Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze są formą pomocy, której celem jest zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osoby, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę i umożliwiają jej pozostanie w środowisku domowym. Przysługują osobom samotnym a także osobie, której rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunki i wysokość odpłatności.

Wymiar i zakres usług Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ustala indywidualnie dla każdej osoby wymagającej pomocy. Zakres usług obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Dzięki usługom opiekuńczym możemy dodatkowo zapewnić osobom wymagającym wsparcia:

  • utrzymanie stabilnego stanu zdrowia,
  • uniknięcie powikłań związanych z hospitalizacją, długotrwałą lub przewlekłą chorobą,
  • kompensowanie ograniczonej zdolności do samodzielnego poruszania przy pomocy osoby drugiej,
  • poprawa samopoczucia,
  • zwiększanie samodzielności,
  • mobilizowanie do własnej aktywności,
  • zapobieganie izolacji społecznej.

UWAGA! Odpłatność za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Rady Miasta Gdańska. Korzystanie z usług nie jest bezpłatne dla wszystkich, a wysokość odpłatności zależy od sytuacji socjalno-bytowej, dochodu oraz wykorzystania własnych możliwości, uprawnień i zasobów.

W szczególnie uzasadnionym przypadku dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie może, na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego, w całości lub w części zwolnić z odpłatności za usługi opiekuńcze.

Mieszkańcy Gdańska mogą również korzystać ze specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację w warunkach domowych.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku należy organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia i mają, między innymi, na celu:

  • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
  • kształtowanie umiejętności niezbędnych do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i społecznego funkcjonowania,
  • motywowanie do leczenia i aktywności.

Prowadzony jest trening samoobsługi i umiejętności społecznych poprzez asystowanie w codziennych czynnościach życiowych ( kształtowanie nawyków związanych z higieną osobistą, dbaniem o wygląd, wykonywaniem czynności gospodarczych, dbaniem o porządek i należyte prowadzenie domu, przygotowaniem posiłków, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów rodzinnych, z gronem znajomych, rówieśników, sąsiadów, współpracowników, korzystanie z usług różnych instytucji ).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, w oparciu o przedstawione dokumenty (m.in. zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie lekarskie). W wydanej decyzji administracyjnej określony jest miesięczny wymiar godzin usług i wysokość odpłatności.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ich rodzaje, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki ustalania i pobierania opłat określone są w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. ( Dz.U. z 2005 r. nr 189 poz.1598 z późn. zm.).