Osoby doświadczające bezdomności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku podejmuje zintensyfikowane działania w celu zabezpieczenia osób i rodzin w kryzysie bezdomności, które mogłyby zostać narażone na negatywne skutki niekorzystnych warunków atmosferycznych. Służy temu: wzmożona akcja informacyjna, wprowadzenie liberalizacji zasad obowiązujących w poszczególnych placówkach dla osób bezdomnych oraz organizowanie doraźnej pomocy dla osób, które pomimo trudnych warunków atmosferycznych rezygnują z korzystania z pomocy instytucjonalnej i pozostają w dotychczasowych miejscach pobytu, tj. w bunkrach, altanach na działkach ogrodniczych, piwnicach, klatkach schodowych, dworcach PKP itp.

Kontakt w sprawie udzielenia pomocy

Na terenie Gdańska pracuje 2 streetworkerów zatrudnionych w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie (zatrudnienie finansowane w ramach umowy zawartej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku).

Pracownicy socjalni Samodzielnego Referatu Reintegracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie podejmują działania na terenie miasta, których celem jest dotarcie z informacją* do osób bezdomnych przebywających na dworcach PKP i w innych miejscach niemieszkalnych o możliwościach skorzystania z pomocy społecznej. W razie konieczności podejmują działania interwencyjne.

* Osoby bezdomne w celu uzyskania miejsca w placówce zapewniającej nocleg i posiłek powinny zgłosić się do Noclegowni przy ul. Żaglowej 3 w Gdańsku, bądź skontaktować się z pracownikami socjalnymi w siedzibie Samodzielnego Referatu Reintegracji przy ul. Wolności 16 A w Gdańsku, tel. 58/522 38 20.

Jak co roku dokonane zostały ustalenia z podmiotami pozarządowymi prowadzącymi schroniska w zakresie: liberalizacji regulaminów i zasad przyjmowania klientów, utworzenia dodatkowych miejsc noclegowych do wykorzystania w sytuacjach awaryjnych, utrzymywania stałego kontaktu z pracownikami Samodzielnego Referatu Reintegracji (w celu udzielania informacji do codziennych raportów o ilości miejsc noclegowych w mieście).

Współpraca z Policją i Strażą Miejską , Strażą Ochrony Kolei w zakresie:

 1. przekazywania informacji o wolnych miejscach w schroniskach i noclegowniach,
 2. przewozu osób wymagających pomocy lub bezdomnych,
 3. wspólnych patroli w miejscach niemieszkalnych oraz podczas interwencji.

Formy pomocy

Odzież i obuwie odpowiednie do pory roku:

 1. na zakup obuwia przyznawane są zasiłki celowe,
 2. w celu zabezpieczenia odzieży wydawane są skierowania do punktów charytatywnych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
 3. przyjmowana jest odzież od osób prywatnych. Odzież przyjmuje każda z placówek (wykaz placówek poniżej).

Posiłki:

a. Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski – umowa pomiędzy MOPR w Gdańsku, a Stowarzyszeniem GKO. Skierowania wydawane są przez Centra Pracy Socjalnej (zgodnie z ostatnim miejscem zameldowania osoby bezdomnej),
b. schroniska dla bezdomnych w Gdańsku dla mieszkańców, dla osób z zewnątrz doraźnie, w miarę możliwości.

Kąpiel:

Osoby bezdomne mogą skorzystać z kąpieli w Gdańsku w:

Łaźni dla bezdomnych
Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
Koło Gdańskie
ul. Żaglowa 3

Dni i godziny funkcjonowania łaźni:

 • poniedziałek  – godz. 13 – 16
 • wtorek – godz. 10 – 13
 • środa – godz. 13 – 16
 • czwartek – godz. 10 – 13
 • piątek – godz. 13 – 16.

Noclegi

Placówki dla osób bezdomnych na terenie miasta, zgodnie z ideą niesienia pomocy, udzielają schronienia potrzebującym, którzy tam się zgłoszą – szczególnie kiedy warunki atmosferyczne stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia. Koordynację działań w tym zakresie realizuje, w ramach umowy zawartej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”.

Aktualna baza noclegowa dla osób bezdomnych w Gdańsku (zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy MOPR Gdańsk, a organizacjami pozarządowymi)

BAZA NOCLEGOWA 
Lp. Nazwa placówki – podmiot prowadzący Adres Telefon
1 Noclegownia Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Żaglowa 3, Gdańsk 58 342 13 14
2 Noclegownia Towarzystwa Wspierania Potrzebujących „Przystań” ul. Mostowa 1A, Gdańsk 58 721 50 70
500 261 484
3 Schronisko Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Równa 14, Gdańsk 58 309 00 18
519 839 125
4 Schronisko Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Starowiślna 3, Gdańsk 58 342 26 45
5 Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz”    
ul. Zakopiańska 40, Gdańsk 731 345 490
6 Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu – Schronisko ul. Kochanowskiego 7A, Gdańsk 58 344 31 49
ul. Sztutowska 16, Gdańsk
[UWAGA! MOPR w Gdańsku nie ma podpisanej umowy z placówką]
58 301 85 43
7 Diecezjalny Dom Samotnej Matki ul. Matemblewska 9, Gdańsk 58 348 03 70
8 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Dom brata Alberta” ul. Równa 14, Gdańsk 58 309 00 18
512 894 160

Informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych można przekazywać do:

 • Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR w Gdańsku ul. Wolności 16A, tel. 58/522 38 20 (poniedziałek, wtorek, czwartek MOPR czynny w godz. od 7.30 do 15.30, w środy w godz. od 8.00 do 17.00, w piątki w godz. od 7.30 do 14.30),
 • Straży Miejskiej w Gdańsku, tel. alarmowy 986,
 • Policji, tel. 112.

Jesteś osobą bezdomną? Potrzebujesz wsparcia?

Zgłoś się do Samodzielnego Referatu Reintegracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Możesz liczyć na:

 • pomoc w zorganizowaniu schronienia i żywności,
 • pomoc w zorganizowaniu odzieży adekwatnej do panujących warunków atmosferycznych,
 • pomoc finansową, np. na zakup niezbędnych leków,
 • poradnictwo specjalistyczne, m. in. prawne, psychologiczne i pedagogiczne,
 • pomoc w zmianie Twojej sytuacji i wyjściu z bezdomności.

Autobus SOS

W sezonie jesienno-zimowym działa w Gdańsku „autobus SOS – pomoc”. Zapewnia on wsparcie ratownicze, żywnościowe, informacyjne oraz odzieżowe osobom bezdomnym pozostającym w miejscach niemieszkalnych na terenie miasta.

Świetlica dla osób bezdomnych

Czynna jesienią i zimą, od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00 – 16.00, w noclegowni przy ul. Żaglowej 3 w Gdańsku.