Seniorzy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku udziela osobom starszym wsparcia m.in. w formie usług  opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Aktywnym osobom 60+ polecamy kluby i koła seniora. Ich uczestnikiem może być każda taka osoba, zainteresowana aktywnością społeczną. W ramach swojej działalności kluby seniora organizują m.in. imprezy kulturalne, spotkania świąteczne, zajęcia sportowo-rehabilitacyjne, włączają się w organizację imprez lokalnych oraz spotykają się z członkami innych klubów seniora. Inną formą są dzienne domy pomocy. To miejsca dziennej opieki, w których osoby starsze m.in. wspólnie spędzają czas, mają zapewnione wyżywienie, rozwijają zainteresowania, organizują koncerty, prelekcje, uczestniczą w wycieczkach do muzeów, teatrów. Ponadto w Gdańsku funkcjonują 4 domy pomocy społecznej dla osób 60+. Osoby starsze mogą również skorzystać z miejsc czasowego pobytu.

W Gdańsku organizowanych jest wiele przedsięwzięć mających na celu aktywizację środowiska osób starszych. Przykładem inicjatywy mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorek i seniorów poprzez włączanie i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym jest Miejski Bal Seniora. Ponadto organizowane są konkursy recytatorskie, spotkania okolicznościowe, przeglądy artystyczne, zajęcia edukacyjne np. o szeroko rozumianym bezpieczeństwie osób starszych.