Przeciwdziałanie przemocy

Gdańsk przeciwko przemocy w rodzinie!

Problem przemocy w rodzinie dotyka wszystkie grupy społeczne, każdego człowieka bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy status. Przemoc jest jednym z najbardziej destrukcyjnych zjawisk, którego efekty trwają przez długi czas i w sposób niekorzystny wpływają na losy człowieka. Powoduje skutki w wielu aspektach życia – rozpadają się więzi społeczne, pojawia coraz więcej zachowań autodestrukcyjnych, związanych choćby z uzależnieniami. Agresja występuje w różnych formach, m. in. psychicznej, fizycznej, ekonomicznej czy seksualnej. Ta ostatnia jest szczególnie trudna do wykrycia, z uwagi na częstą zależność ofiary wobec sprawcy. Na przestrzeni ostatnich lat udało się stworzyć w Gdańsku skuteczny system współpracy służb miejskich, m.in.: policyjnych, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i oświaty oraz powołać Zespół Interdyscyplinarny zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy. W jego ramach powoływane są grupy robocze, które pracują najbliżej mieszkańca na rzecz rozwiązania problemu. We współpracy z rodziną udaje się uruchomić wiele działań pomocowych, skierowanych do każdego potrzebującego jej członka. Gdy to nie jest możliwe, ingerują sąd czy prokuratura. Zaangażowanie służb powoduje, że ofiary przemocy częściej zgłaszają swoje problemy.

Reagujmy na przemoc!

Każda osoba, która jej doznaje lub jest jej świadkiem, może bezpiecznie i w zaufaniu zgłosić fakt pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, m.in. dzwoniąc pod numer telefonu: 797 909 112. Można zasygnalizować problem również policji, pedagogom szkolnym czy pracownikom ochrony zdrowia  i przedstawicielom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Co Gdańsk wypracował przez lata na rzecz ochrony osób doznających przemocy

Działając strategicznie…

 1. Od 2010 r. działa powołany przez prezydenta Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele zaangażowani na co dzień w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, z różnych instytucji i organizacji w mieście.
 2. Opracowany jest „Gdański Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017–2020” zakładający cele, działania i zadania postawione do realizacji, zmierzające do ograniczenia negatywnego zjawiska. Realizatorzy programu, m.in. Zespół Interdyscyplinarny i jednostki działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gdańsku, podejmują działania na rzecz gdańskich rodzin – w obszarze profilaktyki, interwencji i post-interwencji.
 3. Wdrażana jest „Procedura Interwencji w Sytuacji Krzywdzenia Dziecka” dla wszystkich służb mających styczność z dziećmi; placówki miejskie opracowały „Wewnętrzne polityki ochrony dziecka przed krzywdzeniem”, które zawierają przede wszystkim sposoby wczesnego reagowania na niepokojące zachowania dziecka i jego ew. krzywdzenie oraz ścisłą współpracę służb w zakresie pomocy dzieciom. W 2019 roku dokonano monitorowania „Polityk ochrony dzieci przed krzywdzeniem” oraz aktualnego systemu ich realizacji w gdańskich placówkach i dostosowywania do aktualnych potrzeb wynikających z dobrych praktyk, mających jeszcze skuteczniej  służyć działaniom na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 4. Od września 2019 r. wdrażany jest  Miejski System Interwencji Kryzysowej, który funkcjonuje jako zintegrowany system koordynujący działania pomocowe związane z interwencją kryzysową. Wprowadzenie MSIK ma na celu podniesienie skuteczności działań służb, instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych na rzecz gdańszczanek i gdańszczan. Chodzi przede wszystkim o wsparcie w obszarze szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i socjalno-bytowej, dla osób potrzebujących w trudnej sytuacji życiowej.

Misją MSIK jest zaangażowanie doświadczonych partnerów i ścisła współpraca działających na terenie miasta instytucji i organizacji, aktywnych w obszarze szeroko rozumianego wsparcia psychologicznego i socjalno-bytowego, w sytuacjach kryzysowych mieszkańców. System stanowi spójną i wzajemnie uzupełniającą się formułę działań profilaktycznych, interwencyjnych i post-interwencyjnych. Pomoc udzielana bezzwłocznie i we właściwym zakresie ma na celu ochronę i bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców Gdańska.

Blisko mieszkańców…

 • W Centrach Pracy Socjalnej gdańskiego MOPR działają koordynatorzy grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, prowadzący procedury „Niebieskie Karty” i  zajmujący się bezpośrednio pracą z rodziną doznającą przemocy. Udzielają wsparcia i organizują pomoc interdyscyplinarną osobom uwikłanym w przemoc (rejonizacja wg miejsca zamieszkania).
 • Działa całodobowo gdański Ośrodek Interwencji Kryzysowej – jednostka w strukturach MOPR, udzielająca wsparcia psychologicznego i doraźnego  schronienia w różnych  sytuacjach kryzysowych dotykających mieszkańców.

Gdańsk pl. Gustkowicza 13 tel.: 58 511 01 21 oraz 58 511 01 22 (czynne przez całą dobę); zgłoszenia w sprawie przemocy tel.: 797 909 112 (czynny całą dobę w ramach MSIK) oraz e-mail: wsparcie@mopr.gda.pl

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest koordynatorem Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej. Zgłaszane potrzeby mieszkańców – o pomoc psychologiczną, terapeutyczną, socjalno-bytową – OIK realizuje. Ośrodek zapewnia wsparcie szczególnie mieszkańcom w kryzysie, w ścisłej współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi wchodzącymi w skład Systemu.
 • Działa Centrum Pomocy Dzieciom – to kompleksowa pomoc dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin. Placówka zapewnia specjalistyczne wsparcie m.in. w formie pomocy psychologiczno-terapeutycznej, medycznej, prawnej, przyjazne warunki przesłuchania dziecka oraz pomoc grupową dla najmłodszych i rodziców.

Gdańsk ul. Uphagena  18 tel.: 515 235 714, e-mail: cpdgdansk@fdds.pl (czynne od pon. do piątku w godz. od 8.00 do 20.00)

 • Działa całorocznie projekt pt. „Poradnictwo kierowane do rodzin w zakresie kontroli zachowań – czyli im wcześniej tym lepiej”. Jest on adresowany do osób borykających się z problemem zachowań agresywnych lub konfliktowych. Ma na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, m.in. zmianę zachowań beneficjentów na te pożądane i konstruktywne.

Kontakt za pośrednictwem MOPR tel.: 58 347 82 82

 • Działa całorocznie „Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc Domową”. Ma sprawić, by osoby z tym problemem podjęły pracę nad sobą, zastąpiły zachowania agresywne pożądanymi. Formuła pomocy to sesje indywidualne, cykl sesji grupowych i warsztat rozwojowy. Program otwarty i koedukacyjny dla mieszkańców Gdańska.

Gdańsk ul. Srebrniki  9 (przy Pogotowiu Socjalnym) tel.: 500 261 486

 • Działa „Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie”, zapewniający wsparcie terapeutyczne przy zastosowaniu innowacyjnej formuły pracy m.in. wyjazdowej. To wsparcie dla osób mających trudności w zaprzestaniu stosowania przemocy, a wymagających długotrwałego i specjalistycznego wsparcia. W ramach realizacji uczestnicy pracują nad swoimi charakterami, postawami i wrażliwością, by wyeliminować zachowania przemocowe.

Kontakt za pośrednictwem MOPR tel.: 58 347 82 82

Gdańskie placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty miejskie opracowują corocznie projekty profilaktyczne dedykowane dzieciom, młodzieży i rodzicom, mając na celu m.in. uświadamianie czym jest przemoc. Jak prawidłowo reagować na niepożądane zachowania oraz gdzie szukać skutecznego wsparcia.