Druga tura naboru wniosków w ramach Programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Zapraszamy podmioty prowadzące w Gdańsku warsztaty terapii zajęciowej (wtz) i chcące realizować od 1 sierpnia br. do 31 stycznia 2021 roku zajęcia klubowe, do ubiegania się o ich dofinansowanie.

Środki na ten cel można uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To w ramach Programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Jego celem jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym, właśnie poprzez prowadzenie przez wtz takich zajęć jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Termin składania wniosków

Dla podmiotów prowadzących wtz – do 22 czerwca br. (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku).

Miejsce składania wniosków

MOPR w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk, pok. 216, tel.: (58) 320-53-47.

Szczegółowe informacje na temat Programu i procedur znajdują się na stronie internetowej MOPR w Gdańsku:  http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=272&x=25&y=2

Dodajmy, że beneficjentami Programu są:

  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które były uczestnikami wtz i opuściły go w związku
    z podjęciem zatrudnienia (z zastrzeżeniem, że osoby, które były uczestnikami wtz
    i opuściły warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia przed dniem 6 czerwca 2018 r., mogą korzystać z zajęć klubowych, jeżeli rozpoczęły udział w zajęciach klubowych nie później niż 6 lipca 2018 r.),
  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący wtz liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii
    w wtz.