Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze są formą pomocy, której celem jest zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osoby, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania. Przyczyną jest np. zaawansowany wiek lub choroba. Usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym oraz osobie, której rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek zainteresowanego, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunki i wysokość odpłatności. Wymiar i zakres usług Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ustala indywidualnie, dla każdej osoby wymagającej pomocy. Zakres usług obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, również zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Mieszkanki i mieszkańcy Gdańska mogą również korzystać ze specjalistycznych usług opiekuńczych, obejmujących rehabilitację w warunkach domowych. Dzięki usługom opiekuńczym możemy dodatkowo zapewnić osobom wymagającym wsparcia:

  • utrzymanie stabilnego stanu zdrowia,
  • uniknięcie powikłań związanych z hospitalizacją, długotrwałą lub przewlekłą chorobą,
  • kompensowanie ograniczonej zdolności do samodzielnego poruszania przy pomocy osoby drugiej,
  • poprawę samopoczucia,
  • zwiększanie samodzielności,
  • mobilizowanie do własnej aktywności,
  • zapobieganie izolacji społecznej.

UWAGA! Odpłatność za usługi opiekuńcze reguluje uchwała Rady Miasta Gdańska. Korzystanie z usług nie jest bezpłatne dla wszystkich, a wysokość odpłatności zależy od sytuacji socjalno-bytowej, dochodu oraz wykorzystania własnych możliwości, uprawnień i zasobów. W szczególnie uzasadnionym przypadku dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie może, na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego, w całości lub w części zwolnić z odpłatności za usługi opiekuńcze. Bezpłatna opieka w zakresie usług zwykłych oraz specjalistycznych rehabilitacyjnych, przysługuje w Gdańsku osobom powyżej 95 roku życia.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku należy organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowane są do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia. Mają na celu m.in.:

  • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
  • kształtowanie umiejętności niezbędnych do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i społecznego funkcjonowania,
  • motywowanie do leczenia i aktywności.

Prowadzony jest trening samoobsługi i umiejętności społecznych poprzez asystowanie w codziennych czynnościach życiowych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, w oparciu o przedstawione dokumenty (m.in. zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie lekarskie). W wydanej decyzji administracyjnej określony jest miesięczny wymiar godzin usług i wysokość odpłatności.

W celu uzyskania wsparcia w formie usług opiekuńczych, należy skontaktować się ze specjalistami Centrów Pracy Socjalnej MOPR w dzielnicach Gdańska (kontakt do CPS).

 

Standardy usług opiekuńczych w Gdańsku