Dzieci i rodzina

Masz problem, z którym nie potrafisz sobie poradzić? Jesteś osobą bezrobotną i chcesz coś zmienić w swoim życiu? Brakuje Ci pieniędzy na utrzymanie rodziny? A może masz kłopoty opiekuńcze, nie radzisz sobie z wychowaniem dzieci? Skorzystaj ze wsparcia specjalistek i specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Aby uzyskać kompleksową pomoc powinieneś zgłosić się do pracowniczki, pracownika socjalnego Centrum Pracy Socjalnej gdańskiego MOPR, właściwego dla miejsca zamieszkania. Możesz to zrobić osobiście, pisemnie, telefonicznie i poprzez e-mail. Maksymalnie w ciągu 14 dni (z reguły dużo szybciej) pracownik socjalny sporządzi w miejscu Twojego zamieszkania wywiad środowiskowy i opracuje wspólnie z Tobą plan pomocy, który uwzględniać będzie najlepsze i najbardziej skuteczne rozwiązania zaistniałego problemu. Z osobą, rodziną ubiegającą się o pomoc może zostać zawarty kontrakt socjalny, określający uprawnienia i zobowiązania stron w ramach wspólnie podejmowanych działań, zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.

W celu uzyskania wsparcia adekwatnego do potrzeb rodziny, należy skontaktować się ze specjalistami Centrów Pracy Socjalnej MOPR w dzielnicach Gdańska (kontakt do CPS).

PAMIĘTAJ! Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej, aktywnym poszukiwaniu pracy, uczestniczeniu np. w warsztatach, treningach zwiększających umiejętności zawodowe, programach skierowanych do osób uzależnionych. Nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawienie przyznanych świadczeń albo ich niszczenie jest podstawą do ograniczenia lub odmowy przyznania pomocy lub zaoferowania wsparcia w formie niepieniężnej. Musisz też informować MOPR o każdej zmianie swojej sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia.