Osoby w bezdomności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku podejmuje zintensyfikowane działania, w celu zabezpieczenia osób i rodzin w bezdomności, które mogłyby zostać narażone na negatywne skutki niekorzystnych warunków atmosferycznych. Służy temu: wzmożona akcja informacyjna, wprowadzenie liberalizacji zasad obowiązujących w poszczególnych placówkach dla osób w bezdomności oraz organizowanie doraźnej pomocy dla tych, którzy pomimo trudnych warunków atmosferycznych rezygnują z korzystania z pomocy instytucjonalnej i pozostają w dotychczasowych miejscach pobytu, tj. np. w altanach na działkach ogrodniczych, w piwnicach, klatkach schodowych, na dworcach PKP.

Kontakt w sprawie udzielenia pomocy

Na terenie Gdańska pracuje 6 streetworkerów zatrudnionych w ramach realizacji zadania współfinansowanego ze środków: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zadanie zostało zlecone przez Gminę Miasta Gdańska organizacji pozarządowej (obecnie to Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie), wyłonionej w drodze konkursu ofert. Pracownicy socjalni Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR podejmują działania na terenie miasta, których celem jest dotarcie z informacją* do osób w bezdomności przebywających na dworcach PKP i w innych miejscach niemieszkalnych, o możliwościach skorzystania z pomocy społecznej. W razie konieczności podejmują działania interwencyjne.

* Osoby w bezdomności w celu uzyskania miejsca w placówce zapewniającej nocleg i posiłek, powinny zgłosić się do Noclegowni przy ul. Żaglowej 3 w Gdańsku bądź skontaktować się z pracowniczkami, pracownikami socjalnymi w siedzibie Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności, przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20.

Jak co roku dokonane zostały ustalenia z podmiotami pozarządowymi prowadzącymi schroniska, w zakresie: liberalizacji regulaminów i zasad przyjmowania klientów, utworzenia dodatkowych miejsc noclegowych do wykorzystania w sytuacjach awaryjnych, utrzymywania stałego kontaktu z pracownikami Wydziału (w celu udzielania informacji do codziennych raportów, o liczbie miejsc noclegowych w mieście).

Współpraca z Policją i Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei w zakresie:

 1. przekazywania informacji o wolnych miejscach w schroniskach i noclegowniach,
 2. przewozu osób wymagających pomocy lub osób w bezdomności,
 3. wspólnych patroli w miejscach niemieszkalnych oraz podczas interwencji.

Formy pomocy

Odzież i obuwie odpowiednie do pory roku:

 1. na zakup obuwia przyznawane są zasiłki celowe;
 2. w celu zabezpieczenia odzieży wydawane są skierowania do punktów charytatywnych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe;
 3. przyjmowana jest odzież od osób prywatnych. Odzież przyjmuje każda z placówek (wykaz placówek poniżej).

Posiłki:

a. Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski – umowa pomiędzy MOPR w Gdańsku i Stowarzyszeniem GKO. Skierowania wydawane są przez Centra Pracy Socjalnej (zgodnie z ostatnim miejscem zameldowania osoby w bezdomności),
b. schroniska dla osób w bezdomności w Gdańsku dla mieszkańców, dla osób z zewnątrz doraźnie, w miarę możliwości.

Kąpiel:

Osoby w bezdomności mogą skorzystać z kąpieli w Gdańsku w:

łaźni dla os. w bezdomności
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
Koło Gdańskie
ul. Żaglowa 3.

Dni i godziny funkcjonowania łaźni:

 • poniedziałek  – godz.: 13.00 – 16.00,
 • wtorek – godz.: 10.00 – 13.00,
 • środa – godz.: 13.00 – 16.00,
 • czwartek – godz.: 10.00 – 13.00,
 • piątek – godz.: 13.00 – 16.00.

Noclegi

Placówki dla osób w bezdomności na terenie miasta, zgodnie z ideą niesienia pomocy, udzielają schronienia potrzebującym, którzy tam się zgłoszą – szczególnie kiedy warunki atmosferyczne stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia. Koordynację działań w tym zakresie realizuje, w ramach umowy zawartej z MOPR w Gdańsku, Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”.

Aktualna baza noclegowa dla osób w bezdomności w Gdańsku (zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Gminą Miasta Gdańska i organizacjami pozarządowymi)

BAZA NOCLEGOWA 
Lp. Nazwa placówki – podmiot prowadzący Adres Telefon
1 Noclegownia Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta ul. Żaglowa 3, Gdańsk 58 342 13 14
2 Noclegownia i Ogrzewalnia Towarzystwa Wspierania Potrzebujących „Przystań” (2 placówki) ul. Mostowa 1A, Gdańsk 58 721 50 70
kom. 500 261 484
3 Schronisko Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta ul. Równa 14, Gdańsk 58 309 00 18
kom. 519 839 125
4 Schronisko Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta ul. Starowiślna 3, Gdańsk 58 342 26 45
5 Stowarzyszenie Opiekuńczo–Resocjalizacyjne „Prometeusz” ul. Nowiny 80, Gdańsk (schronisko z usługami opiekuńczymi) kom. 500 063 122
ul. Zakopiańska 40, Gdańsk (schronisko) kom. 731 345 490
6 Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu – Schronisko ul. Kochanowskiego 7A, Gdańsk 58 344 31 49
ul. Sztutowska 16, Gdańsk
[UWAGA! MOPR w Gdańsku nie ma podpisanej umowy z placówką]
58 301 85 43
7 Diecezjalny Dom Samotnej Matki ul. Matemblewska 9, Gdańsk 58 348 03 70
8 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta „Dom brata Alberta” ul. Równa 14, Gdańsk 58 309 00 18
kom. 512 894 160

Informacje o osobach w bezdomności, przebywających w miejscach niemieszkalnych można przekazywać do:

 • Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR w Gdańsku, ul. Piekarnicza 16, tel.: 58 522 38 20 (poniedziałek, wtorek, czwartek MOPR czynny w godz. od 7.30 do 15.30, w środy w godz. od 8.00 do 17.00, w piątki w godz. od 7.30 do 14.30),
 • Straży Miejskiej w Gdańsku, tel. alarmowy: 986,
 • Policji, tel.: 112.

Jesteś osobą w bezdomności? Potrzebujesz wsparcia?

Zgłoś się do Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR w Gdańsku. Możesz liczyć na:

 • pomoc w zorganizowaniu schronienia i żywności,
 • pomoc w zorganizowaniu odzieży adekwatnej do panujących warunków atmosferycznych,
 • pomoc finansową, np. na zakup niezbędnych leków,
 • poradnictwo specjalistyczne, m. in. prawne, psychologiczne i pedagogiczne,
 • pomoc w zmianie Twojej sytuacji i wyjściu z bezdomności.

Autobus SOS

W sezonie jesienno-zimowym działa w Gdańsku „autobus SOS – pomoc”. Zapewnia on wsparcie ratownicze, żywnościowe, informacyjne oraz odzieżowe osobom w bezdomności pozostającym w miejscach niemieszkalnych na terenie miasta.

Świetlica dla osób w bezdomności

Czynna jesienią i zimą, od poniedziałku do soboty w godzinach: 10.00 – 16.00, w Noclegowni przy ul. Żaglowej 3 w Gdańsku.