Bezpłatna pomoc prawna także dla turystów w Gdańsku!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca mieszkańców do korzystania z bezpłatnych porad prawnych, świadczonych w 19 punktach m.in. przez radców prawnych oraz adwokatów. Wsparcie otrzymają tam również turyści odwiedzający miasto, jeśli tylko spełniają kryteria ustawowe, uprawniające do tej pomocy.

Kwestię korzystania z nieodpłatnych porad prawnych reguluje przedmiotowa ustawa z 5 sierpnia 2015 roku. W punktach MOPR i organizacji pozarządowych w mieście osoby uprawnione dowiedzą się o obowiązujących przepisach, przysługujących prawach m.in. w zakresie spraw rodzinnych, świadczeń dla seniorów, osób niepełnosprawnych, prawa pracy, bezpieczeństwa itd. Adwokaci, radcy prawni i doradcy wskażą m.in. sposób rozwiązania problemu, pomogą sporządzić niezbędny projekt pisma dot. sprawy. Usługa jest dostępna także dla turystów odwiedzających Gdańsk, jeśli spełniają ustawowe kryteria.

Przypomnijmy, z darmowego wsparcia skorzystać mogą osoby:

– z ważną Kartą Dużej Rodziny lub

– którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o poradę, przyznano świadczenie z pomocy społecznej (i jednocześnie, nie wydano w tym okresie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia) lub

– osoby do ukończenia 26 lat tudzież po ukończeniu 65 lat lub

– posiadające ważną legitymację weterana i weterana poszkodowanego lub

– kombatanci oraz będący ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub

– które poniosły straty bądź są zagrożone w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy, awarii technicznej tudzież

– kobiety w ciąży.

– To konkretna pomoc i co ważne bezpłatna – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Dbamy o to, by była dostępna dla każdego uprawnionego i potrzebującego człowieka. Dotyczy to także osób odwiedzających Gdańsk.

Osoby, które chcą skorzystać z porad, podczas wizyty powinny wylegitymować się odpowiednim dokumentem, zaświadczeniem czy legitymacją potwierdzającą uprawnienie. I tak np. kobiety w ciąży – zaświadczeniem lekarskim, posiadacze Karty Dużej Rodziny – ważnym drukiem. Zapraszamy m.in. do punktów MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku, w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 17 oraz do tych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe w dzielnicach, na zlecenie Ośrodka (więcej informacji: www.mopr.gda.pl).