Usamodzielnienia – podsumowanie efektów projektów

1. „Bezdomność, do widzenia”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu utworzono 20 mieszkań wspieranych, z czego 4 mieszkania pochodziły z gminnego zasobu komunalnego, natomiast 16 zostało wynajętych od prywatnych właścicieli. W mieszkaniach tych umieszczono 31 środowisk rodzinnych, z czego 11 to rodziny wieloosobowe, natomiast 20 to środowiska jednoosobowe (głównie samotni mężczyźni).

Pobyt w mieszkaniach wspieranych realizowany był w ramach Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności. Osoby bezdomne miały zapewniony bezpłatny pobyt przez 6 miesięcy, a po tym okresie zaczynały partycypować w kosztach utrzymania, przyjmując na siebie stopniowo obowiązki i uzyskując niezależność. Pomimo tego, że osoby te posiadały dochód, były objęte działaniami aktywizującymi podczas pobytu w placówkach dla bezdomnych, a więc były wstępnie przygotowane do procesu usamodzielnienia, wymagały wsparcia kogoś, kto pomoże im obrać właściwy kierunek drogi życiowej. Osoby te zostały objęte wsparciem pracownika socjalnego, asystentów i terapeutów, którzy towarzyszyli swoim podopiecznym na każdym etapie realizacji projektu, motywowali ich i wspierali w drodze ku samodzielności. Wachlarz wsparcia od początku był bardzo szeroki – od nauki gospodarowania budżetem domowym, po wsparcie w załatwieniu spraw urzędowych, współpracę ze szkołami, do których uczęszczają dzieci z rodzin biorących udział w projekcie.

Projekt zakończył się dużym sukcesem. Z 31 środowisk rodzinnych biorących udział w pilotażu, jedynie 2 środowiska wróciły do placówki dla osób bezdomnych. 22 środowiska usamodzielniły się i zamieszkały w wynajętych mieszkaniach lub powróciły do rodzin, 1 rodzina otrzymała mieszkanie socjalne (20 innych środowisk rodzinnych złożyło wniosek o przydział mieszkania socjalnego), natomiast 7 środowisk rodzinnych kontynuowało pobyt w 4 mieszkaniach wspieranych, utworzonych w ramach projektu.

2. „Edukacja – Praca – Mieszkanie”

Projekt realizowany w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”.

W ramach projektu 6 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi korzystających z pomocy społecznej będących mieszkańcami Osiedla Sitowie objęto wsparciem animatora pracy. W wyniku realizacji projektu uzyskano dofinansowanie na podniesienie standardu 1 mieszkania z gminnego zasobu (remont i wyposażenie w sprzęt niezbędny do codziennego funkcjonowania). Obecnie w mieszkaniu zamieszkuje 6 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi (beneficjentów Osiedla Sitowie), którzy ukończyli 2-letni pobyt na Osiedlu.

W 2014 roku MOPR w Gdańsku otrzymał z MPiPS kolejne dofinansowanie w wysokości 106 000 zł na realizację kolejnej edycji projektu „Edukacja – Praca – Mieszkanie”. Pozyskanie tych środków pozwoli na wyremontowanie i wyposażenie kolejnego mieszkania z zasobów komunalnych dla beneficjentów z Osiedla Sitowie, wraz ze wsparciem w aktywizacji tych beneficjentów prowadzącym do ich usamodzielnienia.

3. „Bez przeszkód do zatrudnienia” – Model współpracy MOPR – PUP

Pilotażowy model współpracy MOPR z PUP, którego głównym celem była aktywizacja zawodowa mieszkańców Gdańska.

Porozumienie w ramach którego testowano model, zakłada zarówno stworzenie procedury efektywnej współpracy w zakresie wymiany informacji jak i zintegrowane działania wspierające wspólnych klientów. Do pilotażowych działań zakwalifikowano w 2013 roku 10 osób. Każdemu beneficjentowi został przypisany jeden pracownik socjalny oraz jeden pośrednik pracy. Partnerzy porozumienia pozostawali w stałym kontakcie i wspólnie realizowali model ukierunkowany na aktywizację bezrobotnego mieszkańca. Dzięki ścisłej współpracy pracowników obu instytucji W efekcie na 10 klientów – 7 osób podjęło pracę, w tym 3 osoby skierowano do CIS.

4. „Systematycznie do celu”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu systemowego w okresie od 2008 do 2013 r. przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu przez beneficjentów – aż 1150 osób nie korzystało z pomocy finansowej MOPR w Gdańsku, co stanowi 46% ogółu uczestników z 2500 osób.

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia lub zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających z pomocy MOPR w Gdańsku. Tak zadowalające wyniki osiągnięte zostały dzięki zastosowanym w projekcie instrumentom, tj. m.in. indywidualnemu wsparciu asystentów, treningom umiejętności społecznych/ zawodowych/ zdrowotnych/ wychowawczych, treningom budżetowym i treningom pracy, szkoleniom zawodowym, konsultacjom psychologicznym i pedagogicznym.