Opieka dla dzieci z Ukrainy

Dotyczy osób przebywających na terenie Gdańska

        PODSTAWOWE RÓŻNICE

 

OPIEKUN TYMCZASOWY

RODZINA ZASTĘPCZA

Kto może być?

→ krewny małoletniego

→ powinowaty małoletniego

→ inna osoba dającą rękojmię należytego wykonywania obowiązków opiekuna

→ inna osoba wskazana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

→ obywatel Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny

→ który przybył na terytorium RP z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w tym państwie oraz obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka

→ który daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej

Dla kogo?

małoletniego obywatela Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.), który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym w RP. Reprezentuje oraz sprawuje pieczę nad jego osobą i majątkiem – opiekun tymczasowy

sąd może powierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka wobec dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

(Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)

Wniosek o ustanowienie składa osoba zainteresowana

→ do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe, ul. 3 Maja 9A w Gdańsku

→ do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe, ul. 3 Maja 9A

→ do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
ul. Leczkowa 1A

Zaświadczenie o stanie zdrowia

NIE

TAK

Zaświadczenie o zatrudnieniu

NIE

TAK

Zaświadczenie o niekaralności

NIE

TAK

Badania psychologiczne

NIE

TAK

Wywiad w miejscu zamieszkania

NIE

TAK

Faktyczna opieka nad dzieckiem

TAK

TAK

Szkolenie

NIE

NIE

Wsparcie merytoryczne z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ul. Leczkowa 1A

TAK, fakultatywnie

TAK, obligatoryjnie

Świadczenia na dziecko

TAK, wypłaca:

→ Gdańskie Centrum Świadczeń,
ul. Kartuska 32/34 Gdańsk

→ Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
ul. Chmielna 27/33 Gdańsk

TAK, wypłaca:

→ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
ul. Leczkowa 1A Gdańsk

→ Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
ul. Chmielna 27/33 Gdańsk

Podstawa prawna

→ ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

(Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)

→ ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

(Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)

→ ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 poz. 447)

Więcej informacji

na stronie Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe, ul. 3 Maja 9A Gdańsk

Тимчасовий догляд – Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku (gdansk-poludnie.sr.gov.pl)

 

na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Leczkowa 1A Gdańsk

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (mopr.gda.pl)