Gdański Model Autyzmu – od innowacyjnego pomysłu do realizacji pod okiem Ministerstwa Rozwoju

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jako jedyna instytucja spośród tych, które otrzymały dofinansowanie w konkursie na wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, objęła swoim wsparciem specyficzną i bardzo wymagającą grupę jaką są dorosłe osoby z autyzmem.
Pomysł ten w trakcie grudniowej wizyty naszych reprezentantów w Ministerstwie Rozwoju spotkał się z dużym zainteresowaniem oraz przychylnością wszystkich słuchaczy – zarówno ze strony administracji rządowej jak i przedstawicieli innych instytucji z całej Polski.

Przypomnijmy – w projekcie „Gdański Model Autyzmu” grupa ekspertów pod kierunkiem specjalistów z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku opracowuje kompleksowy środowiskowy model wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem.
Pomysł na taką grupę docelową wyniknął z autentycznej potrzeby – dostępne w Gdańsku wsparcie dla dorosłych osób z autyzmem, w stosunku do skali potrzeb, jest zdecydowanie niewystarczające. Problemów na jakie napotykają rodziny i sami zainteresowani jest mnóstwo. Większość z nich zaczyna się z chwilą, gdy chory osiąga pułap wiekowy, w którym kończy się prawo do pobierania subwencji oświatowej. Wówczas, to na rodzinie spoczywa konieczność finansowania zdecydowanej większości kosztów wynikających z niepełnosprawności ich dorosłych dzieci.

Tymczasem, z drugiej strony oferta wsparcia dla takich osób jest ciągle zbyt uboga, niemal w każdej sferze życia dorosła osoba z autyzmem napotyka na mniejsze lub większe bariery. Rodzice i opiekunowie zgłaszają m.in. ograniczenia lub braki w dostępie do:

  • leczenia specjalistycznego oraz ogólnego ze względu na brak     specjalistów przygotowanych do leczenia osób z autyzmem,
  • placówek aktywności dziennej dla dorosłych osób z autyzmem,
  • placówek całodobowego stałego i okresowego pobytu dla dorosłych osób z autyzmem.

Wypracowywany „Gdański Model Autyzmu” proponuje innowacyjne, dedykowane rozwiązania, uwzględniające specyficzne potrzeby grupy docelowej. Bazuje również na potencjale i zasobach dostępnych w Mieście Gdańsku proponując modyfikację ogólnodostępnych rozwiązań pod kątem dostosowania ich do wymagań dorosłych osób z autyzmem. Co zasługuje na podkreślenie – zakładane rozwiązania uwzględniają także stopień niepełnosprawności odbiorców oraz ich poziom funkcjonowania. W oczach przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju godnym uwagi okazał się także innowacyjny sposób finansowania usług, w którym miesięczna dotacja pozostaje do dyspozycji odbiorcy i może być przeznaczona na wykupowanie niezbędnych usług z „koszyka usług” dedykowanych dla osób z autyzmem.
Wizyta oraz prezentacja pomysłu na model w Ministerstwie Rozwoju napawa optymizmem. Z naszym projektem wiązane są duże nadzieje. Jest szansa, że jeśli testowanie w drugim etapie projektu wypadnie pomyślnie, model będzie mógł znaleźć zastosowanie zarówno w Gdańsku jak i w całym kraju jako rozwiązanie systemowe. Trzymajmy kciuki, oby tak się stało.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego – 98 212,50 zł
Całkowita wartość projektu – 101 250,00 zł