797909112 – zgłoś przemoc i uzyskaj pomoc!

Stan epidemii powoduje narastanie niepożądanych zjawisk społecznych. Jednym z nich jest przemoc domowa.  

W trosce o osoby zagrożone agresją w rodzinie oraz jej doświadczające w Gdańsku trwa kampania pomocowa, profilaktyczna i edukacyjna pod hasłem „Zostań w domu bez przemocy”. W ramach działania  Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej (MSIK), miasto Gdańsk uruchomiło całodobowy telefon alarmowo-informacyjny o numerze: 797909112 oraz adres mailowy: wsparcie@mopr.gda.pl dla osób potrzebujących wsparcia w związku z problemem.

Kontaktując się z dyżurującym specjalistą, osoba dzwoniąca uzyska niezbędną pomoc ukierunkowaną na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom rodziny. Potrzebujący może otrzymać m.in. wsparcie psychologiczne, prawne, w postaci schronienia, rzeczowe, materialne i informacyjne. W ramach MSIK działa ponad 30 instytucji, organizacji pomocowych na terenie miasta. Kierując się potrzebami człowieka, można szybko uruchomić wsparcie dostosowane do jego sytuacji. Działania MSIK koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Szerzej o kampanii miasta, link: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/zostan-w-domu-bez-przemocy-zadzwon-po-pomoc-calodobowy-numer-alarmowy,a,172263

Fot. z Pixabay