Gdańsk wspiera rodziny

Podczas sesji w czwartek, 14 grudnia br. Rada Miasta Gdańska uchwaliła Gdański Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 – 2026.

Został on przygotowany m.in. w oparciu o doświadczenia wynikające z realizacji poprzednich, tematycznych Programów oraz o przeprowadzone badania, w tym ewaluacyjne, dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Spójne, kompleksowe działania

Podstawowym założeniem przyjętego GPWRiRPZ na lata 2024 – 2026 jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin, przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wszystko po to, by przywrócić im zdolności do funkcjonowania, poprzez m.in. wzmocnienie roli oraz potencjału rodziny. Program zakłada też zapewnienie odpowiedniego do potrzeb dziecka, wsparcia w ramach pieczy zastępczej. Proponowane działania koncentrują się m.in. na udzielaniu kompleksowej pomocy rodzinom doświadczającym trudności i kryzysów. Ważne jest też wzmacnianie reintegracji rodzin. Program przewiduje także rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej (dot. rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka) oraz realizację standardu wychowania w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej. Beneficjentami, adresatami GPWRiRPZ są: dzieci, młodzież i rodzice w rodzinach przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze; dzieci i młodzież w pieczy zastępczej, w tym usamodzielniani wychowankowie; rodzice i opiekunowie zastępczy; pracownicy gdańskich instytucji, organizacji pozarządowych działających w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zast. oraz lokalne środowiska. Szczegóły Programu dostępne są w przyjętym projekcie uchwały RMG  (link przekierowuje do przyjętego projektu uchwały).

Dodajmy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprosił mieszkanki, mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz instytucje do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących projektu GPWRiRPZ na lata 2024 – 2026. Zakończyły się one 21 listopada br.

 

Symboliczna fot. rodziny/Pixabay (stevewellsrealestate)