Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

To wsparcie skierowane do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Pomoc adresowana jest też do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Zapoznaj się ze szczegółową informacją o zadaniach dofinansowanych z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa – dotyczy m.in. Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.