Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gdańsku

Tworzą go osoby delegowane ze środowisk uprawnionych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy domowej. 
Prezydent Miasta Gdańska w skład Zespołu powołał przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.
Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej; integruje i koordynuje działania przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy. Do zadań Zespołu należy też (wg zapisów ustawowych):

 1. diagnozowanie problemu przemocy domowej;
 2. inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informatycznych, mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom,
 3. inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,
 4. opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej,
 5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 6. powołanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań,
 7. monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”,
 8. kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową,
 9.  składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia.

Zarządzeniem nr 1715/23 Prezydenta Miasta Gdańska z 12 września 2023, powołano Zespół Interdyscyplinarny w skład którego wchodzą:

 1. Joanna Buchholz
 2. Kamil Pawliszak
 3. Beata Puzdrowska
 4. Ewa Kremer
 5. Aneta Pierzchała-Tolak
 6. Magdalena Wiszniewska
 7. Sławomir Kunkel
 8. Justyna Rozbicka-Stanisławska
 9. Waldemar Lewandowski
 10. Marzena Olszewska-Fryc
 11. Krzysztof Paprocki
 12. Agnieszka Kościuk
 13. Grzegorz Lipiec
 14. Adrianna Bąk
 15. Dorota Bukowska
 16. Hanna Sigda
 17. Małgorzata Sacharczuk
 18. Aneta Bojko
 19. Jarosław Banaszewski
 20. Agnieszka Pawłowska
 21. Marek Rycharski
 22. Jolanta Kruk
 23. Anna Libiszewska
 24. Wojciech Heyke.

Przewodniczącym Zespołu jest Wojciech Heyke, kontakt telefoniczny pod numerem tel.: 797 909 107 lub e-mail: wojciech.heyke@gdansk.gda.pl