Bezdomność i jej oblicza

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i Straży Ochrony Kolei, przedstawiciele organizacji pozarządowych przeprowadzili 5 grudnia, w godzinach wieczornych w Gdańsku badanie socjodemograficzne, połączone z liczeniem osób w kryzysie bezdomności. W tę akcję zaangażowanych było ponad 70 osób.

Prowadzący badanie informowali też potrzebujących o możliwościach skorzystania z dostępnej, szerokiej oferty wsparcia w mieście. Wspólne patrole odwiedziły miejsca niemieszkalne, pustostany, kanały, zsypy, bocznice kolejowe, dworce. Dotarły do osób bez dachu nad głową, by dowiedzieć się także m.in. o wiek, wykształcenie, stan zdrowia czy przyczynę złej sytuacji życiowej potrzebujących. Badanie socjodemograficzne połączone z akcją pomocową i liczeniem osób w kryzysie bezdomności, odbyło się też w ciągu dnia m.in. w noclegowniach, schroniskach oraz szpitalach (będzie prowadzone jeszcze 6 grudnia, w dzień).

– Wyniki badań posłużą lepszej diagnozie problemu bezdomności, pozwolą miastu skuteczniej przeciwdziałać społecznemu zjawisku i to długofalowo – podkreśla Piotr Kowalczuk, zast. prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych, który uczestniczył w czwartkowej, wieczornej akcji.

– Dane z badania socjodemograficznego na terenie miasta, będą dostępne prawdopodobnie na początku stycznia – dodaje Robert Klimczak, kierownik Samodzielnego Referatu Reintegracji gdańskiego MOPR.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Po raz pierwszy Pomorskie Forum „policzyło” osoby bezdomne w 2001 roku. Akcje prowadzone są co dwa lata. Podczas ostatniego przedsięwzięcia, w grudniu 2017 roku na terenie Gdańska przebywało łącznie 813 osób w kryzysie bezdomności.

Pomóż osobie bezdomnej, przekaż sygnał służbom miejskim!

Informacje o osobach potrzebujących, przebywających w miejscach niemieszkalnych prosimy kierować do Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (pon., wt., czw. w godz. 7.30 do 15.30, śr. w godz. od 8.00 do 17.00 i piąt. od 7.30 do 14.30), Straży Miejskiej – tel. 986 oraz Policji – tel. 112.

Fot. MOPR w Gdańsku