Dzieci i rodzina

Masz problem, z którym nie potrafisz sobie poradzić? Jesteś osobą bezrobotną i chcesz coś zmienić w swoim życiu? Brakuje ci pieniędzy na utrzymanie rodziny? Skorzystaj ze wsparcia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Możesz skorzystać m. in.:

Zasiłki czy pomoc w formie posiłku są ważne, jednak nie rozwiązują przyczyny problemu. Dlatego pracownik socjalny może zaproponować tobie np. udział w jednym z projektów realizowanych przez gdański MOPR. W ramach tych projektów podniesiesz swoje kompetencje zawodowe, nauczysz się gospodarować domowym budżetem oraz dowiesz się, jak radzić sobie z zaistniałymi problemami. Nasze doświadczenia pokazują, że udział w tego typu działań aktywizacyjnych pozwolił wielu osobom zmienić ich dotychczasowe życie.

Aby uzyskać kompleksową pomoc powinieneś zgłosić się do pracownika socjalnego Centrum Pracy Socjalnej gdańskiego MOPR, właściwego dla twojego miejsca zamieszkania. Możesz to zrobić osobiście, pisemnie, a nawet telefoniczne. Maksymalnie w ciągu 14 dni (z reguły dużo szybciej) pracownik socjalni sporządzi w miejscu twojego zamieszkania wywiad środowiskowy i opracuje wspólnie z tobą plan pomocy, który uwzględniał będzie najlepsze i najbardziej skuteczne rozwiązania zaistniałego problemu. Z osobą, rodziną ubiegającą się o pomoc może zostać zawarty kontrakt socjalny określający uprawnienia i zobowiązania stron w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.

PAMIĘTAJ!  Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej, aktywnym poszukiwaniu pracy, uczestniczeniu np. w warsztatach, treningach zwiększających umiejętności zawodowe, programach skierowanych do osób uzależnionych. Nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawienie przyznanych świadczeń albo ich niszczenie jest podstawą do ograniczenia lub odmowy przyznania pomocy albo zaoferowania wsparcia w formie niepieniężnej. Musisz też informować MOPR o każdej zmianie swojej sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia.