Piecza zastępcza

Czym jest piecza zastępcza?

W przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dziecku przez rodziców, sprawowana jest wobec niego piecza zastępcza – w formie rodzinnej bądź instytucjonalnej.

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie:

  1. orzeczenia sądu;
  2. w przypadkach interwencji, gdy dziecko zostało doprowadzone przez policję lub straż graniczną;
  3. wniosku rodziców, dziecka, osoby trzeciej lub w trybie art. 12 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej:

Formy instytucjonalnej pieczy zastępczej:

  • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  • regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
  • interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

W sprawach dotyczących pieczy zastępczej, m.in. rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, informacji udzielają specjalistki i specjaliści:

Wydziału Pieczy Zastępczej MOPR
ul. K. Leczkowa 1A
80 – 432 Gdańsk
tel.: 58 347 82 77 lub 58 347 82 78.