Uwaga, spotkanie informacyjne w sprawie konkursu ofert w MOPR

Zapraszamy na spotkanie informacyjne o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2022 – 2025, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Zadania będące przedmiotem konkursu to:
– Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn.: „Mieszkania rozproszone ze wsparciem”,
– Prowadzenie punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego.

Konkurs ogłoszono zarządzeniem Nr 1895/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 września 2022 roku.

Spotkanie odbędzie się online na platformie Microsoft Teams 4 października 2022 roku o godz. 13:00. Link do spotkania otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia na adres e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl.

Mieszkanie dla absolwenta – osoby z niepełnosprawnością, rozpoczęto nabór wniosków w Gdańsku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przystąpił do realizacji programu: „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Jest on dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:

  1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,
  5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie może być udzielone na lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny wynajmowany przez beneficjenta samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe, pod warunkiem, że na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 m2 powierzchni użytkowej. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) samodzielnie lub za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku do dnia 31.12.2023 r. Pośrednictwo MOPR oznacza wsparcie techniczne pracowników MOPR przy wprowadzaniu wniosku do SOW, przy wykorzystaniu sprzętu elektronicznego Wnioskodawcy.

W razie wątpliwości, pytań pełną informacją służą zainteresowanym specjaliści Wydziału Rehabilitacji Społecznej, pod numerem tel.: 58/320 53 42, w godzinach pracy Ośrodka.

Więcej informacji oraz procedura dotycząca dofinasowania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się także na stronie internetowej PFRON.

Złóż wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON, elektronicznie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca mieszkanki i mieszkańców z niepełnosprawnością, do składania wniosków o dofinansowanie różnych form wsparcia i aktywizacji, najlepiej elektronicznie.

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z rozmaitych dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W grę wchodzą np.: dopłata zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny czy do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Można starać się m.in. o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych.

Wnioskuj poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia (SOW)

Gdański MOPR prosi o składanie wniosków w sprawie dofinansowań z PFRON drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy SOW (link przekierowuje na stronę internetową PFRON). To wygodne narzędzie komunikacji. Dostęp do SOW jest bezpłatny. Korzystanie z niego wymaga posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Szczegółowych informacji o dofinansowaniach oraz elektronicznym załatwieniu formalności udzielają mieszkankom i mieszkańcom pracownicy Wydziału Integracji i Rehabilitacji MOPR w Gdańsku, tel. 58/320 53 42 (w godz. pracy Ośrodka). Zapraszamy do kontaktu.

Logo platformy

Zmiana siedziby Gdańskiego Centrum Świadczeń

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku Gdańskie Centrum Świadczeń mieścić się będzie w budynku przy ulicy Kartuskiej 32/34. Siedziba przy ul. Powstańców Warszawskich 25 w Gdańsku będzie już nieaktualna.

Pełna informacja o zmianie lokalizacji tej jednostki miasta oraz m.in. o szczegółach obsługi mieszkanek i mieszkańców, dostępna jest na stronie internetowej GCŚ  (link przekierowuje na stronę Gdańskiego Centrum Świadczeń).

W 2022 roku nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Od 1 stycznia będą obowiązywały nowe, wyższe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Więcej osób m.in. w Gdańsku będzie mogło skorzystać zwłaszcza ze wsparcia materialnego.

W 2022 roku próg dochodowy uprawniający do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej, dla osoby samotnie gospodarującej będzie wynosił 776 złotych miesięcznie (obecnie to 701 zł). Z kolei w przypadku rodzin – kryterium dochodowe wyniesie 600 złotych miesięcznie na osobę (obecnie to 528 zł).

Spełnienie kryterium dochodowego jest istotne zwłaszcza dla osób, które starają się o przyznanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. zasiłków celowych na zakup żywności, opału, leków, odzieży i niezbędnych przedmiotów użytku domowego. Osoby, które ubiegają się o zasiłek stały lub okresowy także nie mogą przekroczyć obowiązujących progów. Jeśli ich przychody będą wyższe, nie zakwalifikują się do takiego wsparcia.

Nowe, podwyższone kwoty wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społ.

Od 2022 roku kryterium dochodowe w pomocy społecznej będzie wyższe/fot. symboliczna z Pixabay

Nieodpłatna pomoc prawna w okresie świątecznym w Gdańsku

Informujemy, że 24 oraz 31 grudnia br. usługa nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej wraz z mediacją w Gdańsku świadczona będzie, wyjątkowo, tylko w formie zdalnej.  

Przypominamy też, że wszelkie wiadomości o tej bezpłatnej formie wsparcia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Dodatek wychowawczy (500+) dla dziecka w pieczy zastępczej, od stycznia 2022 roku

1. W przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym do 31 grudnia 2021 r.:

– dodatek wychowawczy „500+” wypłaca MOPR w Gdańsku do 30.05.2022 r., zgodnie
z obowiązującymi decyzjami administracyjnymi,

pomimo tego

– od 1 lutego 2022 r. rodzina zastępcza lub dyrektor placówki składa wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na nowy okres rozliczeniowy 2022/2023, aby otrzymywać świadczenie wychowawcze od 1 czerwca 2022 r.

2. W przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym po 1 stycznia 2022 r., wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego tzw. „500+” należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Podstawa prawna
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, decyzje administracyjne wydane przez MOPR w Gdańsku, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113 a albo art. 115 ust. 2 a (dodatek wychowawczy tzw. „500+”) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w brzmieniu dotychczasowym, tracą moc 1 czerwca 2022 r.

Praca MOPR w okresie świątecznym

W piątek, 24 grudnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku nie pracuje.

Tego dnia i podczas świąt gdańszczankom i gdańszczanom w sytuacjach nagłych, życiowego kryzysu, kompleksowego wsparcia udzielą specjaliści Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPR, przy pl. Gustkowicza 13 w Nowym Porcie. Służą oni pomocą całą dobę, pod numerem tel.: 58/511 01 21-22 lub email: goik@mopr.gda.pl. W razie zagrożenia zdrowia, życia, bezpieczeństwa – Ośrodek zapewnia schronienie w hostelu interwencyjnym, pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz socjalną.

Dostarcz gwiazdkowy prezent na stadion!

Prosimy darczyńców świątecznej akcji „Każdy może pomóc”, dla dzieci objętych wsparciem gdańskiej pomocy społecznej, o dostarczenie prezentów w wyznaczonym terminie. Trzeba je przekazać pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie od 13 do 16 grudnia, w godz. od 8.00 do 20.00 na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1 (wejście główne do sekretariatu stadionu).

Wszystkie przygotowane podarunki powinny być oznakowane kodami z listów o dzieciach. Miejsce odbioru paczek na stadionie będzie oznakowane. Zbiórka upominków dla najmłodszych odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii. Pracownicy MOPR ubrani będą m.in. w ochronne maseczki i rękawiczki, zachowają dystans fizyczny. Zmotoryzowani darczyńcy w dniach zbiórki mogą pozostawić samochody na parkingu P3, przy stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk – do 30 min. postój jest tam bezpłatny.

Finał X edycji akcji przed świętami

– Kilka dni przed świętami prezenty dostarczą dzieciom pod drzwi mieszkań, wolontariusze – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka gdańskiego MOPR. – Upominki otrzyma około 600 najmłodszych podopiecznych Ośrodka. Dziękujemy darczyńcom i partnerom organizacyjnym za akces w naszej świątecznej akcji. Wspólnie możemy czynić dobro.

Finał akcji odbędzie się z zachowaniem reżimu w epidemii, jednak nie zabraknie też akcentów gwiazdkowych. W przekazaniu dzieciom darów oraz w działaniach organizacyjnych gdański Ośrodek wspierają: Polsat Plus Arena Gdańsk, firma kurierska DPD w Gdańsku, harcerze Okręgu Pomorskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, wolontariat pracowniczy Urzędu Miejskiego w Gdańsku, firma Mosaic – cyrkowe atrakcje.

Mapa stadionu z zaznaczonym parkingiem P3 i wejściem S do sekretariatu – źródło Polsat Plus Arena Gdańsk

Na zdjęciu świątecznie zapakowane prezenty – fot. prezentów z archiwum MOPR w Gdańsku

Słodkie święta gdańskich dzieci

Około 550 gdańskich dzieci z rodzin objętych wsparciem, także w tym roku otrzyma na gwiazdkę torby ze słodyczami. To w ramach świątecznej akcji „Wigilijna paczka”, zorganizowanej przez miasto i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

To już 21 edycja przedsięwzięcia dla najmłodszych. Akcja na trwałe wpisała się w świąteczne, pomocowe działania miasta. Każdego roku udaje się obdarować łakociami kilkaset gdańskich dzieci, z najbardziej potrzebujących rodzin.

Wolontariusz w roli św. Mikołaja

Ponieważ ten czas ma być dla najmłodszych podopiecznych MOPR szczególnie radosny i beztroski, kilka dni przed świętami torby wypełnione m.in. ptasim mleczkiem, czekoladowymi cukierkami, czekoladą z orzechami i ciastkami dostarczą najmłodszym wolontariusze. Pozostawią je pod drzwiami mieszkań dzieci. Dystrybucja toreb ze słodyczami odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w epidemii. Wolontariusze będą ubrani w ochronne maseczki i rękawiczki.
Dodajmy, że dzieci objęte tą formą wsparcia otrzymają też upominki od anonimowych darczyńców gwiazdkowej akcji „Każdy może pomóc”, równolegle prowadzonej przez gdański MOPR. Finał obu przedsięwzięć odbędzie się tego samego dnia. Mamy nadzieję, że odwiedziny św. Mikołaja ucieszą najmłodszych i sprawią, że święta w ich rodzinach będą pełniejsze i naprawdę wyjątkowe.

Święta mają być beztroskie i słodkie/ilustracyjna fot. z Pixabay

Informacja o konkursie ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne o otwartym konkursie ofert. Dotyczy on realizacji w latach 2022 – 2024 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Adresatami zadań są mieszkanki i mieszkańcy Gdańska. Konkurs został ogłoszony zarządzeniem nr 1796/21 Prezydenta Miasta Gdańska z 16 listopada br.

Wykaz zadań:

– kompleksowe wsparcie dziecka – pomoc dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem;

– kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie okołorozwodowym i okołorozstaniowym;

– realizacja Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

– prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi;

– prowadzenie łaźni dla osób w kryzysie bezdomności;

– prowadzenie zajęć dla osób w kryzysie bezdomności;

– prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego;

– prowadzenie rehabilitacji społecznej w placówce dla osób z niepełnosprawnościami;

– prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi;

– prowadzenie mieszkania wspomaganego o charakterze interwencyjnym dla osób pokrzywdzonych przestępstwem/nadużyciem ekonomicznym.

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w poniedziałek, 29 listopada br. o godz. 13.00. Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania, po zgłoszeniu chęci udziału pod adresem email: agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl.

Wspólnie pomagamy osobom w kryzysie bezdomności

Gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i służby miejskie nadal proszą mieszkanki i mieszkańców o sygnały o osobach bezdomnych, które potrzebują wsparcia. Informacje należy kierować do Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (w godz. pracy instytucji), także do Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986 lub Policji tel.: 112 (w przypadkach interwencyjnych). Każde zgłoszenie jest sprawdzane, a osoba w kryzysie otrzyma ofertę adekwatnej pomocy.

Ręce nad głową osoby w kryzysie bezdomności w symbolu wsparcia/fot. z Pixabay

Podziel się miłością – zostań rodzicem adopcyjnym

Wtorek 9 listopada br. jest szczególny dla wszystkich osób, które zdecydowały się ofiarować swoją miłość, opiekę i bezpieczeństwo dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą liczyć na biologicznych rodziców. To święto rodzin adopcyjnych.

9 listopada to w kalendarzu Światowy Dzień Adopcji. Czas, który skłania rodziców i ich dzieci do wspomnień o drodze, jaką pokonali by być razem. To moment radości, poczucia rodzicielskiego spełnienia i podkreślenia wagi roli rodziny adopcyjnej. Dzień służy też podniesieniu społecznej świadomości na temat ważnej roli takich rodzin. Rodzice adopcyjni nie tylko tworzą dziecku bezpieczny dom, ale też wychowują i kształtują młodego człowieka. Starają się, by więź pomiędzy nimi a malcem była prawdziwa, wyjątkowa i silna. Dbają też, by dziecko znało swoje korzenie. Zdarza się, że do adopcji trafiają także mali podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Bezwarunkową miłość, troskliwą opiekę, wsparcie w każdej trudnej sytuacji życiowej otrzymują właśnie od adopcyjnych rodziców.

Pomorski Ośrodek Adopcyjny zaprasza do kontaktu!

Symbolem Dnia jest namalowana na dłoni, uśmiechnięta buzia (otwarta dłoń to pomoc, uśmiech to szczęście – razem podkreślają radość z nowej rodziny). Za Pomorskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Gdańsku, także MOPR zachęca w ramach obchodów święta 9 listopada do „dzielenia się uśmiechniętą dłonią”. Do pokazywania jej w mediach społecznościowych, na portalach. Publikując znak zwiększamy przecież świadomość o akcji i dzieciach, które czekają na proces przysposobienia.

Więcej wiadomości o procedurach adopcyjnych, wsparciu dla rodzin dostępnych jest na stronie POA w Gdańsku. Specjaliści instytucji zachęcają też osoby zainteresowane stworzeniem rodziny adopcyjnej do kontaktu telefonicznego, pod numerem: 58 341 46 07 lub poprzez email: sekretariat@poa-gdansk.pl.

 

Uśmiechnięta dłoń w symbolu adopcji/fot. SR

Nieodpłatna pomoc prawna także dla seniora

Nie możesz poradzić sobie ze spłatą zaciągniętych pożyczek? A może zalegasz z opłatami mieszkaniowymi, bo emerytura nie wystarcza na pokrycie należności? W takich sytuacjach warto skorzystać z konsultacji i wsparcia specjalistów nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej wraz z mediacją.

O dostępności tej bezpłatnej usługi przypomina Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. To wsparcie przysługuje każdej potrzebującej osobie, której nie stać na odpłatną wizytę u prawnika. Z porad prawników i doradców obywatelskich można skorzystać bezpośrednio w punktach na terenie Gdańska. Ich lista dostępna jest na stronie gdańskiego MOPR. Konsultacji można też zasięgnąć telefonicznie lub poprzez email. Obowiązują jednak zapisy, w dni powszednie w godz. od 10.00 do 14.00 pod numerem tel.: 58/342 31 88 (MOPR) lub email: pomocprawna@mopr.gda.pl. Można też zarejestrować się poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pożyczkę warto skonsultować

W bieżącym roku w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej i mediacyjnej udzielono w Gdańsku ponad 8 800 porad. Wiele z nich dotyczyło kłopotów finansowych związanych np. z utratą pracy, zaległościami czynszowymi lub dotyczącymi spłaty pożyczek konsumenckich. Po wsparcie prawne zgłaszają się m.in. seniorki i seniorzy, którzy padli ofiarą naciągaczy, zawierzyli nieuczciwym sprzedawcom.

– Specjaliści nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej i mediacyjnej doradzają między innymi w sytuacjach dotyczących zadłużeń mieszkaniowych, trudności ze spłatą kredytów – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka gdańskiego MOPR. – Ale warto się z nimi skonsultować także przed wystąpieniem o pożyczkę, by potem uniknąć problemów ze spłatą.

Prawnicy świadczą pomoc w sporządzeniu pism urzędowych, wszczynających postępowanie sądowe czy zwalniających z kosztów sądowych. Można zasięgnąć ich opinii również w zakresie m.in. prawa spadkowego, ubezpieczeniowego, pracy i zabezpieczenia społecznego. Wspierają też potrzebujących w sprawach prawa rodzinnego oraz podatkowego. Z kolei doradcy obywatelscy pomagają m.in. osobom z zadłużeniami, w szczególności gdy zaległości dotyczą kwestii mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. W razie potrzeby kierują zainteresowanego do właściwej instytucji lub organizacji, która udzieli specjalistycznego wsparcia. W Gdańsku usługę nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej wraz z mediacją koordynuje MOPR.

W Gdańsku specjaliści nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej wraz z mediacją wspierają też osoby starsze, które np. mają kłopoty finansowe/fot. z Pixabay ilustracyjna

Blisko 250 dzieci wciąż czeka na swoich św. Mikołajów

Darczyńcy akcji „Każdy może pomóc” pobrali już ok. 350 listów o dzieciach objętych wsparciem pomocy społecznej. Przygotują i przekażą oni świąteczne prezenty dla najmłodszych. Akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku trwa.

– Dziękujemy wszystkim osobom, które już włączyły się w nasze przedsięwzięcie na rzecz dzieci objętych pomocą – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka gdańskiego MOPR. – Zachęcamy też innych mieszkańców, przedstawicieli firm oraz instytucji do wsparcia naszego projektu. Każdego roku możemy liczyć na Państwa dobroć i solidarność w niesieniu pomocy. Mam nadzieję, że i ta dziesiąta edycja naszej gwiazdkowej akcji uda się i wspólnie sprawimy dzieciom świąteczną radość.

List o dziecku pobierz elektronicznie

Tegoroczna edycja przedsięwzięcia przebiega w reżimie sanitarnym. Listy o dzieciach napisane przez pracowników socjalnych, można pobrać tylko pisząc na adres: kmp.mopr@interia.pl. Zawierają informację m.in. o wieku, płci i pasjach malców. Osobom, które pobiorą listy pozostało uruchomić wyobraźnię i spełnić dziecięce marzenia o świątecznym podarku.

Przygotowane oraz oznaczone kodami upominki trzeba dostarczyć od 13 do 16 grudnia br., w godz. 8.00 – 20.00 na stadion Polsat Plus Arena Gdańsk przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1 (wejście główne do sekretariatu stadionu). Przyjmą je pracownicy gdańskiego Ośrodka, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa w epidemii. Następnie przed świętami prezenty dostarczą najmłodszym pod drzwi mieszkań, wolontariusze akcji. Radość dzieci gwarantowana. Zapraszamy do współdziałania!

Darczyńcy co roku przygotowują gdańskim dzieciom wspaniałe, świąteczne podarunki/fot. z archiwum MOPR

Fot. z archiwum MOPR z finału akcji „Każdy może pomóc” w 2019 roku (na pierwszym planie dziecko przy paczce z prezentem, w tle mnóstwo upominków w kolorowych kartonach)