Seniorzy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku udziela osobom starszym wsparcia m. in. w formie usług  opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze polegają na wsparciu w prowadzeniu gospodarstwa domowego, samoobsłudze, utrzymaniu higieny oraz zaleconej przez lekarza pielęgnacji.

Aktywnym osobom starszym polecamy kluby i koła seniora (w Gdańsku działa 33 klubów), których uczestnikiem może być każda osoba starsza, zainteresowana aktywnością społeczną. W ramach swojej działalności Kluby Seniora organizują m.in. imprezy kulturalne, spotkania świąteczne, zajęcia sportowo-rehabilitacyjne, włączają się w organizację imprez lokalnych oraz spotykają się z członkami innych Klubów Seniora. Inną formą, polecaną osobom starszym, są dzienne domy pomocy (w Gdańsku funkcjonuje 5 placówek tego typu).

Dzienne domy pomocy to miejsca dziennej opieki, w którym osoby starsze m. in. wspólnie spędzają czas, mają zapewnione wyżywienie, rozwijają zainteresowania, organizują koncerty, prelekcje, uczestniczą w wycieczkach do muzeów, do teatrów. Ponadto, w Gdańsku funkcjonuje 5 domów pomocy społecznej dla osób starszych oraz 2 rodzinne domy pomocy. Osoby starsze mogą również skorzystać z miejsc czasowego pobytu.

Osoby starsze mogą również skorzystać z innych form pomocy, takich jak zasiłki, pomoc mieszkaniowa, czy punkty informacji i wsparcia.

W Gdańsku organizowanych jest wiele przedsięwzięć mających na celu aktywizację środowiska osób starszych. Przykładem inicjatywy mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez włączanie i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym jest Miejski Bal Seniora, w którym uczestniczy każdego roku ponad 200 seniorów. Ponadto organizowane są konkursy recytatorskie, spotkania okolicznościowe, przeglądy artystyczne itp.