Problem z kontrolą zachowań

Idea oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec sprawców przemocy domowej wywodzi się z przekonania, że z uwagi na fakt, że zachowania przemocowe są wyuczone i przejmowane z pokolenia na pokolenie, istnieje możliwość ich korekty. Najlepiej połączonej z edukacją, niezbędną do uświadomienia sprawcy, że zachowania takie mają w istocie charakter przemocy wobec osoby najbliższej.

Wobec osób stosujących przemoc domową używa się przewidzianych w ustawie środków. Mają one na celu zapobieganie kontaktowaniu się sprawców przemocy, z osobami jej doznającymi. Prowadzone są także programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową. Osoby takie, po skierowaniu do uczestnictwa w programach, mają obowiązek rozpocząć je i ukończyć, pod karą wykroczenia.

Kodeks Wykroczeń

4 Art. 66c.  Niestosowanie się do obowiązków określonych w ustawie o przemocy domowej.

Kto uporczywie nie stosuje się do obowiązków określonych w art. 4 – pomoc i wsparcie udzielane osobom doznającym przemocy domowej, ust. 6 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej – podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Oferta dostępna i stale aktualizowana w Gdańsku:

– poradnictwo w zakresie kontroli zachowań;
– wsparcie psychologa;
– programy wspierające pozytywne postawy antyprzemocowe;
– kampanie radiowe,
– programy dla dzieci i młodzieży: Relacje Wolne od Przemocy;
– program korekcyjno-edukacyjny;
– program psychologiczno-terapeutyczny.

Jeśli chcesz uzyskać informację, gdzie można skorzystać ze wsparcia w związku z problemem kontroli zachowań – zadzwoń lub przyjdź do Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPR, przy pl. Ks. Gustkowicza 13 w Gdańsku, tel.: 58 511 01 21.