Dodatek wychowawczy (500+) dla dziecka w pieczy zastępczej, od stycznia 2022 roku

1. W przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym do 31 grudnia 2021 r.:

– dodatek wychowawczy „500+” wypłaca MOPR w Gdańsku do 30.05.2022 r., zgodnie
z obowiązującymi decyzjami administracyjnymi,

pomimo tego

– od 1 lutego 2022 r. rodzina zastępcza lub dyrektor placówki składa wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na nowy okres rozliczeniowy 2022/2023, aby otrzymywać świadczenie wychowawcze od 1 czerwca 2022 r.

2. W przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym po 1 stycznia 2022 r., wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego tzw. „500+” należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Podstawa prawna
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, decyzje administracyjne wydane przez MOPR w Gdańsku, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113 a albo art. 115 ust. 2 a (dodatek wychowawczy tzw. „500+”) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w brzmieniu dotychczasowym, tracą moc 1 czerwca 2022 r.