Projekt „Pomorskie dzieciom” w walce ze skutkami epidemii


Dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Gdańsku zostały objęte konkretnym, specjalistycznym wsparciem w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”. Jego głównym celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Projekt „Pomorskie dzieciom” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Jest realizowany przez samorząd województwa pomorskiego. Granty na jego wdrożenie i zrealizowanie uzyskało Miasto Gdańsk – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i placówki opiekuńczo-wychowawcze. To środki finansowe dla:

– MOPR w Gdańsku – 1 225 500 zł,

– Gdańskich Domów dla Dzieci – 763 799,76 zł,

– Gdańskiego Domu Integracyjno–Rodzinnego – 404 235 zł,

– Fundacji dla Rodziny „Ogniska Nadziei” w Gdańsku – 342 000 zł

– Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej – 507 190 zł.

Wsparcie dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów

Projekt zakłada objęcie pomocą osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m.in. dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej lub objętych opieką hospicjów domowych. Pandemiczna izolacja, nauka zdalna, ograniczony kontakt z rówieśnikami i z terapeutami – konsekwencje tych zmian odczuła przecież także ta grupa najmłodszych gdańszczanek i gdańszczan. Ponadto granty zostaną wykorzystane między innymi na pomoc gdańskim rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Dzięki wsparciu osób z otoczenia dziecka, będzie ono chronione przed negatywnymi skutkami epidemii.

W ramach projektu gdański MOPR i wymienione placówki opiekuńczo-wychowawcze podejmują szereg działań m.in. pomocowych, terapeutycznych, edukacyjnych i poradniczych przeciwdziałających negatywnym skutkom epidemii w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. To np. organizacja specjalistycznego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dla dzieci czy prowadzenie poradnictwa dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Działania dotyczą też m.in. organizacji warsztatów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i ryzykownym zachowaniom. Wezmą w nich udział rodziny oraz osoby z nimi pracujące. Dzięki grantom można też poszerzyć specjalistyczną kadrę np. psychologów i terapeutów, którzy pomogą dzieciom i młodzieży odnaleźć się w sytuacji epidemii i po jej zakończeniu.

Projekt będzie realizowany do 31 marca 2023 roku. Więcej informacji o „Pomorskie dzieciom” dostępnych jest na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP oraz na portalach grantobiorców.