usług opiekuńczych, obejmujących rehabilitację w warunkach domowych. Dzięki usługom opiekuńczym możemy dodatkowo zapewnić osobom wymagającym wsparcia:

  • utrzymanie stabilnego stanu zdrowia,
  • uniknięcie powikłań związanych z hospitalizacją, długotrwałą lub przewlekłą chorobą,
  • kompensowanie ograniczonej zdolności do samodzielnego poruszania przy pomocy osoby drugiej,
  • poprawę samopoczucia,
  • zwiększanie samodzielności,
  • mobilizowanie do własnej aktywności,
  • zapobieganie izolacji społecznej.

UWAGA! Odpłatność za usługi opiekuńcze reguluje uchwała Rady Miasta Gdańska. Korzystanie z usług nie jest bezpłatne dla wszystkich, a wysokość odpłatności zależy od sytuacji socjalno-bytowej, dochodu oraz wykorzystania własnych możliwości, uprawnień i zasobów. W szczególnie uzasadnionym przypadku dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie może, na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego, w całości lub w części zwolnić z odpłatności za usługi opiekuńcze. Bezpłatna opieka w zakresie usług zwykłych oraz specjalistycznych rehabilitacyjnych przysługuje w Gdańsku osobom powyżej 95 roku życia.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku należy organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowane są do szczególnych potrzeb,  wynikających z rodzaju schorzenia i mają na celu m.in.:

  • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
  • kształtowanie umiejętności niezbędnych do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i społecznego funkcjonowania,
  • motywowanie do leczenia i aktywności.

Prowadzony jest trening samoobsługi i umiejętności społecznych poprzez asystowanie w codziennych czynnościach życiowych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, w oparciu o przedstawione dokumenty (m.in. zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie lekarskie). W wydanej decyzji administracyjnej określony jest miesięczny wymiar godzin usług i wysokość odpłatności.

Standardy usług opiekuńczych w Gdańsku