Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane jest na podstawie odrębnych przepisów tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 17 grudnia 2013 poz.1565 ). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Kwoty dofinansowania

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym
  na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. A, wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów
  i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Warunki otrzymania dofinansowania

 1. o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 1. Brak zaległości wobec Funduszu
 2. w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie była stroną umowy zawartej z udziałem środków Funduszu i rozwiązanej z ich przyczyn

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE ORAZ DOFINANSOWANIA PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

Osoba niepełnosprawna udaję się do lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy, w większości przypadków są to lekarze specjaliści; tylko na nieliczne środki może wystawić zlecenie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej np. cewniki, pielucho majtki, laski, kule;

 • następnie wysyła zlecenie do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Słupsku (ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk) w celu uzyskania refundacji (limit cenowy wraz z datą ważności zlecenia);
 • po otrzymaniu potwierdzonego zlecenia przez NFZ osoba niepełnosprawna udaje się
  do realizatora, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia celem zakupu sprzętu (opłata kwoty udziału własnego, otrzymanie prawidłowo wypełnionej faktury oraz potwierdzonej za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopii zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
  i środki pomocnicze);
 • zgłasza się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Wydziału Integracji i Rehabilitacji  w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5, II piętro, pokój 211 tel. (58) 320-53-46
  w celu złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami tj:

oryginałem faktury potwierdzającej zakup (określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego– NFZ, kwotą udziału własnego oraz kopią zrealizowanego zlecenia) lub kopią zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego –NFZ i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,

kopią orzeczenia o niepełnosprawności – oryginał do wglądu

Zobacz również:

 • Więcej informacji oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie BIP.