Kto, kiedy i jak może mi pomóc

Prawo stoi po Twojej stronie!

Jeżeli potrzebujesz:

  • rozmowy,
  • bezpłatnej porady prawnej,
  • wsparcia psychologicznego,
  • informacji o miejscach pomocy w Twojej najbliższej okolicy
Zgodnie z art. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej możliwe jest udzielenie osobie doświadczającej problemu, wielowymiarowego wsparcia:

– poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego
i rodzinnego,
– interwencji kryzysowej,
– ochrony przed dalszym krzywdzeniem przez uniemożliwienie osobie stosującej przemoc domową korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazaniu kontaktowania się i zbliżania się do osoby doświadczającej agresji,
– bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej,
– badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała, związanych z użyciem przemocy domowej oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie,
– mieszkania, w przypadku nie posiadania tytułu prawnego do lokalu zajmowanego wspólnie z osobą stosującą przemoc domową.

Zakres i rodzaj udzielanego wsparcia uzależniony jest od występujących potrzeb i od możliwości instytucji pomocowych.

Procedura „Niebieskie Karty” 

Jak działa procedura „Niebieskie Karty”? Ma ona charakter interwencyjny i służy zatrzymaniu zjawiska przemocy domowej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa członkom rodziny.         
To nie tylko dokument, ale ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez specjalistów, w związku z podejrzeniem przemocy domowej.  

Procedura „Niebieskie Karty” może zostać wszczęta przez:
– policjanta;
– pracownika socjalnego, asystenta rodziny;
– pracownika oświaty, nauczyciela;
– pracownika ochrony zdrowia, lekarza, pielęgniarkę, położną, ratownika medycznego;
– członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
– psychologa, pedagoga, terapeutę organizacji pozarządowej wchodzącej w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wszczęcie procedury w sytuacji podejrzenia występowania przemocy domowej, następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”. Wzór formularza został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.