Aktywny samorząd – nabór wniosków na dofinansowanie z PFRON

Informujemy, że z dniem 30 sierpnia 2018 r. upływa termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu I w programie „Aktywny samorząd” . Są to następujące formy wsparcia:

Obszar A likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ( co najmniej na III poziomie jakości),

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Miejscem składania wniosków dla mieszkańców Gdańska jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Integracji i Rehabilitacji, ul. Dyrekcyjna 5, II piętro, pok. 214. Wnioski można składać osobiście w siedzibie Wydziału w:  pon., wt. i czw. w  godz. 8.00-15.00, w środy w godz. 8.00-16.30 i w pt. w godz. 8.00-14.00  lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie PFRON
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/

natomiast tryb postępowania w sprawie udzielenia dofinansowania w programie oraz wnioski dostępne są na stronie MOPR w Gdańsku.
http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=184&x=25&y=2

Jednocześnie przypominamy, że drugi termin składania wniosków w Module II dotyczących roku akademickiego 2018/2019 rozpoczyna się od 1 września 2018 r. i trwa do 10.10.2018 r.

Zainteresowanych uczestnictwem w programie „ Aktywny samorząd” serdecznie zapraszamy.