Przeciwdziałanie przemocy

Problem przemocy domowej dotyka wszystkie grupy społeczne, każdego człowieka bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy status. Agresja jest jednym z najbardziej destrukcyjnych zjawisk, którego efekty trwają przez długi czas i w sposób niekorzystny wpływają na losy człowieka.

Powoduje skutki w wielu aspektach życia – rozpadają się więzi społeczne, pojawia coraz więcej zachowań autodestrukcyjnych, związanych choćby z uzależnieniami. Przemoc występuje w różnych formach, m.in. psychicznej, fizycznej, ekonomicznej czy seksualnej. Ta ostatnia jest szczególnie trudna do wykrycia, z uwagi na częstą zależność ofiary wobec sprawcy. Na przestrzeni ostatnich lat udało się stworzyć w Gdańsku skuteczny system współpracy służb miejskich, m.in.: pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty i policji oraz powołać Zespół Interdyscyplinarny zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy. W jego ramach powoływane są grupy robocze, które pracują najbliżej mieszkańca na rzecz rozwiązania problemu. We współpracy z rodziną udaje się uruchomić wiele działań pomocowych, skierowanych do każdego potrzebującego jej członka. Gdy to nie jest możliwe, ingerują sąd czy prokuratura. Zaangażowanie służb powoduje, że osoby doświadczające przemocy częściej zgłaszają swoje problemy.

Reagujmy na przemoc!

Każda osoba, która jej doznaje lub jest jej świadkiem, może bezpiecznie i w zaufaniu zgłosić fakt specjalistkom, specjalistom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, m.in. dzwoniąc pod numer telefonu kom.: 797 909 112 (czynny całą dobę, obsługiwany przez specjalistki i specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPR). Można zasygnalizować problem również policji, pedagogom szkolnym czy pracownikom ochrony zdrowia i przedstawicielom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Co Gdańsk wypracował przez lata na rzecz ochrony osób doznających przemocy

Działając strategicznie…

 1. Od 2010 r. działa powołany przez prezydenta Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele zaangażowani na co dzień w przeciwdziałanie przemocy domowej, z różnych instytucji i organizacji w mieście.
 2. Opracowany jest „Gdański Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024” zakładający cele, działania i zadania do realizacji, zmierzające do ograniczenia negatywnego zjawiska. Realizatorzy programu, m.in. Zespół Interdyscyplinarny i jednostki działające w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w Gdańsku, podejmują działania na rzecz rodzin – w obszarze profilaktyki, interwencji i post-interwencji. Równie odpowiedzialnie podchodzimy do wspierania krzywdzonych dzieci, osób dorosłych doznających przemocy oraz osób wykazujących zachowania agresywne i do stosujących przemoc. Każdy członek rodziny wymaga profesjonalnego wsparcia specjalisty w „wyjściu z przemocy”. Zależy nam, by wsparciem objąć każdego członka rodziny, przy współpracy różnych gdańskich specjalistów. Pamiętaj! Przemoc jest wyborem. Wybierz dobrą drogę życiową, żyj bez przemocy! Bądź po dobrej stronie!
 3. Wdrażana jest „Procedura Interwencji w Sytuacji Krzywdzenia Dziecka” dla wszystkich służb mających styczność z dziećmi. Placówki miejskie opracowały „Wewnętrzne polityki ochrony dziecka przed krzywdzeniem”, które zawierają przede wszystkim sposoby wczesnego reagowania na niepokojące zachowania dziecka i jego ew. krzywdzenie oraz ścisłą współpracę służb w zakresie pomocy. W 2019 roku dokonano monitorowania „Polityk ochrony dzieci przed krzywdzeniem” oraz aktualnego systemu ich realizacji w gdańskich placówkach i dostosowywania do aktualnych potrzeb wynikających z dobrych praktyk, mających jeszcze skuteczniej służyć działaniom na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 4. Od września 2019 r. działa Miejski System Interwencji Kryzysowej. Funkcjonuje on jako zintegrowany system koordynujący działania pomocowe związane z interwencją kryzysową. Wprowadzenie MSIK miało na celu podniesienie skuteczności działań służb, instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych na rzecz gdańszczanek i gdańszczan. Chodzi przede wszystkim o wsparcie w obszarze szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i socjalno-bytowej, dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Misją MSIK jest zaangażowanie doświadczonych partnerów i ścisła współpraca działających na terenie miasta instytucji i organizacji, aktywnych w obszarze szeroko rozumianego wsparcia psychologicznego i socjalno-bytowego, w sytuacjach kryzysowych mieszkańców. System stanowi spójną i wzajemnie uzupełniającą się formułę działań profilaktycznych, interwencyjnych i post-interwencyjnych. Pomoc udzielana bezzwłocznie i we właściwym zakresie ma na celu ochronę i bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców Gdańska.

Blisko mieszkańców…

 • W Centrach Pracy Socjalnej gdańskiego MOPR działają koordynatorzy grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, prowadzący Procedury „Niebieskie Karty” i zajmujący się bezpośrednio pracą z rodziną doznającą przemocy. Udzielają wsparcia i organizują pomoc interdyscyplinarną osobom uwikłanym w przemoc (rejonizacja wg miejsca zamieszkania).
 • Działa całodobowo gdański Ośrodek Interwencji Kryzysowej – jednostka w strukturach MOPR, udzielająca wsparcia psychologicznego i doraźnego schronienia w różnych sytuacjach kryzysowych, dotykających mieszkańców.

Gdańsk, pl. Ks. Gustkowicza 13, tel.: 58 511 01 21 (czynny przez całą dobę); zgłoszenia w sprawie przemocy tel.: 797 909 112 (czynny całą dobę) oraz e-mail: mopr-wsparcie@gdansk.gda.pl

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest koordynatorem Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej. Zgłaszane potrzeby mieszkańców – o pomoc psychologiczną, terapeutyczną, socjalno-bytową – OIK realizuje. Ośrodek zapewnia wsparcie szczególnie mieszkańcom w kryzysie, w ścisłej współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi wchodzącymi w skład Systemu.
 • Działa Centrum Pomocy Dzieciom – to kompleksowa bezpłatna pomoc pod jednym dachem, dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin. Placówka zapewnia specjalistyczne wsparcie m.in. w formie pomocy psychologiczno-terapeutycznej, medycznej, prawnej oraz przyjazne warunki przesłuchania dziecka i pomoc grupową dla najmłodszych i rodziców.

Gdańsk, ul. Uphagena 18, tel.: 58 718 73 68, kom.: 690 407 344, e-mail: cpd-gdansk@fdds.pl (czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00)

 • Działa całorocznie projekt pt. „Poradnictwo kierowane do rodzin w zakresie kontroli zachowań – czyli „Im wcześniej tym lepiej”. Jest on adresowany do osób borykających się z problemem zachowań agresywnych lub konfliktowych. Ma na celu przeciwdziałanie przemocy domowej, m.in. zmianę zachowań beneficjentów na te pożądane i konstruktywne. Formuła pomocy to sesje indywidualne, zarówno dla kobiet i mężczyzn, a także dla par.

Kontakt za pośrednictwem OIK MOPR, tel.: 58 511 01 21.

 • Działa całorocznie „Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie – Zacznij od siebie”. Ma sprawić, by osoby z tym problemem podjęły pracę nad sobą, zastąpiły zachowania agresywne pożądanymi. Formuła pomocy to sesje indywidualne, cykl sesji grupowych i warsztat rozwojowy. Program otwarty i koedukacyjny dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska, osób wolnych od uzależnień.

Gdańsk, ul. Srebrniki 9 (przy Pogotowiu Socjalnym) kom.: 500 261 486.

 • Działa „Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc Domową”, zapewniający indywidualne i grupowe wsparcie terapeutyczne, pomoc dla osób mających trudności w zaprzestaniu stosowania przemocy, a wymagających długotrwałego i specjalistycznego wsparcia. W ramach realizacji uczestnicy pracują nad swoimi charakterami, postawami i wrażliwością, by wyeliminować zachowania agresywne i je zmienić – zastąpić pozytywnymi, konstruktywnymi, niekrzywdzącymi. Bądź po dobrej stronie!

Kontakt za pośrednictwem OIK MOPR, tel.: 58 511 01 21.

 

Celem podejmowanych działań pomocowych jest profilaktyka i konstruktywna, prawidłowa komunikacja w gdańskich rodzinach. Placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty miejskie opracowują corocznie projekty profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców, mające na celu m.in. uświadamianie czym jest przemoc oraz jak prawidłowo reagować na niepożądane zachowania i gdzie szukać skutecznego wsparcia.