Informacja o spotkaniach dotyczących konkursów ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkania informacyjne o otwartych konkursach ofert.

Dotyczą one:  

– realizacji w latach 2022 – 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska. Chodzi o: prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; prowadzenie centrum informacji i wsparcia dla osób niewidomych i słabowidzących; prowadzenie sklepu społecznego z żywnością; zapewnienie posiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubie integracji społecznej. Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w poniedziałek, 9 maja br. o godz. 13.00,

– realizacji w latach 2022 – 2023 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. Zadania: organizacja kolonii, obozów i półkolonii z programem zajęć profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych (wsparcie całorocznej pracy w ramach poszerzania i podnoszenia jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla m.in. dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dzieci z pieczy zastępczej); poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub z rodzin zagrożonych tym problemem – w placówkach wsparcia dziennego. Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams we wtorek, 10 maja br. o godz. 12.00.

Po zgłoszeniu chęci udziału na adres email: dorota.klos@gdansk.gda.pl, osoby zainteresowane otrzymają link do wybranego spotkania.