Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej: www.mopr.gda.pl, zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego: www.mopr.gda.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-16.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-12-21.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono 10 lutego 2020 roku. Oświadczenie zostało poddane przeglądowi 8 lutego 2024 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Klawisze dostępu (accesskeys)

Przeglądarki internetowe umożliwiają przejście do odnośnika za pomocą skrótów klawiszowych zdefiniowanych na stronie, które zastępują w nawigacji potrzebę używania myszki. Sposób użycia klawiszy dostępu jest także zależny od posiadanego systemu operacyjnego. Aby przejść do głównej treści strony użytkownik powinien wybrać odpowiednią kombinację przycisków uruchamiającą ‘access keys’ w przeglądarce i wybrać przycisk 2. Na przykład w przeglądarce Internet Explorer: Alt+2 i następnie Enter.

Windows

Mozilla Firefox: Shift + Alt + 2

Opera: Shift + Esc + 2

Internet Explorer: Alt + 2 + Enter

Linux

Mozilla Firefox: Shift + Alt + 2

Opera: Shift + Esc + 2

Internet Explorer: Alt + 2 + Enter

Mac OS X

Safari: Ctrl + 2

Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + 2

Opera: Shift + Esc + 2

Internet Explorer: Alt + 2 + Enter

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

ul. K. Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk

tel.: 58 342 31 50

fax. 58 342 31 51

e-mail: mopr@gdansk.gda.pl.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:

Jakubem Zaboklickim, koordynatorem ds. dostępności w MOPR

e-mail: jakub.zaboklicki@gdansk.gda.pl

tel.: 58 342 31 77.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich  (link przekierowuje na stronę internetową RPO).

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk.

Do budynku prowadzi wejście od al. Gen. Hallera, przy którym znajduje się pochylnia dostosowana dla wózków inwalidzkich oraz podnośnik przyschodowy. Budynek jest niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Punkt informacyjny oraz kancelaria Ośrodka znajdują się na parterze. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez pracowników Ośrodka, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępny jest cały budynek, co umożliwia funkcjonująca winda. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, w korytarzu na prawo od punktu informacyjnego. Do budynku przynależy parking zamknięty, z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Ośrodku jest pętla indukcyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Ośrodek umożliwia komunikację przez tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.