Gdańszczanie kolejny raz udowodnili, że mają wielkie serca… bo w Gdańsku „Każdy może pomóc”

W AmberExpo, siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich odbył się finał V edycji akcji „Każdy może pomóc”. W tym roku padł rekord – 602 dzieci otrzymało prezenty. Dla porównania, w roku ubiegłym spełniono marzenia 401 dzieci. Pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku dyskretnie przeprowadzili swoje małe „śledztwa”, wypytali dzieci o ich zainteresowania, pasje, marzenia i plany. Wszystkie informacje spisali i w ten oto sposób powstały zaszyfrowane listy.

Akcja jest anonimowa, dziecko nie poznaje danych swego darczyńcy, a osoba przygotowująca paczkę – nazwiska dziecka. Listy i upominki opatrzone są kodem i imieniem dziecka. List to wskazówka do marzeń jednego dziecka. Darczyńca, który decyduje się wziąć list ma okazję wcielić się we wróżkę czy dobrego elfa. List stanowi jedynie inspirację, jednak to sam darczyńca decyduje o tym, co może sprawić radość dziecku – mówi pomysłodawczyni akcji Magdalena Theus.

„Każdy może pomóc” to autorski projekt Magdaleny Theus realizowany we wszystkich Centrach Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

W Gdańsku uszczęśliwianie dzieci, spełnianie ich marzeń jest możliwe dzięki naszym wspaniałym mieszkańcom. Dziękuję za ich wielkie serca – powiedział Andrzej Bojanowski zastępca Prezydenta Gdańska. Dziękuję pomysłodawczyni akcji, Magdalenie Theus, która wytrwale realizuje każdą kolejną edycję tej akcji. Okazuje się, że wystarczyło ogłosić w Gdańsku, że pomaganie może być kreatywne, radosne i może sprawiać radość, zarazić innych optymizmem i poświęcić swój czas oraz podejść do tego z pasją, aby uzyskać taki efekt – powiedział Andrzej Bojanowski. Przy okazji podziękował Prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi, Radnym Miasta Gdańska, pracownikom Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Gdańskiego Centrum Świadczeń, którzy włączyli się do akcji fundując ponad 100 paczek.

Każdy finał jest wyjątkowy. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu wielu partnerów na dzieci czekało wiele atrakcji. Oprawę artystyczną zapewniła kolejny już raz Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury. W świąteczny nastrój wprawił wszystkich anielski głos Weroniki Korthals. Uczestnicy programu „Mam talent” Ada i Damian dali pokaz Poppingu. Dodatkową atrakcją dla dzieci były dmuchane zamki i zjeżdżalnie zorganizowane przez Centrum Nauki i Sportu Gedania 1922 w Gdańsku oraz zabawa z Dr Clownem. Darczyńcy otrzymali aniołki – symboliczny dar serca, wykonane przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Polanki, młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku oraz wychowanków Zakładu Poprawczego w Gdańsku, ul. Polanki 122.
Warto wspomnieć, że coraz więcej firm i lokalnych przedsiębiorstw włączyło się do akcji w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Każdemu, kto ufundował paczkę dla dziecka z rodziny wspieranej przez nasz Ośrodek serdecznie dziękuję. Podziękowania kieruję także do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób wsparli akcję – mówi Małgorzata Niemkiewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.”

Wspólnie na rzecz aktywizacji zawodowej

„Wspólnie na rzecz aktywizacji zawodowej” – Dzień Otwarty Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej i Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Rehabilitacji. Gdańska Spółdzielnia Socjalna i Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji, dwie organizacje działające na rzecz aktywizacji zawodowej osób defaworyzowanych na rynku pracy spotkały się podczas dnia otwartego.

Podczas spotkania zaprezentowana została działalność obu organizacji. Panie, Iwona Krasowska Prezes SPiR i Katarzyna Littwin dyrektor GSS przedstawiły ścieżkę aktywizacji zawodowej w ramach swoich organizacji. Wojciech Żak – koordynator „Osiedla Sitowie” przedstawił jego ideę.
Zaprezentowano również projekt „Pomagamy pracować – warsztaty rękodzielnicze”, który obecnie realizowany jest we współpracy z Fundacją Lotos. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna mieszkańców „Osiedla Sitowie” – samotnych bezdomnych matek oraz innych osób wykluczonych społecznie z powodu niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych. Wartością projektu jest zmiana wizerunku osób zagrożonych wykluczeniem poprzez nadanie im roli trenera prowadzącego warsztaty czyli osoby użytecznej społecznie. Stworzono warunki dla osób zagrożonych wykluczeniem, które umożliwiły im sprawdzenie się w nowej roli, co z kolei wzmocniło ich samoocenę, przywróciło wiarę we własne możliwości, a tym samym motywuje do podjęcia zatrudnienia. Zdobycie przez uczestników projektu odpowiedniego doświadczenia zawodowego, potwierdzonego referencjami, pozwala na podjęcie starań o pracę dzięki zwiększeniu ich atrakcyjność dla przyszłych pracodawców – mówi Wojciech Żak.

Dyskusja, która się wywiązała pomiędzy gośćmi pokazała, że należy wkładać więcej wysiłku w promowanie organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób, które mają napotykają na problemy na otwartym rynku pracy. Szczególnie cenne wydaje się nawiązanie współpracy ze szkołami kształcącymi młodzież niepełnosprawną w konkretnych zawodach, nie zawsze odpowiadających aktualnemu zapotrzebowaniu na rynku. Dostrzeżono również olbrzymi potencjał we współpracy ze studenckim kołem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego – mówi Katarzyna Littwin z GSS.

Goście uczestniczyli w warsztatach rękodzielniczych, podczas których możliwość własnoręcznego wykonania ozdób świątecznych i mydła w kostce.
Partnerem spotkania był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
*************************
Gdańska Spółdzielnia Socjalna jest podmiotem ekonomii społecznej zajmującym się aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Spółdzielnia stara się wspierać osoby, które mają problemy w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy, przede wszystkim osoby: długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnością intelektualną bądź ruchową, wychodzące z bezdomności, młodzież z pieczy zastępczej, nie posiadające doświadczenia zawodowego, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Działalność Spółdzielni opiera się głównie na świadczeniu usług o charakterze społecznym, takich jak usługi opiekuńcze bądź usługi asystenta osób starszych czy niepełnosprawnych. Dodatkowo Spółdzielnia świadczy usługi porządkowe, zajmuje się dystrybucją gazet czy realizuje szkolenia. Gdańska Spółdzielnia Socjalna podejmuje szereg działań na rzecz integracji społeczności lokalnej, przede wszystkim podejmuje działania na rzecz aktywizacji i integracji seniorów i osób z niepełnosprawnością.

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji od lat działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie osób niepełnosprawnych, chorujących i starszych w pokonywaniu trudności oraz podnoszenie jakości ich życia. Stowarzyszenie zajmuje się m.in.: prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 50 osób niepełnosprawnych, klubów wsparcia dla osób starszych i z zaburzeniami psychicznymi, a także rozwojem zawodowym, pomocą psychologiczną i socjoterapią.

Projekt „Osiedle Sitowie” jest platformą kompleksowego wsparcia w usamodzielnianiu się oraz aktywizowaniu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie. Projekt powstał we współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem projektu jest usamodzielnienie poprzez aktywizację społeczną i zawodową oraz zapewnienie miejsc całodobowego pobytu dla samotnych bezdomnych matek z dziećmi oraz dla osób z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi. Osiedle powstało w siedmiu budynkach z zasobów mieszkaniowych Miasta Gdańsk (z czego sześć przekazano organizacjom pozarządowym) na gdańskich Rudnikach. Obecnie projekt realizują następujące organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”, Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji SPIR, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne PROMETEUSZ, Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT.

Fundacja LOTOS została powołana w 2015 roku w celu wspierania inicjatyw, które wpływają na rozwój infrastruktury i przynoszą korzyści dla społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem regionów, gdzie prowadzona jest działalność spółek należących do Grupy Kapitałowej LOTOS. Swoje wsparcie Fundacja koncentruje na następujących obszarach, tj. ekologia i ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz wyrównywanie różnic społecznych, z nakierowaniem na dzieci i młodzież m.in. poprzez inwestycje w naukę, edukację i oświatę. Szczególnym obszarem zainteresowań Fundacji są działania związane ze wspieraniem przedsiębiorczości społecznej wpływającej pozytywnie na rozwój społeczny.

Autor: Monika Grochulska

„Program wyrównywania różnic między regionami III” 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, iż Miasto Gdańsk przystąpiło do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Cele operacyjne Programu to:

 1. zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy;
 2. zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych;
 3. zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 4. zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne;
 5. zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek;
 6. zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Obszary programu realizowane w 2017 r.:

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; dotyczy obiektów wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r.
 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. obszar D – likwidacja barier transportowych; dofinansowaniu podlega część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych;
 4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej w powiatach, na terenie których brak jest warsztatu terapii zajęciowej;
 6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Beneficjentami programu są dla:

 1. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 2. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 3. obszaru D (likwidacja barier transportowych):
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 4. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 5. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
 6. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Termin składania wniosków:

Termin składania wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G – do 14.02.2017 r. – decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Termin składania wniosków dla adresatów obszarów E – do 30.11.2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk, pok. 215, 214 lub 204, tel. (58) 320-53-45, 48, 41.

W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Oddziału PFRON.

Szczegółowe informacje na temat programu tj. treść Programu, Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2017 r., procedury, znajdują się na stronie internetowej PFRON http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro

Trwa rozbudowa DPS „Ostoja”

Od kwietnia 2016 r. trwa rozbudowa DPS „Ostoja” przy ul. Hożej 4 w Gdańsku. Już od stycznia 2017 r. oprócz zwiększenia o 12 liczby miejsc stacjonarnych będzie również dodatkowych 10 miejsc w Dziennym Domu Pomocy.

W wyniku rozbudowy placówka uzyska dodatkową przestrzeń na nowoczesne sale terapeutyczne, zmodernizowaną salę rehabilitacyjną, nową przestronną szatnię, dodatkową windę i kuchenkę terapeutyczną. W ogrodzie pojawią się: altana, stanowiska do minigolfa, całoroczne stoły do ping-ponga oraz do gry w szachy i warcaby. Nowa aranżacja terenów zielonych sprzyjać będzie spędzaniu czasu na świeżym powietrzu również osobom mniej aktywnym ruchowo.
Pobyt dzienny to oferta skierowana do seniorów, w szczególności do osób samotnych. Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 uczestnicy mają zapewnioną bogatą ofertę zajęć terapeutycznych: plastycznych, muzycznych, gimnastycznych, edukacyjnych, teatralnych, kulinarnych itp. Organizowane są też spotkania integracyjne, koncerty muzyczne, wycieczki autokarowe oraz pielgrzymki. Umożliwiane jest uczestniczenie w wyjściach kulturalnych do opery, teatru, kina. Personel pomaga w załatwianiu różnych spraw socjalno-bytowych, wykonuje pomiary ciśnienia i poziomu cukru we krwi. Seniorom zapewnia się dwa posiłki dziennie – śniadanie i obiad, z uwzględnieniem diety dostosowanej do stanu zdrowia.
Dla osób o niskich dochodach pobyt w Dziennym Domu Pomocy jest bezpłatny lub wysokość opłaty jest minimalna, ustalana decyzją MOPR w Gdańsku.
Ważne, aby pamiętać, że pobyt w placówce nie oznacza dla rodziny ujmy w sposobie sprawowania opieki nad seniorem, a może jedynie przyczynić się do zaktywizowania seniora, nawiązania nowych kontaktów, ponownego rozbudzenia zainteresowań i pasji, a w konsekwencji polepszenia jakości życia całej rodziny.

Wolne miejsca jeszcze są! W razie pytań placówkę można odwiedzić osobiście lub skontaktować się telefonicznie pod nr. (58) 300 07 85.
www.dpsostoja.gda.pl

Wigilijna Paczka już po raz 16

W niedzielę 11 grudnia w Europejskim Centrum Solidarności wielkie święto dzieci, finał akcji „Wigilijna Paczka”.

To już 16 edycja Wigilijnej Paczki – mówi Anna Sobota – zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Przygotowaliśmy 800 paczek dla dzieci z rodzin objętych wsparciem MOPR – dodaje Anna Sobota.

Imprezę poprowadził wieloletni przyjaciel dzieci – Michał Juszczakiewicz, znany polski aktor prowadzący program „Od przedszkola do Opola”. Zabawa była wyśmienita. Występy utalentowanych młodych artystów z Pałacu Młodzieży w Gdańsku oraz projekcja filmu rysunkowego „Baranek Shaun” to tylko niektóre z atrakcji, które czekały na małych Gdańszczan. Prezydent Paweł Adamowicz pozdrowił zebrane w Europejskim Centrum Solidarności dzieci ze specjalnego kosmiczno-mikołajowego pojazdu. Boguś Kawka i Witek Stokrotka – specjalni wysłannicy Świętego Mikołaja informowali na bieżąco, gdzie znajduje się wyczekiwany przez wszystkich Gość.

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, w którym nikt nie powinien czuć się samotny. Pracownicy centrów pracy socjalnej gdańskiego MOPR każdego organizują wiele spotkań świątecznych dla swych podopiecznych, wśród których są dzieci, osoby niepełnosprawne, seniorzy – dodaje Dorota Bukowska, koordynator Wigilijnej Paczki z gdańskiego MOPR. Wigilijna Paczka to akcja, która jest z nami od 2000 roku – dodaje Dorota Bukowska.

Jednak największą i najbardziej wyczekiwaną atrakcją był przyjazd Świętego Mikołaja. Przybył on w towarzystwie zastępcy Prezydenta Gdańska, Piotra Grzelaka. Oczywiście, miał ze sobą wór prezentów. Gdy już trafiły one do dzieci, można było sobie wykonać pamiątkowe zdjęcie ze Św. Mikołajem.

Organizatorami „Wigilijnej Paczki” byli: Miasto Gdańsk, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Pałac Młodzieży w Gdańsku i Europejskie Centrum Solidarności. Do zobaczenia za rok.

Autor: Monika Grochulska

Dary serca od seniorów z Klubu Seniora „Gdański Nestor”

To już druga edycja akcji, w której seniorzy z Klubu Seniora „Gdański Nestor” przygotowali paczki dla osób starszych i niepełnosprawnych, samotnych, którzy z różnych względów nie mogą opuszczać swych domów. Paczki dostarczyli dziś osobiście seniorzy z Nestora w towarzystwie pracownika MOPR w Gdańsku.

Osoby te wytypowane zostały przez pracowników Centrum Pomocy Socjalnej nr 1 – mówi Anna Dunajska – koordynator przedsięwzięcia, na co dzień organizator społeczności lokalnej w MOPR.
Otrzymaliśmy listę 13 osób, które nie opuszczając swych domów – dodaje Anna Dunajska. Są pod opieką naszego Ośrodka z uwagi na stan zdrowia czy też sytuację rodzinną. Na liście znalazło się 3 panów i 10 kobiet. Pan Jurek dostał ciepły szlafrok, kosmetyki i słodycze, pani Jadzia komplet pościeli, piżamę, kolorowe ręczniki, miód, słodycze, a pani Wanda kremy, ozdoby świąteczne, koszulę nocną, pyszne czekoladę. Nie obyło się bez łez wzruszenia i radości.
„Jak dobrze, że o mnie pamiętaliście” usłyszała Anna Dunajska od jednej z obdarowanych osób.

Zima niestraszna podopiecznym ZOO. Gdańscy Seniorzy już o to zadbali

W sierpniu tego roku odbyła się pierwsza wizyta gdańskich seniorów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Paputki-i-bereciki-dla-orangutanow-czyli-gdanscy-seniorzy-z-wizyta-w-zoo,a,58610 Wtedy to kilkudziesięciu seniorów wspieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Gdańsku poznało „zoo od kuchni”.

– Pomysł pojawił się spontanicznie. Współpracując na co dzień z osobami starszymi, często samotnymi i schorowanymi dbamy o to, by ich życie nabrało kolorów – mówiła wówczas Anna Dunajska – organizator społeczności lokalnej w MOPR.

Poza świadczeniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej istotnym elementem jest także aktywizacja i integracja osób starszych, która pozytywnie wpływa na ich kondycję psychofizyczną oraz samopoczucie.Podczas sierpniowej wizyty seniorzy postanowili przygotować dla zwierząt – mieszkańców gdańskiego ZOO okrycia zimowe. Jak mówi Anna Dunajska – koordynator przedsięwzięcia, propozycja wykonania przez seniorów okryć dla zwierząt, które ogrzeją je podczas zimowych wieczorów padła ze strony Pani Grażyny Naczyk z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

Seniorzy, podczas warsztatów, pod okiem profesjonalistów, wspólnie przygotowali okrycia dla zwierząt. W mikołajkowy wtorek te wyjątkowe prezenty otrzymała para sędziwych orangutanów – Raja i Albert. Hipopotam otrzymał swą wymarzoną kapę. Panie biegłe w sztuce dziergania wykonały paputki i beret dla Alberta oraz torebkę dla Rai – mówi Anna Dunajska.

Także ogród zoologiczny przygotował dla gości niespodzianki. Pierwszą atrakcją był poranny trening fok. Dla gości przygotowano wspólne biesiadowanie przy ognisku, przy którym można było podziwiać przepiękną panoramę ogrodu zoologicznego. To kolejne już spotkanie zorganizowane w ramach współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża w Gdańsku. Ale to nie koniec niespodzianek. Seniorzy wykonali także 65 zimowych czapek dla dzieci, wyjątkowych bo z wizerunkami zwierząt. Zaraz po wizycie w Ogrodzie Zoologicznym seniorzy w towarzystwie organizatora społeczności lokalnego gdańskiego MOPR udali się do świetlicy przy Parafii Św. Krzyża w Gdańsku. Dary przekazane zostały na rzec dzieci uczęszczających do świetlicy, dzieci z rodzin objętych również wsparciem MOPR.

Wizyta Mikołaja w Centrum Pracy Socjalnej nr 8

Już po raz drugi w Centrum Pracy Socjalnej nr 8 w gdańskim MOPR zorganizowane zostały Mikołajki dla 30 dzieci z rodzin zamieszkujących teren Śródmieścia i Dolnego Miasta.

Impreza odbyła się w Mikołajkowy wtorek w siedzibie CPS przy ul. Elbląskiej 66 D.
Dzieci wspólnie z rodzicami i opiekunami wspólnie wykonały ozdoby choinkowe. Zabawa była przednia. Anonimowy sponsor zadbał o poczęstunek dla najmłodszych – mówi koordynator projektu Wioletta Kozłowska. Było wesoło, rodzinnie i czuć już magię zbliżających się Świąt.
Do zobaczenia za rok.

Autor: Monika Grochulska

Aura nadal niebezpieczna dla osób bezdomnych

Przypominamy, by zgłaszać pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku lub Straży Miejskiej każdą śpiącą na ławce osobę czy też w innym do tego nie przeznaczonym miejscu. Pamiętajmy, że widok osoby osłabionej bądź nietrzeźwej to wystarczający sygnał do działania. Służby miejskie nie są w stanie być wszędzie. Dlatego zwracamy się do mieszkańców z apelem, nie ignorujmy osób bezdomnych – mówi Ewa Wołczak – zastępca Dyrektora MOPR ds. Rozwoju.

Noc spędzona w niesprzyjających warunkach atmosferycznych na ławce, na klatce schodowej, przy dodatkowym osłabieniu organizmu, może skończyć się tragicznie. Jeden telefon do Straży Miejskiej, Policji czy MOPR-u w Gdańsku wielokrotnie uratował czyjeś życie. Przypominamy, że podczas zimy działania służb miejskich oraz Policji mają charakter pomocowy, a nie represyjny – dodaje Ewa Wołczak.

Informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych można przekazywać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 również do Działu Osób Bezdomnych MOPR w Gdańsku przy ul. Wolności 16 A, tel. 58 522 38 20 lub do STRAŻY MIEJSKIEJ tel. 986.

Jednocześnie przypominamy, że w Gdańsku pomocy udziela Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie współpracując z organizacjami pozarządowymi i służbami mundurowymi. Działają noclegownie, schroniska, ogrzewalnia i noclegownia niskoprogowa, do której mogą trafić osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu – do 1,5 promila. Powyżej tego wskaźnika osoba zabezpieczana jest w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych – mówi Robert Klimczak – Kierownik Działu ds. Osób Bezdomnych w MOPR.

Po interwencji Policji lub Straży Miejskiej osoby bezdomne trafiają pod skrzydła profesjonalistów i otrzymują kompleksowe wsparcie. W przyjaznym i bezpiecznym miejscu czeka na nich miejsce do spania oraz gorący posiłek, a w razie potrzeby również specjalistyczna pomoc psychologa i pedagoga. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku podejmuje zintensyfikowane działania w celu zabezpieczenia osób i rodzin, które mogłyby zostać narażone na negatywne skutki niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Osoba bezdomna może liczyć na pomoc w zorganizowaniu schronienia i żywności, pomoc w zorganizowaniu odzieży adekwatnej do panujących warunków atmosferycznych, pomoc finansową, np. na zakup niezbędnych leków, poradnictwo specjalistyczne, m. in. prawne, psychologiczne i pedagogiczne i pomoc w zmianie sytuacji i wyjściu z bezdomności – dodaje Robert Klimczak.

Osoby bezdomne mogą skorzystać z kąpieli w Noclegowni TPBA , ul. Żaglowa 1 w Gdańsku.

Baza noclegowa dla osób bezdomnych Gdańsku:

 1. Noclegownia Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Żaglowa 1, Gdańsk
 2. Noclegownia Towarzystwa Wspierania Potrzebujących „Przystań” ul. Mostowa 1, Gdańsk
 3. Schronisko Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Równa 14, Gdańsk
 4. Schronisko Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Starowiślna 3, Gdańsk
 5. Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz” ul. Sucharskiego 1, Gdańsk
 6. Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu – Schronisko ul. Kochanowskiego 7a, Gdańsk
 7. Diecezjalny Dom Samotnej Matki ul. Matemblewska 9, Gdańsk
 8. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Dom brata Alberta” ul. Równa 14, Gdańsk
 9. Dom Wspólnotowy Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Przegalińska 135, Gdańsk

Zobacz również:

Zakładka OSOBY BEZDOMNE

 

Plakat - jesteś osobą bezdomną

W Gdańsku mamy dobrych sąsiadów

32 osoby wzięły udział w kolejnej edycji projektu „Bądź dobrym sąsiadem – usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania”. Projekt realizowany był w tym roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i Fundację Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI.

05 grudnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku już po raz czwarty spotkały się osoby, które bezinteresownie wspierają swoich starszych, często samotnych i chorych sąsiadów.

Projekt realizowany jest nieprzerwanie od 2013 roku. Realizator wyłaniany jest w drodze konkursu.

Ideą naszej inicjatywy jest wzmocnienie usług sąsiedzkich, które do niedawna stanowiły nierozerwalny element sąsiedzkich wspólnot – mówi Marlena Jasnoch – zastępca Dyrektora MOPR w Gdańsku. Dzisiaj, często zamykamy się we własnych mieszkaniach, zamkniętych osiedlach, dawne wspólne przestrzenie sąsiedzkie zanikają. Jesteśmy zabiegani, skoncentrowani na zaspakajaniu własnych potrzeb. Naszym zdaniem, każda inicjatywa promująca postawy opiekuńcze i pomocowe godna jest naśladowania i propagowania, a o ludziach dobrej woli należy głośno mówić – dodaje Marlena Jasnoch.

Starzejąca się populacja od lat stanowi duże wyzwanie dla polityki społecznej. Zmusza do mierzenia się zarówno z potrzebami jak i problemami osób starszych takimi jak trudna sytuacja materialna i rodzinna oraz problemy zdrowotne, których konsekwencją jest m.in. konieczność korzystania z usług opiekuńczych. Szacuje się, że na świecie żyje ponad 600 mln ludzi starszych. W Europie seniorzy stanowią już ponad 20, a w Polsce – blisko 14% ogółu mieszkańców. Europa szybko się starzeje, przyrost naturalny maleje. Wzrost odsetka osób starych w społeczeństwie Polski nabiera coraz większego tempa. Do roku 2035 udział osób w wieku 65 i więcej lat (65 lat powszechnie przyjmuje się jako umowną granicę starości) zbliży się do ¼. Proces demograficznego starzenia się ludności przebiegać będzie nierównomiernie, w większym stopniu kształtując strukturę demograficzną mieszkańców miast. Zgodnie z prognozą GUS, w miastach będzie znacznie wyższy odsetek osób w wieku 80 i więcej lat. Wskazuje to na potencjalnie większe zapotrzebowanie na różne pomocy i wsparcia dla najstarszych mieszkańców miast.

– Gdańsk od lat dokłada wszelkich starań na rzecz poprawy jakości i warunków życia starszych mieszkańców. Mamy to szczęście, że gdańscy seniorzy to ludzie otwarci i przedsiębiorczy, co czyni z nich interesujących partnerów wielu projektów. Troszczmy się o wszystkich seniorów, zarówno o tych, którzy prowadzą aktywność zawodową jak i tych, którzy udali się już na zasłużony odpoczynek – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej. I dodaje – Dziś skupiamy się na tych, którzy wymagają naszej pomocy i wsparcia. Są samotni i schorowani.

Projekt MOPR to odpowiedź na potrzeby społeczeństwa dzisiejszych czasów. Niemal połowa wszystkich osób starszych pozostaje w jednopokoleniowych gospodarstwach domowych. Na takie gospodarstwa składają się albo gospodarstwa jednoosobowe, albo dwuosobowe, prowadzone najczęściej przez małżeństwa. Jednym z kluczowych problemów towarzyszących jednopokoleniowym gospodarstwom domowym, nie tylko seniorów ale i osób niepełnosprawnych, jest zapotrzebowanie na pomoc ze strony innych osób. Jak wykazują badania, przeważająca liczba osób potrzebujących wsparcia ze względu na ograniczenia sprawności korzysta z pomocy udzielanej przez członków rodziny lub w przypadku jej braku, instytucji do tego powołanych.

Należy jednak dążyć do szybkiego stworzenia kompleksowego systemu świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych, udzielanych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. Tym właśnie jest projekt MOPR.

Zdecydowana większość osób starszych pragnie pozostać we własnym domu jak najdłużej, zachowując kontakt z bliskimi znajomymi, sąsiadami i przyjaciółmi. Pozostanie w miejscu zamieszkania z jednej strony zaspakaja potrzebę schronienia i bezpieczeństwa z drugiej zaś daje możliwość zachowania dotychczasowych relacji z bliskim otoczeniem, znanym od lat – mówi Marlena Jasnoch, zastępca Dyrektora MOPR w Gdańsku ds. usług społecznych.

Uczestnicy projektu to osoby starsze, samotne które wymagają pomocy i wsparcia w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, takich jak zakupy, wyjście do lekarza, przygotowanie posiłku, pomoc w praniu odzieży.

Rekrutacja – jak dodaje Tamara Rekowska Fundacji NIEZALEŻNI, odbywała się na podstawie diagnozy i analizy potrzeb najstarszych mieszkańców Gdańska opracowanych przez pracowników socjalnych z każdego Centrum Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku. Pracownicy rekomendowali do projektu seniorów wraz z zaufanymi sąsiadami, którzy świadczyli nieodpłatne usługi sąsiedzkie.

Niebagatelne są efekty projektu – dodaje Marlena Jasnoch z gdańskiego MOPR, z których wymienia tylko te ważniejsze, promowanie pozytywnych postaw społecznych czy poprawa bezpieczeństwa osób starszych, zmniejszenie ich izolacji i poprawa jakości ich życia, a także wzmacnianie więzi społecznych i – jak podkreśla – możliwość pozostawienia osób starszych w przyjaznym im środowisku zamieszkania, w otoczeniu osób bliskich, sąsiadów. I to zachęca nas do kontynuacji projektu, dodaje.

Autor: Monika Grochulska

Gdański Tydzień Wolontariatu

W poniedziałek, 5 grudnia będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Zapraszamy do wspólnego świętowania z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Miastem Gdańsk, Naszym Wolontariatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku i gdańskimi organizacjami pozarządowymi.

Tydzień Wolontariatu rozpocznie się spotkaniem teoretyków i praktyków w obszarze wolontariatu podczas konferencji „Masz Moc – inspirujemy i edukujemy”, która odbędzie się 5 grudnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku (rejestracja on-line). Impreza integracyjna w Klubie Parlament dla aktywnych wolontariuszy będzie kolejnym punktem Tygodnia (obowiązują zapisy). Podczas imprezy zostaną również wyłonieni zwycięzcy konkursu „Ja w wolontariacie”, czyli konkursu fotograficznego, dzięki któremu wolontariusze, którzy na co dzień, akcyjnie, po szkole, po pracy udzielają się na rzecz swojego środowiska mogą pochwalić się swoimi działaniami. Tydzień Wolontariatu zakończy Gala Wolontariatu 12 grudnia, podczas której wręczone zostaną statuetki dla najbardziej aktywnych wolontariuszy, koordynatorów, szkolnych klubów wolontariackich oraz firm zaangażowanych społecznie.
W trakcie Tygodnia mieszkańcy Gdańska mogą poznać pracę wolontariusza, poprzez zaangażowanie się w grę miejską „Masz moc”. Gra „Masz moc” to edukacja jak również ciekawa forma poznania działalności gdańskich organizacji i instytucji, a przy okazji świetna zabawa. Jednym z kilkunastu takich miejsc jest punkt znajdujący się w siedzibie MOPR przy ul. Leczkowa 1 a ( III piętro pok. 310 ), do którego zapraszamy do 07 grudnia na łamigłówkę i krzyżówki o wolontariacie – mówi Katarzyna Gonia z Naszego Wolontariatu.

Więcej informacji znajduje się na www.wolontariatgdansk.pl/tydzienwolontariatu http://www.gdansk.pl/wydarzenia/Gdanski-Tydzien-Wolontariatu, www.facebook.com/wolontariatgdansk
Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Pierwsza w Polsce konferencja dotycząca bezpieczeństwa pracy pracownika socjalnego. Solidarni wobec problemów

„Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego. Solidarni wobec problemów” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Trójmiejski Zespół Pracowników Socjalnych, związkowców, która odbyła się 24 listopada 2016 roku w Gdańsku. – Trójmiejski Zespół Pracowników Socjalnych, związkowców w ramach współpracy z Uniwersytetem Gdańskim zorganizował konferencję, której celem jest poprawa sytuacji zawodowej pracowników socjalnych w Polsce, a w szczególności ich bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków służbowych.

– Na przełomie lutego i marca 2016 roku prowadziliśmy badania nad bezpieczeństwem pracy pracownika socjalnego równolegle rozpoczęliśmy pracę nad kartą pracownika socjalnego, wydaliśmy publikację przedstawiającą wyniki badań – informuje Anna Dunajska – specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
– Postanowiliśmy wspólnie zorganizować konferencję. Zaprosiliśmy wszystkie instytucje związane z pracą pracownika socjalnego: Policję, Straż Miejską, kuratorów, MRPIPS, prezydentów Gdyni, Gdańska i Sopotu, Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej, ośrodki pomocy społecznej oraz przedstawicieli związków zawodowych z całej Polski. Cieszy fakt, że udział w konferencji wzięli również pracownicy socjalni, kierownicy, dyrektorzy z różnych stron kraju, m.in. Szczecina, Olsztyna, Warszawy, Tarnowa, Wrocławia, Gdańska, Gdyn i Sopotu – dodaje Dunajska.

Podczas konferencji padło wiele pytań: dlaczego pracownicy socjalni stają się obiektem agresji? Dlaczego ich bezpieczeństwo jest coraz częściej i w coraz większym stopniu zagrożone? czy jest to przemoc kierowana do konkretnej osoby? Czy może jest to komunikat dla całego społeczeństwa? jak chronić siebie i swoje otoczenie? Jakie działania podjąć, by poprawić bezpieczeństwo w pracy pracownika socjalnego?

– Mamy nadzieję, że konferencja jest dobrym początkiem działań zmierzających w kierunku poprawy warunków pracy pracowników socjalnych oraz ich bezpieczeństwa – mówi Anna Dunajska.

Zamiast wykluczenia – klucz do własnego M

Rada Miasta Gdańska uchwaliła Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 – 2023. Ma on na celu rozwój mieszkalnictwa społecznego połączonego z różnymi formami wsparcia specjalistów. Tak by odbiorcy programu mogli prowadzić samodzielne życie.

– Jest to kolejny program miejski skierowany do najuboższej i najbardziej zagrożonej wykluczeniem grupy mieszkańców. W tej chwili w Gdańsku mamy 147 mieszkań w systemie mieszkalnictwa wspomaganego. Przygotowany Program ma za zadanie rozwijać system tak, by co roku pula zwiększała się o kolejnych 50 mieszkań– podkreśla Piotr Olech zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego.

Celem głównym Programu jest zintegrowanie rozwiązań obszaru polityki mieszkaniowej z rozwiązaniami obszaru pomocy i integracji społecznej w kierunku deinstytucjonalizacji i indywidualnego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dla kogo program?

Program jest adresowany do Mieszkańców Gdańska – osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wymagające wsparcia. Osoby te oczekują na lokal z zasobów gminy, posiadają prawo do lokalu w gminnym zasobie, wynajmują mieszkanie na rynku prywatnym lub korzystają ze wsparcia w mieszkaniu prowadzonym przez instytucję pomocy i integracji społecznej. Odbiorcami Programu mogą być również absolwenci programów społecznych (w tym absolwenci Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, Osiedla Sitowie czy Centrum Integracji Społecznej), wychowankowie pieczy zastępczej, wychowankowie innych placówek w procesie usamodzielnienia, rodziny wielodzietne, ofiary przemocy domowej, osoby uzależnione, osoby z niepełnosprawnością, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby bezdomne, seniorzy i inni.

Mieszkanie ze wsparciem. Ale jakim?

Aby odbiorcom Programu dać szansę na pokonywanie trudności w oparciu o indywidualnie zawarte kontrakty skierowane do nich będą różne formy wsparcia: praca socjalna, monitorowanie wywiązywania się z ponoszenia opłat związanych z mieszkaniem. Skierowany do nich zostanie też szeroka oferta usług począwszy od asystentury, wsparcia specjalistycznego, terapii, animacji i organizowania społeczności lokalnych, poprzez doradztwo prawne, konsultacje oraz treningi umiejętności społecznych.

Mieszkania wspomagane i ze wsparciem

Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym wprowadza do prawa lokalowego dwa nowe pojęcia: mieszkań wspomaganych i mieszkań ze wsparciem.

Mieszkania wspomagane realizowane są w systemie pomocy społecznej świadczonej za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz organizacji pozarządowych połączone są z szerokim wsparciem specjalistów.

Mieszkania ze wsparciem wiążą się z podpisaniem standardowej umowy najmu połączoną z systemem wsparcia, jednak nie tak szerokiego jak w przypadku mieszkań wspomaganych.

Program stanowić będzie również podstawę do opracowania i realizacji projektów na rzecz osób i rodzin, wymagających wsparcia i jednocześnie oczekujących na pomoc mieszkaniową z zasobu mieszkaniowego Miasta Gdańska. Umożliwi też pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł na realizację poszczególnych projektów.

Realizatorzy Programu

Liderem i koordynatorem Programu będzie Wydział Rozwoju Społecznego UMG, natomiast partnerami i realizatorami będą: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Skarbu, Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej UMG, organizacje pozarządowe, deweloperzy, Gdańskie Centrum Świadczeń, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o., Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o., spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Jednocześnie z Programem Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i zawierania umów cywilnoprawnych w pozostałych formach mieszkań wspomaganych w Gdańsku.

Źródło: Materiały prasowe UM w Gdańsku

Święto pracowników socjalnych

21 listopada to Dzień Pracownika Socjalnego – święto wszystkich pracowników służb społecznych. Z tej okazji, dzisiaj – 22 listopada Paweł Adamowicz wręczył medale Prezydenta Miasta Gdańska 13 pracownikom MOPR w dowód uznania i szacunku oraz w podziękowaniu za długoletnią wzorową pracę na rzecz systemu pomocy społecznej. – Pomoc społeczna w polityce społecznej to instytucja odgrywająca znaczącą rolę w zabezpieczaniu potrzeb mieszkańców Gdańska w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych – mówił prezydent Paweł Adamowicz . – Pracownicy socjalni to ludzie, którzy na co dzień udzielają pomocy rodzinom, osobom starszym, niepełnosprawnym oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Prowadzą także działania i programy aktywizujące społeczności lokalne.

Praca socjalna jest działalnością o charakterze pomocowym. Podstawowym jej celem jest niesienie pomocy ludziom w znajdującym się w różnych sytuacjach, nie tylko związanych z problemami materialnymi, ale także psychicznymi, emocjonalnymi czy duchowymi. Praca socjalna integruje działania wokół rodziny, jej środowiska społecznego i lokalnego.
W ciągu ostatnich lat pomoc społeczna w Polsce przeszła gruntowną przemianę, którą zapoczątkowała pierwsza ustawa o pomocy społecznej, wchodząca u progu transformacji ustrojowej w roku 1990. Ideą, która przyświecała jej uchwaleniu było odejście od dotychczasowej opieki na rzecz pomocy społecznej i uczynienie z pracy socjalnej ważnego instrumentu pomocy społecznej.
– Przeszliśmy w ten sposób od pomocy stricte finansowej do działania wspierającego („wędka a nie ryba”) przy aktywnym angażowaniu w procesie pomocy samych potrzebujących. Dziś, tworząc zespoły interdyscyplinarne, dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi kadry rozwiązanie znajdują problemy, z którymi borykają się gdańszczanie. Podkreślić należy fakt, iż przedstawiciele gdańskiego MOPR-u uczestniczą także w działaniach na rzecz zmian legislacyjnych w Polsce – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej.

Dzisiaj 22 listopada medale Prezydenta Miasta Gdańska otrzymały następujące osoby: Pan Dariusz Brodacki, Pani Marta Grala, Pan Kazimierz Kaszubowski, Pani Mariola Klosskowska, Pani Aleksandra Konkol, Pani Jolanta Kreft, Pani Barbara Kulesza, Pani Teresa Łukaszewicz, Pani Sylwia Mrowińska, Pani Agnieszka Pawłowska, Pani Aleksandra Rutkowska, Pani Marta Sobocińska, Pani Małgorzata Trościańczyk-Tobolska oraz Pani Danuta Podogrodzka-Oleńko – Dyrektor DPS Gdańsk-Oliwa.

Pracownicy socjalni nie mają dużo na koncie. A może jednak mają?
To, że dziecko klienta zasypia spokojnie każdego wieczoru, nie bojąc się pięści swojego ojca. To, że nastolatka przestaje się okaleczać. To, że osoba bezdomna ma swoje bezpieczne miejsce. To, że bita kobieta znajduje w sobie siłę, by na dobre opuścić swojego kata. To, że ofiara gwałtu pierwszy raz od wielu lat mówi o ty, co przeszła. To, że były skazaniec odstawia butelkę jest w stanie utrzymać stałą pracę. To, że zapomniani czują się ważni, a niezbyt piękni – atrakcyjni. Zagubieni – zrozumiani, a załamani stają się szczęśliwi.
Pracownicy socjalni mają na koncie więcej niż większość ludzi zgromadzi przez całe swoje życie. Po prostu, zmieniają świat.

Przypomnijmy, Dzień Pracownika Socjalnego wprowadzony został na mocy ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku pracuje ponad dwustu pracowników socjalnych.

„Każdy może pomóc” – ponad 500 marzeń do spełnienia!

Już po raz piąty gdańszczanie będą mogli spełniać marzenia dzieci, które tego bardzo potrzebują. W tym roku pracownicy MOPRU przygotowali listy z marzeniami ponad pięciuset dzieci. Każdy z nas może zostać świętym Mikołajem! Akcja jest anonimowa: dziecko nie poznaje nazwiska darczyńcy. Projekt „Każdy może pomóc”, to przedsięwzięcie, dzięki któremu mieszkańcy Gdańska mają możliwość spełniać marzenia dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Akcja na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń charytatywnych w mieście. Z roku na rok coraz więcej marzeń dziecięcych spełnia się dzięki ludziom dobrej woli. W okresie przedświątecznym jest wiele podobnych akcji w całym kraju, jednakże akcja „Każdy Może Pomóc” jest wyjątkowa.

– Takich przedsięwzięć charytatywnych jest wiele, ale tylko to skierowanie jest od gdańszczan dla gdańszczan. Każdy z nas może wylosować dziewczynkę lub chłopca, którym przygotuje świąteczną paczkę. Warto podkreślić, że co roku o sto osób więcej włącza się w tę piękną akcję – podkreśla prezydenta Gdańska Paweł Adamowicz, który również przygotuje prezenty dla trojga podopiecznych gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Jak można spełnić marzenie dziecka

Projekt polega na losowaniu listów i przygotowaniu prezentu dla konkretnego dziecka. W liście czytamy, kim ono jest, co lubi, jakie ma zainteresowania. Na tej podstawie darczyńca sam decyduje o rzeczach, które zamierza zakupić dla dziecka, aby sprawić mu radość. Wyjątkowe jest w tej akcji to, że każdy list przygotowywany jest indywidualnie i opisuje każde dziecko z osobna. Pomoc pozyskana dla dzieci z rodzin wspieranych przez MOPR jest, zatem spersonalizowana. Akcja jest anonimowa: dziecko nie poznaje nazwiska darczyńcy, a osoba przygotowująca paczkę – nazwiska dziecka. Listy i upominki opatrzone są wyłącznie kodem. Ponadto, listy to jedynie inspiracja do działania, a nie sugestia zakupu konkretnego przedmiotu. Taka forma zachęcania do pomagania jest wyjątkowa i przez to wyróżnia się od wielu dobroczynnych akcji społecznych. Dodatkowo nowatorskość projektu polega na tym, że dzieci nie wiedzą o przygotowywanych dla nich paczkach. Pracownicy socjalni wypełniają z nimi ankietę, nie mówiąc, że zebrane informacje posłużą do napisania listu, który będzie inspiracją do stworzenia świątecznej paczki.

Ponad 500 listów czeka do odbioru!

W tym roku pracownicy socjalni przygotowali już ponad pół tysiąca listów.

Listy można odebrać osobiście w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Konrada Leczkowa 1A lub zadzwonić pod numer tel. 797 909 120, możesz także otrzymać list wysyłając maila na adres mailowy kmp@mopr.gda.pl. Czas na odbiór listu jest do 1 grudnia.

Zapakowane prezenty muszą trafić do magazynu na Międzynarodowych Targach Gdańskich ul. Żaglowa 11 w Gdańsku w terminie od 5 do 9 grudnia 2016 roku.

Finał akcji i wręczenie paczek odbędzie się 14 grudnia.

– Cała akcja w ubiegłym roku przerosła nasze oczekiwania. Dzieci nie kryły radości i wzruszenia – mówi Magdalena Theus. – Radość, którą można było zobaczyć, była najlepszym dowodem na to, że warto włożyć w pomaganie tyle energii. Niespodzianka się udała. Każdy, kto zrobił prezent, włożył w to dużo serca. I oto chodziło!

Wspólnie spełniliśmy już życzenia ponad 900 dzieciaków!

Podczas czterech edycji projektu „Każdy może pomóc” świąteczne paczki otrzymało łącznie 935 najmłodszych gdańszczan. W 2012 roku podczas wielkanocnej pilotażowej akcji 20 darczyńców obdarowało dzieci z rejonu Centrum Pracy Socjalnej Nr 6 w MOPR, tego samego roku w okresie świat Bożego Narodzenia akcję rozszerzono o wszystkie Centra Pracy Socjalnej i udało się obdarować 86 dzieci. Rok później – w 2013 roku już udało się powiększyć grupę szczęśliwych marzycieli do 172 osób! W 2014 roku już 276 najmłodszych potrzebujących gdańszczan obdarowano prezentami w akcji „Każdy Może Pomóc”. Rekordowa ilość paczek przypadła na rok 2015, aż 401 dzieci otrzymało wymarzone prezenty.

Nowatorski projekt

Nowatorskość projektu polega na tym, że dzieci nie wiedzą o przygotowywanych dla nich paczkach. Pracownicy socjalni wypełniają z nimi ankietę, nie mówiąc, że zebrane informacje posłużą do napisania listu, który będzie inspiracją do stworzenia świątecznej paczki. Projekt „Każdy może pomóc” doceniony został przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2013 roku: Magdalena Theus zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie „Pracownik Socjalny Roku 2013”. Otrzymała też wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej!